Dokumentai
Tvarkų aprašai, nuostatai ir taisyklės Atnaujinta Dydis
Tvarkų aprašai ir nuostatai
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2024-04-11 19:36:36 335.61 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo, informavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2023-03-01 19:26:25 214 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo, informavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašo priedai 2023-03-01 19:26:14 479.11 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos pailgintos dienos grupės darbo tvarka 2023-10-24 17:19:35 223.77 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos prašymų, skundų priėmimo, nagrinėjimo ir atsakymų teikimo tvarkos aprašas 2024-03-18 16:13:20 217.71 KB
Smurto ir priekabiavimo Klaipėdos uostamiesčio progimnazijoje prevencijos politika 2024-02-13 09:37:25 209.62 KB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2021-12-10 17:18:18 30.68 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023-10-19 12:18:17 210.49 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, progimnazijos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2023-09-12 14:42:30 279.27 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos namų darbų skyrimo ir vertinimo nuostatos 2023-09-20 10:45:22 32 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos interneto svetainės privatumo politika 2023-09-15 18:17:49 276.73 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2023-09-15 18:18:49 222.86 KB
Dorinio ugdymo pasirinikimo keitimo tvarkos aprašo priedas 2023-10-20 13:27:06 30 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos pradinio ir pagrindinio ugdymo (I dalies) programų dorinio ugdymo dalyko pasirinkimo ir keitimo tvarkos aprašas 2023-09-26 21:39:58 37 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos mokinių, grįžusių ar atvykusių iš užsienio, priėmimo ir ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2023-10-24 17:30:52 287.79 KB
Progimnazijos bendruomenės narių ir pašalinių asmenų lankymosi klaipėdos uostamiesčio progimnazijoje tvarkos aprašas 2023-10-24 17:38:33 197.36 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2023-12-09 17:38:48 276.38 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl apmokėjimo už pailgintos dienos grupės paslaugas 2024-01-08 13:18:09 27.26 KB
Taisyklės
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklės 2024-03-22 07:56:03 643.08 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2023-10-24 17:31:42 398.92 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos mokytojų etikos kodeksas 2023-10-07 17:03:18 85 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2024-01-17 14:28:18 723.55 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos mokinių elgesio taisyklės 2024-03-18 14:59:58 304.93 KB
Priėmimas į Klaipėdos savivaldybes mokyklas Atnaujinta Dydis
Priėmimo į Klaipėdos savivaldybės mokyklas tvarkos aprašas 2021-12-10 11:51:47 115.15 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirto aptarnavimo teritorijos 2021-12-10 11:51:49 279.76 KB
Priimamų mokinių motyvacijos vertinimo tvarkos aprašas 2021-12-10 11:51:50 201.25 KB
Prašymas dėl priėmimo mokytis (pradinis ugdymas) 2024-05-08 18:35:46 348.67 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos aptarnavimo teritorija (išrašas) 2023-03-01 19:31:05 186.59 KB
Vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas 2021-12-10 11:51:51 321.67 KB
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašas (2023 m. gruodžio 21 d.) 2024-05-09 17:39:53 29.06 KB
Prašymas dėl priėmimo mokytis (pagrindinis ugdymas) 2024-05-08 18:37:05 347.06 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos 2023 metų veiklos planas 2023-03-15 15:33:10 167.18 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos 2022–2023 mokslo metų ugdymo planas 2023-03-15 15:34:46 220.94 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos 2023–2025 metų strateginis planas 2023-03-15 15:36:06 135.21 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos 2021-2023 metų strateginis palnas 2023-03-01 19:15:41 414.58 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos 2022-2024 metų strateginis planas 2023-03-01 19:16:06 420.12 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos 2023–2024 mokslo metų ugdymo planas 2023-09-04 17:35:28 968.19 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos 2024-2026 metų strateginis planas 2023-11-06 13:04:19 423.59 KB
Mėnesio veiklos planai
2023-2024 m.m.
2023-2024 m.m. spalio mėnesio darbo planas 2023-10-03 13:32:32 19.94 KB
2023-2024 m.m. lapkričio mėnesio darbo planas 2023-11-09 17:48:14 25.71 KB
2023-2024 m.m. gruodžio mėnesio darbo planas 2023-12-04 13:07:39 24.82 KB
2023-2024 m.m. sausio mėnesio darbo planas 2024-01-11 09:05:52 303.78 KB
2023-2024 m.m. vasario mėnesio darbo planas 2024-02-02 14:30:15 235.56 KB
2023-2024 m.m. kovo mėnesio darbo planas 2024-03-05 07:59:46 289.94 KB
2023-2024 m.m. balandžio mėnesio darbo planas 2024-04-09 10:33:50 410.23 KB
2023-2024 m.m. gegužės mėnesio darbo planas 2024-05-09 17:40:56 265.05 KB
2023-2024 m.m. birželio mėnesio darbo planas 2024-06-07 10:48:34 328.63 KB
2022-2023 m. m.
2022-2023 m.m. kovo mėnesio darbo planas 2023-09-15 20:29:38 528.32 KB
2022-2023 m.m. vasario mėnesio darbo planas 2023-09-15 20:28:02 103 KB
2022-2023 m.m. balandžio mėnesio darbo planas 2024-01-15 13:20:25 96.5 KB
2022-2023 m.m. gegužės mėnesio darbo planas 2024-05-09 17:41:12 454.8 KB
Kiti dokumentai
Atsiskaitomieji darbai
2023-2024 m.m.
Atsiskaitomieji darbai spalio mėnesį 2023-10-02 18:20:10 19.7 KB
Atsiskaitomieji darbai lapkričio mėnesį 2023-11-06 17:38:18 78.41 KB
Atsiskaitomieji darbai gruodžio mėnesį 2023-12-04 10:40:12 79.07 KB
Atsiskaitomieji darbai sausio mėnesį 2024-01-30 10:45:57 79.76 KB
Atsiskaitomieji darbai kovo mėnesį 2024-03-04 12:31:16 19.76 KB
Atsiskaitomieji darbai balandžio mėnesį 2024-04-05 14:12:22 78.13 KB
Atsiskaitomieji darbai gegužės mėnesį 2024-05-07 10:16:09 275.07 KB
2022-2023 m,m.
Atsiskaitomieji darbai kovo mėnesį 2023-09-15 20:19:58 78.05 KB
Atsiskaitomieji darbai balandžio mėnesį 2023-09-15 20:21:46 81.92 KB
Atsiskaitomieji darbai gegužės mėnesį 2023-09-15 20:20:14 81.42 KB
Atsiskaitomieji darbai birželio mėnesį 2023-09-15 20:20:26 17.58 KB
2022-2023 m. m.
Atsiskaitomieji darbai gruodžio mėnesį 2023.docx 2023-12-04 10:38:35 79.07 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2024 m. I ketv. 2024-05-17 14:16:20 2.28 MB
2023 m.
Biudžeto išlaidų sąmatos I ketvirtis 2023-05-20 21:43:52 2.18 MB
Finansinės būklės ataskaitos II ketv 2023-11-23 15:12:13 3.98 MB
Finansinės būklės ataskaitos III ketv 2023-11-23 15:11:50 2.08 MB
2023 metų finansinės būklės ataskaitos 2024-03-13 16:59:29 7 MB
2022 m.
2022 metų finansinės būklės ataskaitos 2023-05-17 15:40:40 9.91 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos III ketvirtis 2023-05-17 15:59:55 1.7 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos II ketvirtis 2023-05-17 16:00:06 1.68 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos I ketvirtis 2023-05-17 16:00:17 1.69 MB
2021 m.
2021 metų finansinės būklės ataskaitos 2023-05-17 15:48:51 10.22 MB
2020 m.
2020 metų finansinės būklės ataskaitos 2023-01-09 21:18:39 35.21 MB
2019 m.
2019 metų finansinės būklės ataskaitos 2023-01-09 21:18:05 2.12 MB
2018 m.
2018 metų finansinės būklės ataskaitos 2023-01-09 21:17:55 9.68 MB
2017 m.
2017 metų finansinės būklės ataskaitos 2023-01-09 21:17:53 10.3 MB
2016 m.
2016 metų finansinės būklės ataskaitos 2023-01-09 21:17:41 27.07 MB
2015 m.
2015 metų finansinės būklės ataskaitos 2023-01-09 21:17:24 18.08 MB
2014 m.
2014 metų finansinės būklės ataskaitos 2023-01-09 21:17:18 2.1 MB
2013 m.
2013 metų finansinės būklės ataskaitos 2023-01-09 21:17:12 553.33 KB
2012 m.
2012 metų finansinės būklės ataskaitos 2023-01-09 21:17:05 2.27 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m. m.
2024-03-31 ataskaitos 2024-05-14 19:33:23 5.8 MB
2022 m.
Biudžeto išlaidų sąmatos III ketvirtis 2023-05-17 16:02:57 1.7 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos II ketvirtis 2023-05-17 16:03:09 1.68 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos I ketvirtis 2023-05-17 16:03:39 1.69 MB
2021 m.
2021 metų I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita 2021-07-04 14:27:56 23.27 MB
2020 m.
Biudžeto išlaidų sąmatos metinė ataskaita 2022-02-18 12:24:55 14.63 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos III ketvirtis 2022-02-18 12:24:55 14.71 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos II ketvirtis 2022-02-18 12:24:55 12.6 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos I ketvirtis 2022-02-18 12:24:55 9.02 MB
2019 m.
2019 m. biudžeto išlaidų sąmata IV ketvirtis 2021-07-04 15:03:41 11.4 MB
2019 m. biudžeto išlaidų sąmata III ketvirtis 2021-07-04 15:03:41 10.78 MB
2019 m. biudžeto išlaidų sąmata II ketvirtis 2021-07-04 15:03:41 10.9 MB
2019 m. biudžeto vykdymo ataskaita I ketvirtis 2021-07-04 15:03:41 10.59 MB
2018 m.
2019 m. biudžeto išlaidų sąmata IV ketvirtis 2021-07-04 15:13:24 12 MB
2018 m. biudžeto išlaidų sąmata III ketvirtis 2021-07-04 15:13:24 11.63 MB
2018 m. biudžeto išlaidų sąmata II ketvirtis 2021-07-04 15:13:24 4.45 MB
2018 m. biudžeto išlaidų sąmata I ketvirtis 2021-07-04 15:13:24 11.65 MB
2017 m.
2017 m. biudžeto išlaidų sąmata IV ketvirtis 2021-07-04 16:15:39 12.85 MB
2017 m. biudžeto išlaidų sąmata III ketvirtis 2021-07-04 16:15:39 12.63 MB
2017 m. biudžeto išlaidų sąmata II ketvirtis 2021-07-04 16:15:39 10.62 MB
2016 m.
2016 metų biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys (III-IV ketv.) 2021-07-04 14:29:46 3.79 MB
2016 metų biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys (I-II ketv.) 2021-07-04 14:29:52 2.92 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašas 30.5 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos bufo asortimentas 2024-03-01 13:25:00 584.21 KB
Vaiko gimtadienis darželyje ir mokykloje 2023-09-06 13:05:32 554.34 KB
Alergiško vaiko valgiaraštis 2023-09-06 13:05:33 621.96 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Dėl centralizuotų viešųjų pirkimų veiklos paslaugų sutarties formos tvarkos taisyklių patvirtinimo 2023-01-24 19:37:51 804.43 KB
Klaipėdos miesto savivaldybei pavaldžių įstaigų centralizuotų ir decentralizuotų viešųjų pirkimų tvarkos taisyklės 2023-01-24 19:39:49 9.7 MB
Mokinių pavėžėjimas Atnaujinta Dydis
Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas 35.27 KB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštis 2023-10-07 17:09:37 81 KB
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
2021 m. veiklos kokybės įsivertinimas 2023-03-08 20:07:51 450.77 KB
2022 m. veiklos kokybės įsivertinimas 2023-03-08 20:07:30 1.23 MB
2023-2024 m. m. veiklos kokybės įsivertinimas 13.29 MB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2023-10-07 17:56:54 212.43 KB
Korupcijos prevencijos veiksmų planas 2023-2025 m. 2023-12-01 10:25:13 337.31 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarka 2023-03-01 19:33:48 193.26 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos  kovos su korupcija programa 2023-03-01 19:34:12 189.41 KB
Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazijoje 2023-10-07 17:59:31 268.18 KB
Klaipėdos uostamiesčio pagrindinės mokyklos 2017 metų korupcijos prevencijos programos priemonių planas 2023-03-01 19:34:26 278.09 KB
Dėl darbo grupės sudarymo korupcijos prevencijai vykdyti 2023-11-22 17:44:38 203.75 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023-10-19 12:18:17 210.49 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Bibliotekos naudojimosi taisyklės 2021-12-10 17:47:47 203.15 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-11-10 12:24:12 292.16 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2023-11-10 12:22:47 398.92 KB
Tiriamasis darbas Atnaujinta Dydis
Tiriamasis darbas "Paprasti būdai, kaip nustatyti medžio ar bet kurio kito objekto aukštį" 2021-07-16 19:12:01 300.51 KB
Opkus planas Atnaujinta Dydis
,,Opkus" planas 2021-07-18 12:22:26 113.48 KB
OPKUS veiklos planas 2023-2024 m.m. 2024-02-10 14:03:16 527.1 KB
Olweus mokinių apklausa apie patyčias Atnaujinta Dydis
Olweus mokinių apklausa apie patyčias 2021-07-18 12:25:22 776.5 KB
Reagavimas į patyčias ir smurtinį elgesį Atnaujinta Dydis
Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė 2021-07-18 12:41:55 9.75 MB
Įsakymas dėl nuobaudų Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl nuobaudų kopėtėlių, skirtų smurto ir patyčių prevencijai, tvirtinimo 2021-07-18 12:48:27 44.68 KB
Mokyklos taisyklės prieš patyčias Atnaujinta Dydis
Mokyklos taisyklės prieš patyčias 2021-07-18 12:58:40 8.24 MB
Aktualu mokytojams Atnaujinta Dydis
Ilgalaikio plano pavyzdys PDF 2023-03-15 14:44:29 137.86 KB
Ilgalaikio plano pavyzdys WORD 2023-03-15 14:44:47 39 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijoje dienos, skirtos netradicinei veiklai aprašymas WORD 2023-03-01 19:35:35 33.5 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijoje dienos, skirtos netradicinei veiklai aprašymas PDF 2023-03-01 19:37:55 29.79 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos pamokų stebėjimo ir vertinimo tvarkos aprašas 2023-03-01 19:37:45 265.08 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos pamokų stebėjimo ir vertinimo tvarkos aprašo 1 priedas 2023-03-01 19:37:32 237.43 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos pamokų stebėjimo ir vertinimo tvarkos aprašo 2 priedas 2023-03-01 19:37:21 342.55 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos pamokų stebėjimo ir vertinimo tvarkos aprašo 3 priedas 2023-03-01 19:37:10 90.1 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2024-03-05 20:57:29 604.45 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos darbo apmokėjimo sistemos aprašas - 1 priedas 2023-03-01 19:36:50 455.57 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos darbo apmokėjimo sistemos aprašas - 2 priedas 2023-03-01 19:38:26 290.15 KB
Prašymai
Dėl vaiko mokymosi namie karantino metu (tėvų informacinis pranešimas progimnazijai) 2021-07-07 12:14:34 168.97 KB
Prašymas dėl leidimo dalyvauti kvalifikacijos kėlimo seminare (mokamas) 2023-01-31 18:13:20 26.5 KB
Prašymas dėl eilinių atostogų suteikimo 2023-01-31 18:45:31 26 KB
Prašymas dėl leidimo dirbti nuotoliniu būdu 2024-03-22 07:52:49 34.5 KB
Prašymas dėl leidimo dalyvauti kvalifikacijos kėlimo seminare (nemokamas) 2023-01-31 18:17:31 26 KB
Prašymas dėl nemokamų atostogų 2023-03-15 14:42:43 26 KB
Ekskursijų lapas 2023-01-30 16:18:32 48 KB
Prašymas dėl leidimo dirbti nuotoliniu būdu panaikinimo 2024-03-22 07:54:58 25.5 KB
Humanistinė pedagogika Atnaujinta Dydis
Klaipėdos uostamiesčio mokykla - humanistinės pedagogikos švietimo įstaiga 2023-03-01 19:39:20 5.48 MB
Apie Šalvą Amonašvilį 2021-12-10 12:41:38 222.75 KB
Humanistinės pedagogikos pagrindai 2021-12-10 12:41:39 206.01 KB
Humanistinės pedagogikos aksiomos 2021-12-10 12:41:39 179.24 KB
Tėvų sėkmės mokykla Atnaujinta Dydis
„Mamyte, pagulėsi su manim?“ – apie tai, kas iš tikrųjų svarbu.. («Мамочка, ты полежишь со мной?» — о том, что действительно важно…) 2021-12-10 12:52:44 99.71 KB
Kai jūs galvojote, jog aš nežiūrėjau...(Когда вы думали, что я не смотрел…) 2021-12-10 12:52:44 49.38 KB
Tikrosios artumo su vaikais akimirkos ( 2021-12-10 12:52:44 55.29 KB
Моменты настоящей близости с нашими детьми) 2021-12-10 12:52:45 59.56 KB
Šeimos tradicijos  (Cемейные традиции) 2021-12-10 12:52:45 62.75 KB
Šiurkštumo pasekmės (K чему приводит грубость) 2021-12-10 12:52:45 73.6 KB
Priešmokyklinio ugdymo dokumentai Atnaujinta Dydis
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 2021-12-10 17:17:58 1.57 MB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2021-12-10 17:18:18 30.68 KB
Dėl dienos poilsio rekomendacijų 2023-10-27 14:22:59 146.86 KB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Kaip elgtis, jei sąlytį su COVID-19 sergančiuoju ugdymo įstaigoje turėjo vaikas, besimokantis pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą. (2021-10-18) 2022-02-17 14:54:52 448.13 KB
Kaip elgtis, jei sąlytį su COVID-19 sergančiuoju turėjo nevakcinuotas arba nepersirgęs ugdymo įstaigos darbuotojas. (2021-10-18) 2022-02-17 14:54:52 506.09 KB
Kaip elgtis, jei sąlytį su COVID-19 sergančiuoju turėjo vakcinuotas arba persirgęs ugdymo įstaigos darbuotojas. (2021-10-18) 2022-02-17 14:54:52 506.56 KB
Kaip elgtis, jei sąlytį su COVID-19 sergančiuoju ugdymo įstaigoje turėjo vaikas, besimokantis pagal pradinio, vidurinio ar pagrindinio ugdymo programą. (2021-10-18) 2022-02-17 14:54:52 476.33 KB
Kaip elgtis, jei sąlytį su COVID-19 sergančiuoju ugdymo įstaigoje turėjo vaikas, besimokantis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, vidurinio ar pagrindinio mokymo programą. (2021-10-18) 2022-02-17 14:54:52 473.2 KB
Kontaktas su užsikrėtusiuoju COVID-19 ugdymo įstaigoje-ALGORITMAI (2021-10-18) 2022-02-17 14:54:52 729.11 KB
Pajutę peršalimo simptomus likime namie 2022-02-17 14:54:52 167.67 KB
Didelės rizikos sąlytį turėjusių asmenų izoliavimas (2021-10-07) 2022-02-17 14:54:52 661.58 KB
Dažniausiai užduodami klausimai (DUK) apie koronavirusinę infekciją ( 2020-05-06) 2022-02-17 14:54:52 1.2 MB
2023-10-24 ps visuomenės sveikatos biurai šalies ugdymo įstaigoms ir bendruomenėms dalins covid-19 savikontrolės testus 2023-10-24 17:43:17 40.62 KB
Įtraukusis ugdymas Atnaujinta Dydis
Sėkmingas mokymasis - kai veikiame drauge. Mokiniams, jų tėvams ir mokytojams 2023-05-04 16:23:28 1.29 MB
Vaikams apie neįgaliųjų teisių konvenciją 2023-05-04 16:23:35 3.13 MB
REKOMENDACIJŲ LEIDINYS. Pasiruošimasdarbui su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų 2023-05-04 16:23:43 24.93 MB
Patarimai pedagogams įtraukiojo ugdymo temomis 2023-05-04 16:23:49 7.87 MB
Mokymosi aktyvumo ir dėmesio sutrikimai. Metodologinis vadovas 2023-05-04 16:24:19 1.11 MB
Sėkmingas mokymasis - kai veikiame drauge. Mokiniams, jų tėvams ir mokytojams 2023-05-04 16:24:12 1.29 MB
Švietimo, sporto ir mokslo ministerija apie įtraukųjį ugdymą 2023-05-04 16:24:44 16.77 KB
Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo bendrojo ugdymo mokyklose rekomendacijos 2023-05-04 16:24:38 18.21 MB
Dokumentai, reglamentuojantys progimnazijos veiklą Atnaujinta Dydis
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos 2023–2024 mokslo metų ugdymo planas 2023-12-11 09:18:55 968.19 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos 2023 metų veiklos planas 2023-09-15 18:02:51 167.18 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos 2024-2026 metų strateginis planas 2024-06-13 09:29:31 423.59 KB
Progimnazijos nuostatai 2023-12-11 09:20:02 1.24 MB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos 2024 metų veiklos planas 2024-01-24 09:25:23 557.48 KB
Mokinių sveikatos duomenų analizės Atnaujinta Dydis
2015 m. mokinių sveikatos duomenų analizė 2023-09-15 23:33:24 3.23 MB
2017 m. mokinių sveikatos duomenų analizė 2023-09-15 23:28:24 651.02 KB
2018-2019 m. mokinių sveikatos duomenų analizė 2023-09-15 23:33:52 693.48 KB
2019-2020 m. mokinių sveikatos duomenų analizė 2023-09-15 23:34:12 685.42 KB
2021-2022 m. mokinių sveikatos duomenų analizė 2023-09-15 23:34:30 457.24 KB
2020-2021 m. mokinių sveikatos duomenų analizė 2023-09-15 23:36:12 457.24 KB
Mokinių fizinio pajėgumo testavimo analizė (pradinės klasės) 2023-11-06 14:23:11 574.05 KB
Mokinių fizinio pajėgumo testavimo analizė (5-8 klasės) 2023-11-06 14:22:54 713.73 KB
Aktuali informacija Atnaujinta Dydis
Nemokamos psichologinės gerovės stiprinimopaslaugos klaipėdiečiams 2023-09-15 23:56:59 935.81 KB
Alergiško vaiko valgiaraštis 2023-09-15 23:43:14 621.96 KB
Vaiko gimtadienis darželyje ir mokykloje 2023-09-15 23:43:15 554.34 KB
priminimas dėl mokinio sveikatos patikros 2023-09-15 23:53:49 13.02 KB
Ką reikia žinoti apie nemokamą vaikų dantų silantavimą? 2023-09-16 00:01:46 348.01 KB
Visiems tėvams kartais reikia pasitarti 2023-09-16 00:04:37 275.1 KB
Dėl privačių odontologijos įstaigų išduodamų neegaliojančių "popierinių pažymų" 2023-09-16 00:08:11 376.29 KB
Metas pasirūpinti vaikų sveikatos pažymėjimais 2023-09-16 00:03:28 674.16 KB
Tinkama burnos ertmės priežiūra – sveiki dantys! 2023-09-19 19:49:59 514.32 KB
Socialinė-pilietinė veikla Atnaujinta Dydis
Klaipėdos uostamiesčio progimnazija socialinių-pilietinių valandų planavimo ir apskaitos lapas 2023–2024 m. m. 2023-12-09 18:56:19 213.82 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2023-12-09 18:54:06 276.38 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita 2024 m.I ketvirtis 2024-05-14 19:36:49 12.05 KB
Idėjų bankas Atnaujinta Dydis
Matematikos pamoka 3 klasėje. Tema: ,,Triženklio skaičiaus dalyba iš vienaženklio. Dalyba kampu" 2024-06-02 19:12:59 1.56 MB
Lietuvių kalbos pamoka 3 klasėje "Sakinio dalys. Tarinys" 2024-06-18 21:40:29 449.38 KB