Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos nuostatai 2023-03-09 14:40:46 15.03 MB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos namų darbų skyrimo ir vertinimo nuostatos 2023-03-01 19:22:43 199.44 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2023-03-01 19:23:04 222.86 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos mokymo nuotoliniu būdu taisyklės (įsigalioja nuo 2020-11-03) 2023-03-01 19:23:26 204.43 KB
Dėl vaiko mokymosi namie karantino metu (tėvų informacinis pranešimas progimnazijai) 2021-12-10 16:01:52 168.97 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2023-03-01 19:23:44 8.98 MB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2023-03-01 19:24:10 306.6 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-03-01 19:24:24 697.69 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklės 2023-03-01 19:24:44 643.44 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos interneto svetainės privatumo politika 2023-03-01 19:24:59 276.73 KB
Tvarkų aprašai
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2023-03-01 19:26:36 1.52 MB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo, informavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2023-03-01 19:26:25 214 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo, informavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašo priedai 2023-03-01 19:26:14 479.11 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023-03-01 19:26:00 211.02 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos 1-4 klasių mokinių ugdymosi namie karantino metu tvarka (įsigalioja nuo 2020-11-17) 2023-03-01 19:25:47 262.41 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos pailgintos dienos grupės darbo tvarka 2023-03-01 19:28:47 87.6 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos prašymų, skundų priėmimo, nagrinėjimo ir atsakymų teikimo tvarkos aprašas 2023-03-01 19:28:34 282.2 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir progimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2023-03-01 19:28:23 266.75 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo mokykloje tvarkos aprašas 2023-03-01 19:28:02 308.75 KB
Mokyklos bendruomenės narių ir pašalinių asmenų lankymosi Klaipėdos uostamiesčio progimnazijoje tvarkos aprašas 2023-03-01 19:27:47 197.38 KB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2021-12-10 17:18:18 30.68 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023-03-01 19:27:24 210.23 KB
Taisyklės
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos mokymo nuotoliniu būdu taisyklės (įsigalioja nuo 2020-11-03) 2023-03-01 19:30:27 204.43 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2023-03-01 19:30:10 8.98 MB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2023-03-01 19:29:58 306.6 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-03-01 19:29:47 697.69 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklės 2023-03-01 19:29:36 643.44 KB
Priėmimas į gimnaziją Atnaujinta Dydis
Priėmimo į Klaipėdos savivaldybės mokyklas tvarkos aprašas 2021-12-10 11:51:47 115.15 KB
Užsieniečių vaikų ar Lietuvos Respublikos piliečių, grįžusių iš užsienio, priėmimas į Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnaziją ir jų ugdymo organizavimas 2021-12-10 11:51:48 65.78 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. AD1-176 "Dėl pagrindinio priėmimo į mokyklas mokytis 2021–2022 mokslo metais vykdymo terminų nustatymo" 2021-12-10 11:51:48 189.05 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. AD1-177 "Dėl prašymų mokytis 2021–2022 mokslo metais registravimo pradžios" 2021-12-10 11:51:48 193.75 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 , vasario 25 d. sprendimas Nr. T2-39 "Dėl klasių ir mokinių skaičiaus Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2021-2022 mokslo metams nustatymo" 2021-12-10 11:51:49 385.68 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2021 m. vasario 23 d. įsakymas "Dėl priėmimo į mokyklas organizavimo 2021 metais priemonių plano patvirtinimo" 2021-12-10 11:51:49 215.43 KB
Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (aktuali redakcija) 2021-12-10 11:51:49 283.53 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirto aptarnavimo teritorijos 2021-12-10 11:51:49 279.76 KB
Priimamų mokinių motyvacijos vertinimo tvarkos aprašas 2021-12-10 11:51:50 201.25 KB
Dėl mokinių priėmimo komisijos sudėties ir veiklos organizavimo 2021-12-10 11:51:50 283.96 KB
Prašymas dėl priėmimo mokytis 2021-12-10 11:51:50 259.08 KB
Prašymas dėl priėmimo mokytis (pagal Humanistinės kultūros ugdymo elementus įgyvendinančioje klasėje, teatrinė klasė) 2021-12-10 11:51:51 273.66 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos aptarnavimo teritorija (išrašas) 2023-03-01 19:31:05 186.59 KB
Vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas 2021-12-10 11:51:51 321.67 KB
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašas (pakeista nuo 2018-02-21) 2021-12-10 11:51:51 344.04 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos 2023 metų veiklos planas 2023-03-15 15:33:10 167.18 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos 2022–2023 mokslo metų ugdymo planas 2023-03-15 15:34:46 220.94 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos 2023–2025 metų strateginis planas 2023-03-15 15:36:06 135.21 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos 2021-2023 metų strateginis palnas 2023-03-01 19:15:41 414.58 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos 2022-2024 metų strateginis planas 2023-03-01 19:16:06 420.12 KB
Mėnesio veiklos planai
2023 m. sausio mėnesio darbo planas 2023-01-24 19:24:09 479.17 KB
2022 m. gruodžio mėnesio darbo planas 2023-01-24 19:27:58 505.93 KB
2022 m. lapkričio mėnesio darbo planas 2023-01-24 19:31:01 625.93 KB
2022 m. spalio mėnesio darbo planas 2023-01-31 16:12:46 311.47 KB
2022 m. birželio mėnesio darbo planas 2023-01-31 16:14:41 397.59 KB
2022 m. gegužės mėnesio darbo planas 2023-01-31 16:17:01 432.92 KB
2022 m. balandžio mėnesio darbo planas 2023-01-31 16:17:19 341.4 KB
2022 m. kovo mėnesio darbo planas 2023-01-31 16:18:02 441.34 KB
2022 m. rugsėjo mėnesio darbo planas 2023-01-31 18:43:41 394.02 KB
2023 m.vasario mėnesio progimnazijos darbo planas 2023-02-28 19:19:41 423.13 KB
2023 m. kovo mėnesio progimnazijos darbo planas 2023-03-07 13:15:11 528.32 KB
Kiti dokumentai
Atsiskaitomieji darbai
Atsiskaitomieji darbai lapkričio mėnesį 2023-03-03 14:28:20 79.11 KB
Atsiskaitomieji darbai gruodžio mėnesį 2023-03-03 14:28:25 80.68 KB
Atsiskaitomieji darbai vasrio mėnesį 2023-03-03 14:28:35 81.95 KB
Atsiskaitomieji darbai kovo mėnesį 2023-03-03 14:28:43 78.05 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2020 m.
2020 metų finansinės būklės ataskaitos 2023-01-09 21:18:39 35.21 MB
2019 m.
2019 metų finansinės būklės ataskaitos 2023-01-09 21:18:05 2.12 MB
2018 m.
2018 metų finansinės būklės ataskaitos 2023-01-09 21:17:55 9.68 MB
2017 m.
2017 metų finansinės būklės ataskaitos 2023-01-09 21:17:53 10.3 MB
2016 m.
2016 metų finansinės būklės ataskaitos 2023-01-09 21:17:41 27.07 MB
2015 m.
2015 metų finansinės būklės ataskaitos 2023-01-09 21:17:24 18.08 MB
2014 m.
2014 metų finansinės būklės ataskaitos 2023-01-09 21:17:18 2.1 MB
2013 m.
2013 metų finansinės būklės ataskaitos 2023-01-09 21:17:12 553.33 KB
2012 m.
2012 metų finansinės būklės ataskaitos 2023-01-09 21:17:05 2.27 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2021 m.
2021 metų I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita 2021-07-04 14:27:56 23.27 MB
2020 m.
Biudžeto išlaidų sąmatos metinė ataskaita 2022-02-18 12:24:55 14.63 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos III ketvirtis 2022-02-18 12:24:55 14.71 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos II ketvirtis 2022-02-18 12:24:55 12.6 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos I ketvirtis 2022-02-18 12:24:55 9.02 MB
2019 m.
2019 m. biudžeto išlaidų sąmata IV ketvirtis 2021-07-04 15:03:41 11.4 MB
2019 m. biudžeto išlaidų sąmata III ketvirtis 2021-07-04 15:03:41 10.78 MB
2019 m. biudžeto išlaidų sąmata II ketvirtis 2021-07-04 15:03:41 10.9 MB
2019 m. biudžeto vykdymo ataskaita I ketvirtis 2021-07-04 15:03:41 10.59 MB
2018 m.
2019 m. biudžeto išlaidų sąmata IV ketvirtis 2021-07-04 15:13:24 12 MB
2018 m. biudžeto išlaidų sąmata III ketvirtis 2021-07-04 15:13:24 11.63 MB
2018 m. biudžeto išlaidų sąmata II ketvirtis 2021-07-04 15:13:24 4.45 MB
2018 m. biudžeto išlaidų sąmata I ketvirtis 2021-07-04 15:13:24 11.65 MB
2017 m.
2017 m. biudžeto išlaidų sąmata IV ketvirtis 2021-07-04 16:15:39 12.85 MB
2017 m. biudžeto išlaidų sąmata III ketvirtis 2021-07-04 16:15:39 12.63 MB
2017 m. biudžeto išlaidų sąmata II ketvirtis 2021-07-04 16:15:39 10.62 MB
2016 m.
2016 metų biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys (III-IV ketv.) 2021-07-04 14:29:46 3.79 MB
2016 metų biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys (I-II ketv.) 2021-07-04 14:29:52 2.92 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašas 30.5 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos bufete parduodamų šaltų patiekalų sąrašas 2023-03-15 14:29:13 306.23 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Dėl centralizuotų viešųjų pirkimų veiklos paslaugų sutarties formos tvarkos taisyklių patvirtinimo 2023-01-24 19:37:51 804.43 KB
Klaipėdos miesto savivaldybei pavaldžių įstaigų centralizuotų ir decentralizuotų viešųjų pirkimų tvarkos taisyklės 2023-01-24 19:39:49 9.7 MB
Mokinių pavėžėjimas Atnaujinta Dydis
Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas 35.27 KB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštis 2023-03-15 14:39:36 71.93 KB
Atsiskaitomieji darbai ir pažanga Atnaujinta Dydis
Kovo mėn. kontrolinių ir kitų atsiskaitomųjų darbų tvarkaraštis

Kovo mėn. kontrolinių ir kitų atsiskaitomųjų darbų tvarkaraštis

90.85 KB
Atsiskaitomieji darbai kovo mėnesį.docx (2)-1 2023-03-03 14:11:08 78.05 KB
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
2021 m. veiklos kokybės įsivertinimas 2023-03-08 20:07:51 450.77 KB
2022 m. veiklos kokybės įsivertinimas 2023-03-08 20:07:30 1.23 MB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Rekomendacijos dėl veiksmų, susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla 2021-07-07 17:39:45 207.27 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2017–2019 metų programa 2021-07-07 17:39:45 118.23 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarka 2023-03-01 19:33:48 193.26 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos  kovos su korupcija programa 2023-03-01 19:34:12 189.41 KB
Klaipėdos uostamiesčio pagrindinės mokyklos 2016 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita 2023-03-01 19:34:44 195.73 KB
Klaipėdos uostamiesčio pagrindinės mokyklos 2017 metų korupcijos prevencijos programos priemonių planas 2023-03-01 19:34:26 278.09 KB
Dėl darbo grupės sudarymo korupcijos prevencijai vykdyti 2021-07-07 17:39:47 192.35 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023-03-01 19:27:24 210.23 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Bibliotekos naudojimosi taisyklės 2021-12-10 17:47:47 203.15 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-03-01 19:29:47 697.69 KB
Tiriamas darbas Atnaujinta Dydis
Tiriamasis darbas "Paprasti būdai, kaip nustatyti medžio ar bet kurio kito objekto aukštį" 2021-07-16 19:12:01 300.51 KB
Opkus planas Atnaujinta Dydis
,,Opkus" planas 2021-07-18 12:22:26 113.48 KB
Olweus mokinių apklausa apie patyčias Atnaujinta Dydis
Olweus mokinių apklausa apie patyčias 2021-07-18 12:25:22 776.5 KB
Reagavimas į patyčias ir smurtinį elgesį Atnaujinta Dydis
Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė 2021-07-18 12:41:55 9.75 MB
Įsakymas dėl nuobaudų Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl nuobaudų kopėtėlių, skirtų smurto ir patyčių prevencijai, tvirtinimo 2021-07-18 12:48:27 44.68 KB
Mokyklos taisyklės prieš patyčias Atnaujinta Dydis
Mokyklos taisyklės prieš patyčias 2021-07-18 12:58:40 8.24 MB
Aktualu mokytojams Atnaujinta Dydis
Ilgalaikio plano pavyzdys PDF 2023-03-15 14:44:29 137.86 KB
Ilgalaikio plano pavyzdys WORD 2023-03-15 14:44:47 39 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijoje dienos, skirtos netradicinei veiklai aprašymas WORD 2023-03-01 19:35:35 33.5 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijoje dienos, skirtos netradicinei veiklai aprašymas PDF 2023-03-01 19:37:55 29.79 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos pamokų stebėjimo ir vertinimo tvarkos aprašas 2023-03-01 19:37:45 265.08 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos pamokų stebėjimo ir vertinimo tvarkos aprašo 1 priedas 2023-03-01 19:37:32 237.43 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos pamokų stebėjimo ir vertinimo tvarkos aprašo 2 priedas 2023-03-01 19:37:21 342.55 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos pamokų stebėjimo ir vertinimo tvarkos aprašo 3 priedas 2023-03-01 19:37:10 90.1 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2023-03-01 19:37:00 416.26 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos darbo apmokėjimo sistemos aprašas - 1 priedas 2023-03-01 19:36:50 455.57 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos darbo apmokėjimo sistemos aprašas - 2 priedas 2023-03-01 19:38:26 290.15 KB
Mokytojų budėjimo tvarkaraštis 2021-12-10 13:30:07 70.52 KB
Prašymai
Dėl vaiko mokymosi namie karantino metu (tėvų informacinis pranešimas progimnazijai) 2021-07-07 12:14:34 168.97 KB
Prašymas dėl leidimo dalyvauti kvalifikacijos kėlimo seminare (mokamas) 2023-01-31 18:13:20 26.5 KB
Prašymas dėl eilinių atostogų suteikimo 2023-01-31 18:45:31 26 KB
Prašymas dėl leidimo dirbti nuotoliniu būdu 2021-12-10 11:30:30 243.91 KB
Prašymas dėl leidimo dalyvauti kvalifikacijos kėlimo seminare (nemokamas) 2023-01-31 18:17:31 26 KB
Prašymas dėl nemokamų atostogų 2023-03-15 14:42:43 26 KB
Ekskursijų lapas 2023-01-30 16:18:32 48 KB
Humanistinė pedagogika Atnaujinta Dydis
Klaipėdos uostamiesčio mokykla - humanistinės pedagogikos švietimo įstaiga 2023-03-01 19:39:20 5.48 MB
Apie Šalvą Amonašvilį 2021-12-10 12:41:38 222.75 KB
Humanistinės pedagogikos pagrindai 2021-12-10 12:41:39 206.01 KB
Humanistinės pedagogikos aksiomos 2021-12-10 12:41:39 179.24 KB
Tėvų sėkmės mokykla Atnaujinta Dydis
„Mamyte, pagulėsi su manim?“ – apie tai, kas iš tikrųjų svarbu.. («Мамочка, ты полежишь со мной?» — о том, что действительно важно…) 2021-12-10 12:52:44 99.71 KB
Kai jūs galvojote, jog aš nežiūrėjau...(Когда вы думали, что я не смотрел…) 2021-12-10 12:52:44 49.38 KB
Tikrosios artumo su vaikais akimirkos ( 2021-12-10 12:52:44 55.29 KB
Моменты настоящей близости с нашими детьми) 2021-12-10 12:52:45 59.56 KB
Šeimos tradicijos  (Cемейные традиции) 2021-12-10 12:52:45 62.75 KB
Šiurkštumo pasekmės (K чему приводит грубость) 2021-12-10 12:52:45 73.6 KB
Priešmokyklinio ugdymo dokumentai Atnaujinta Dydis
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 2021-12-10 17:17:58 1.57 MB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2021-12-10 17:18:18 30.68 KB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Kaip elgtis, jei sąlytį su COVID-19 sergančiuoju ugdymo įstaigoje turėjo vaikas, besimokantis pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą. (2021-10-18) 2022-02-17 14:54:52 448.13 KB
Kaip elgtis, jei sąlytį su COVID-19 sergančiuoju turėjo nevakcinuotas arba nepersirgęs ugdymo įstaigos darbuotojas. (2021-10-18) 2022-02-17 14:54:52 506.09 KB
Kaip elgtis, jei sąlytį su COVID-19 sergančiuoju turėjo vakcinuotas arba persirgęs ugdymo įstaigos darbuotojas. (2021-10-18) 2022-02-17 14:54:52 506.56 KB
Kaip elgtis, jei sąlytį su COVID-19 sergančiuoju ugdymo įstaigoje turėjo vaikas, besimokantis pagal pradinio, vidurinio ar pagrindinio ugdymo programą. (2021-10-18) 2022-02-17 14:54:52 476.33 KB
Kaip elgtis, jei sąlytį su COVID-19 sergančiuoju ugdymo įstaigoje turėjo vaikas, besimokantis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, vidurinio ar pagrindinio mokymo programą. (2021-10-18) 2022-02-17 14:54:52 473.2 KB
Kontaktas su užsikrėtusiuoju COVID-19 ugdymo įstaigoje-ALGORITMAI (2021-10-18) 2022-02-17 14:54:52 729.11 KB
Pajutę peršalimo simptomus likime namie 2022-02-17 14:54:52 167.67 KB
Didelės rizikos sąlytį turėjusių asmenų izoliavimas (2021-10-07) 2022-02-17 14:54:52 661.58 KB
Dažniausiai užduodami klausimai (DUK) apie koronavirusinę infekciją ( 2020-05-06) 2022-02-17 14:54:52 1.2 MB