Ugdymo organizavimas

Mokslo metų pradžia 2022 m. rugsėjo 1 d., pabaiga 2023 rugpjūčio 31 d. Mokslo metus sudaro: ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atostogoms. Ugdymo proceso pradžia 2022 m. rugsėjo 1 d., ugdymo proceso trukmė 1–4 klasėse – 175, 5–8 klasėse – 185 ugdymo dienos.

Ugdymo procese mokiniams skiriamos atostogos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2022-10-31

2022-11-04

Žiemos (Kalėdų)

2022-12-27

2023-01-06

Žiemos

2023-02-13

2023-02-17

Pavasario (Velykų)

2023-04-11

2023-04-14

Vasaros (1–4 kl.)

2023-06-06

2023-08-31

Vasaros (5–8 kl.)

2023-06-20

2023-08-31

vasaros atostogų pradžia suderinta Progimnazijos tarybos 2022-08-29 protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. 2)

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:

I pusmetis – rugsėjo 1 d.– sausio 31 d. (1−8 kl.);

II pusmetis – vasario 1 d.– birželio 5 d. (1−4 kl.);

vasario 1 d.– birželio 19 d. (5−8 kl.).

Pažintinių kultūrinių veiklų, vykdomų ne pamokų forma, laikas ir turinys:

Nr.

Data

Ugdymo turinys

Dalyviai

Atsakingas

1.

Rugsėjo 1 d.

Mokslo ir žinių diena

1–8 klasės

Kuruojantys vadovai, klasių auklėtojai, pradinių klasių mokytojai

2.

Rugsėjo 2 d.

Tyrinėju aplinką, kurioje gyvenu ir mokausi (mokyklą, miestą, šalį)“

1–8 klasės

Klasių auklėtojai, pradinių klasių mokytojai

3.

Spalio 12 d.

Žygio diena

1–8 klasės

Klasių auklėtojai, pradinių klasių mokytojai

4.

Gruodžio 22 d.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų renginiai

1–2 klasės

Kuruojantis vadovas,

pradinių klasių mokytojai

Gruodžio 23 d.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų renginiai

3–8 klasės

Kuruojantys vadovai,

klasių auklėtojai

5.

Gegužės 15 d.

Šeimos diena

1–8 klasės

Klasių auklėtojai, pradinių klasių mokytojai

6.

 

Birželio 2 d.

Sudie, mokykla, sveika, vasara!“ (kultūrinė veikla)

1–4 klasės

Kuruojantys vadovai,

klasių auklėtojai

Patirtiniam ugdymui per mokslo metus skiriama: 1–4 klasėse 6 dienos, 5–8 klasėse – 7 dienų. Patirtinis mokymas(is) – tai mokymo(si) strategija, kai esminis mokymo(si) išteklius yra patirtis. Tai mokymasis veikiant, kai galimybė patirti mokymosi turinio prasmę derinama su kryptinga refleksija ir analize. Patirtinis ugdymo metodas grįstas atradimais, tyrimais, bandymais, pažinimu natūralioje aplinkoje.

Nr.

Data

Ugdymo turinys

Dalyviai

Atsakingas

1.

Spalio 27 d.

Patirtinio ugdymo programos aptarimas (tikslo, uždavinių, rezultato siekimo būdai, veiklos)

1–8 klasės

Dalykų mokytojai

2.

Lapkričio 23 d.

Patirtinis ugdymas

1–8 klasės

Dalykų mokytojai

3.

Kovo 28 d.

Patirtinis ugdymas

1–8 klasės

Dalykų mokytojai

4.

Balandžio 24 d.

Patirtinis ugdymas

1–8 klasės

Dalykų mokytojai

5.

Gegužės 19 d.

Patirtinis ugdymas

1–8 klasės

Dalykų mokytojai

6.

Gegužės 24 d.

Patirtinio ugdymo rezultatų pristatymas

1–2 klasės

Kuruojantis vadovas, dalykų mokytojai

Gegužės 25 d.

3−4 klasės

7.

Birželio 14 d.

Patirtinis ugdymas

5–8 klasės

Dalykų mokytojai

8.

Birželio 15 d.

Patirtinio ugdymo rezultatų pristatymas

5–6 klasės

Kuruojantys vadovai, dalykų mokytojai

Mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos I dalį, socialinei-pilietinei veiklai privalo skirti ne mažiau kaip 10 valandų per mokslo metus.

Progimnazijos nuostatuose įteisintas nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdas, todėl mokiniams, kurie mokomi kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu pagal pagrindinio ugdymo programą, dalis ugdymo proceso įgyvendinama nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.

Progimnazija, organizuodama ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, vadovaujasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V-1006 „Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“.

Progimnazijoje nuotoliniam mokymui įgyvendinti per mokslo metus skirta 10 ugdymosi dienų:

Laikotarpis

Dienų, skirtų mokymui organizuoti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, skaičius

Nuotolinio mokymo vykdytojai

Pradžia

Pabaiga

2022-02-06

2022-02-10

5

5– 8 klasių dalykų mokytojai ir neformaliojo vaikų švietimo programų vadovai

2022-04-03

2022-04-07

5

 

Progimnazija mokymui nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu vykdyti naudoja „Microsoft Teams“ platformą.

Plačiau apie ugdymo organizavimą skaitykite

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.25 – 13.10
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.25 – 15.10