Dokumentai
Tvarkų aprašai, nuostatai ir taisyklės Atnaujinta Dydis
Tvarkų aprašai ir nuostatai
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2023-03-01 19:26:36 1.52 MB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo, informavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2023-03-01 19:26:25 214 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo, informavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašo priedai 2023-03-01 19:26:14 479.11 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023-03-01 19:26:00 211.02 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos pailgintos dienos grupės darbo tvarka 2023-03-01 19:28:47 87.6 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos prašymų, skundų priėmimo, nagrinėjimo ir atsakymų teikimo tvarkos aprašas 2023-03-01 19:28:34 282.2 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir progimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2023-03-01 19:28:23 266.75 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo mokykloje tvarkos aprašas 2023-03-01 19:28:02 308.75 KB
Mokyklos bendruomenės narių ir pašalinių asmenų lankymosi Klaipėdos uostamiesčio progimnazijoje tvarkos aprašas 2023-03-01 19:27:47 197.38 KB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2021-12-10 17:18:18 30.68 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023-03-01 19:27:24 210.23 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, progimnazijos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2023-09-12 14:42:30 279.27 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos namų darbų skyrimo ir vertinimo nuostatos 2023-09-20 10:45:22 32 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos interneto svetainės privatumo politika 2023-09-15 18:17:49 276.73 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2023-09-15 18:18:49 222.86 KB
Taisyklės
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos mokymo nuotoliniu būdu taisyklės (įsigalioja nuo 2020-11-03) 2023-03-01 19:30:27 204.43 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2023-03-01 19:30:10 8.98 MB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2023-03-01 19:29:58 306.6 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-03-01 19:29:47 697.69 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklės 2023-03-01 19:29:36 643.44 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2023-05-27 12:16:54 306.6 KB
Priėmimas į Klaipėdos savivaldybes mokyklas Atnaujinta Dydis
Priėmimo į Klaipėdos savivaldybės mokyklas tvarkos aprašas 2021-12-10 11:51:47 115.15 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. AD1-176 "Dėl pagrindinio priėmimo į mokyklas mokytis 2021–2022 mokslo metais vykdymo terminų nustatymo" 2021-12-10 11:51:48 189.05 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. AD1-177 "Dėl prašymų mokytis 2021–2022 mokslo metais registravimo pradžios" 2021-12-10 11:51:48 193.75 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 , vasario 25 d. sprendimas Nr. T2-39 "Dėl klasių ir mokinių skaičiaus Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2021-2022 mokslo metams nustatymo" 2021-12-10 11:51:49 385.68 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2021 m. vasario 23 d. įsakymas "Dėl priėmimo į mokyklas organizavimo 2021 metais priemonių plano patvirtinimo" 2021-12-10 11:51:49 215.43 KB
Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (aktuali redakcija) 2021-12-10 11:51:49 283.53 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirto aptarnavimo teritorijos 2021-12-10 11:51:49 279.76 KB
Priimamų mokinių motyvacijos vertinimo tvarkos aprašas 2021-12-10 11:51:50 201.25 KB
Dėl mokinių priėmimo komisijos sudėties ir veiklos organizavimo 2021-12-10 11:51:50 283.96 KB
Prašymas dėl priėmimo mokytis 2021-12-10 11:51:50 259.08 KB
Prašymas dėl priėmimo mokytis (pagal Humanistinės kultūros ugdymo elementus įgyvendinančioje klasėje, teatrinė klasė) 2021-12-10 11:51:51 273.66 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos aptarnavimo teritorija (išrašas) 2023-03-01 19:31:05 186.59 KB
Vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas 2021-12-10 11:51:51 321.67 KB
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašas (pakeista nuo 2018-02-21) 2021-12-10 11:51:51 344.04 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos 2023 metų veiklos planas 2023-03-15 15:33:10 167.18 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos 2022–2023 mokslo metų ugdymo planas 2023-03-15 15:34:46 220.94 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos 2023–2025 metų strateginis planas 2023-03-15 15:36:06 135.21 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos 2021-2023 metų strateginis palnas 2023-03-01 19:15:41 414.58 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos 2022-2024 metų strateginis planas 2023-03-01 19:16:06 420.12 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos 2023–2024 mokslo metų ugdymo planas 2023-09-04 17:35:28 968.19 KB
Mėnesio veiklos planai
2022-2023 m. m.
2022-2023 m.m. kovo mėnesio darbo planas 2023-09-15 20:29:38 528.32 KB
2022-2023 m.m. vasario mėnesio darbo planas 2023-09-15 20:28:02 103 KB
2022-2023 m.m. balandžio mėnesio darbo planas 2023-09-15 20:31:41 130.5 KB
2022-2023 m.m. gegužio mėnesio darbo planas 2023-09-15 20:33:31 454.8 KB
Kiti dokumentai
Atsiskaitomieji darbai
2022-2023 m,m.
Atsiskaitomieji darbai kovo mėnesį 2023-09-15 20:19:58 78.05 KB
Atsiskaitomieji darbai balandžio mėnesį 2023-09-15 20:21:46 81.92 KB
Atsiskaitomieji darbai gegužės mėnesį 2023-09-15 20:20:14 81.42 KB
Atsiskaitomieji darbai birželio mėnesį 2023-09-15 20:20:26 17.58 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
Biudžeto išlaidų sąmatos I ketvirtis 2023-05-20 21:43:52 2.18 MB
Finansinės būklės ataskaitos ii ketv 2023-08-24 20:37:50 3.98 MB
2022 m.
2022 metų finansinės būklės ataskaitos 2023-05-17 15:40:40 9.91 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos III ketvirtis 2023-05-17 15:59:55 1.7 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos II ketvirtis 2023-05-17 16:00:06 1.68 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos I ketvirtis 2023-05-17 16:00:17 1.69 MB
2021 m.
2021 metų finansinės būklės ataskaitos 2023-05-17 15:48:51 10.22 MB
2020 m.
2020 metų finansinės būklės ataskaitos 2023-01-09 21:18:39 35.21 MB
2019 m.
2019 metų finansinės būklės ataskaitos 2023-01-09 21:18:05 2.12 MB
2018 m.
2018 metų finansinės būklės ataskaitos 2023-01-09 21:17:55 9.68 MB
2017 m.
2017 metų finansinės būklės ataskaitos 2023-01-09 21:17:53 10.3 MB
2016 m.
2016 metų finansinės būklės ataskaitos 2023-01-09 21:17:41 27.07 MB
2015 m.
2015 metų finansinės būklės ataskaitos 2023-01-09 21:17:24 18.08 MB
2014 m.
2014 metų finansinės būklės ataskaitos 2023-01-09 21:17:18 2.1 MB
2013 m.
2013 metų finansinės būklės ataskaitos 2023-01-09 21:17:12 553.33 KB
2012 m.
2012 metų finansinės būklės ataskaitos 2023-01-09 21:17:05 2.27 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 m.
Biudžeto išlaidų sąmatos III ketvirtis 2023-05-17 16:02:57 1.7 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos II ketvirtis 2023-05-17 16:03:09 1.68 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos I ketvirtis 2023-05-17 16:03:39 1.69 MB
2021 m.
2021 metų I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita 2021-07-04 14:27:56 23.27 MB
2020 m.
Biudžeto išlaidų sąmatos metinė ataskaita 2022-02-18 12:24:55 14.63 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos III ketvirtis 2022-02-18 12:24:55 14.71 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos II ketvirtis 2022-02-18 12:24:55 12.6 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos I ketvirtis 2022-02-18 12:24:55 9.02 MB
2019 m.
2019 m. biudžeto išlaidų sąmata IV ketvirtis 2021-07-04 15:03:41 11.4 MB
2019 m. biudžeto išlaidų sąmata III ketvirtis 2021-07-04 15:03:41 10.78 MB
2019 m. biudžeto išlaidų sąmata II ketvirtis 2021-07-04 15:03:41 10.9 MB
2019 m. biudžeto vykdymo ataskaita I ketvirtis 2021-07-04 15:03:41 10.59 MB
2018 m.
2019 m. biudžeto išlaidų sąmata IV ketvirtis 2021-07-04 15:13:24 12 MB
2018 m. biudžeto išlaidų sąmata III ketvirtis 2021-07-04 15:13:24 11.63 MB
2018 m. biudžeto išlaidų sąmata II ketvirtis 2021-07-04 15:13:24 4.45 MB
2018 m. biudžeto išlaidų sąmata I ketvirtis 2021-07-04 15:13:24 11.65 MB
2017 m.
2017 m. biudžeto išlaidų sąmata IV ketvirtis 2021-07-04 16:15:39 12.85 MB
2017 m. biudžeto išlaidų sąmata III ketvirtis 2021-07-04 16:15:39 12.63 MB
2017 m. biudžeto išlaidų sąmata II ketvirtis 2021-07-04 16:15:39 10.62 MB
2016 m.
2016 metų biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys (III-IV ketv.) 2021-07-04 14:29:46 3.79 MB
2016 metų biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys (I-II ketv.) 2021-07-04 14:29:52 2.92 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašas 30.5 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos bufete parduodamų šaltų patiekalų sąrašas 2023-03-15 14:29:13 306.23 KB
Vaiko gimtadienis darželyje ir mokykloje 2023-09-06 13:05:32 554.34 KB
Alergiško vaiko valgiaraštis 2023-09-06 13:05:33 621.96 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Dėl centralizuotų viešųjų pirkimų veiklos paslaugų sutarties formos tvarkos taisyklių patvirtinimo 2023-01-24 19:37:51 804.43 KB
Klaipėdos miesto savivaldybei pavaldžių įstaigų centralizuotų ir decentralizuotų viešųjų pirkimų tvarkos taisyklės 2023-01-24 19:39:49 9.7 MB
Mokinių pavėžėjimas Atnaujinta Dydis
Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas 35.27 KB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštis 2023-03-15 14:39:36 71.93 KB
Atsiskaitomieji darbai ir pažanga Atnaujinta Dydis
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
2021 m. veiklos kokybės įsivertinimas 2023-03-08 20:07:51 450.77 KB
2022 m. veiklos kokybės įsivertinimas 2023-03-08 20:07:30 1.23 MB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Rekomendacijos dėl veiksmų, susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla 2021-07-07 17:39:45 207.27 KB
Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2017–2019 metų programa 2021-07-07 17:39:45 118.23 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarka 2023-03-01 19:33:48 193.26 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos  kovos su korupcija programa 2023-03-01 19:34:12 189.41 KB
Klaipėdos uostamiesčio pagrindinės mokyklos 2016 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita 2023-03-01 19:34:44 195.73 KB
Klaipėdos uostamiesčio pagrindinės mokyklos 2017 metų korupcijos prevencijos programos priemonių planas 2023-03-01 19:34:26 278.09 KB
Dėl darbo grupės sudarymo korupcijos prevencijai vykdyti 2021-07-07 17:39:47 192.35 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023-03-01 19:27:24 210.23 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Bibliotekos naudojimosi taisyklės 2021-12-10 17:47:47 203.15 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-03-01 19:29:47 697.69 KB
Tiriamas darbas Atnaujinta Dydis
Tiriamasis darbas "Paprasti būdai, kaip nustatyti medžio ar bet kurio kito objekto aukštį" 2021-07-16 19:12:01 300.51 KB
Opkus planas Atnaujinta Dydis
,,Opkus" planas 2021-07-18 12:22:26 113.48 KB
Olweus mokinių apklausa apie patyčias Atnaujinta Dydis
Olweus mokinių apklausa apie patyčias 2021-07-18 12:25:22 776.5 KB
Reagavimas į patyčias ir smurtinį elgesį Atnaujinta Dydis
Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė 2021-07-18 12:41:55 9.75 MB
Įsakymas dėl nuobaudų Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl nuobaudų kopėtėlių, skirtų smurto ir patyčių prevencijai, tvirtinimo 2021-07-18 12:48:27 44.68 KB
Mokyklos taisyklės prieš patyčias Atnaujinta Dydis
Mokyklos taisyklės prieš patyčias 2021-07-18 12:58:40 8.24 MB
Aktualu mokytojams Atnaujinta Dydis
Ilgalaikio plano pavyzdys PDF 2023-03-15 14:44:29 137.86 KB
Ilgalaikio plano pavyzdys WORD 2023-03-15 14:44:47 39 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijoje dienos, skirtos netradicinei veiklai aprašymas WORD 2023-03-01 19:35:35 33.5 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijoje dienos, skirtos netradicinei veiklai aprašymas PDF 2023-03-01 19:37:55 29.79 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos pamokų stebėjimo ir vertinimo tvarkos aprašas 2023-03-01 19:37:45 265.08 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos pamokų stebėjimo ir vertinimo tvarkos aprašo 1 priedas 2023-03-01 19:37:32 237.43 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos pamokų stebėjimo ir vertinimo tvarkos aprašo 2 priedas 2023-03-01 19:37:21 342.55 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos pamokų stebėjimo ir vertinimo tvarkos aprašo 3 priedas 2023-03-01 19:37:10 90.1 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2023-03-01 19:37:00 416.26 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos darbo apmokėjimo sistemos aprašas - 1 priedas 2023-03-01 19:36:50 455.57 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos darbo apmokėjimo sistemos aprašas - 2 priedas 2023-03-01 19:38:26 290.15 KB
Prašymai
Dėl vaiko mokymosi namie karantino metu (tėvų informacinis pranešimas progimnazijai) 2021-07-07 12:14:34 168.97 KB
Prašymas dėl leidimo dalyvauti kvalifikacijos kėlimo seminare (mokamas) 2023-01-31 18:13:20 26.5 KB
Prašymas dėl eilinių atostogų suteikimo 2023-01-31 18:45:31 26 KB
Prašymas dėl leidimo dirbti nuotoliniu būdu 2021-12-10 11:30:30 243.91 KB
Prašymas dėl leidimo dalyvauti kvalifikacijos kėlimo seminare (nemokamas) 2023-01-31 18:17:31 26 KB
Prašymas dėl nemokamų atostogų 2023-03-15 14:42:43 26 KB
Ekskursijų lapas 2023-01-30 16:18:32 48 KB
Humanistinė pedagogika Atnaujinta Dydis
Klaipėdos uostamiesčio mokykla - humanistinės pedagogikos švietimo įstaiga 2023-03-01 19:39:20 5.48 MB
Apie Šalvą Amonašvilį 2021-12-10 12:41:38 222.75 KB
Humanistinės pedagogikos pagrindai 2021-12-10 12:41:39 206.01 KB
Humanistinės pedagogikos aksiomos 2021-12-10 12:41:39 179.24 KB
Tėvų sėkmės mokykla Atnaujinta Dydis
„Mamyte, pagulėsi su manim?“ – apie tai, kas iš tikrųjų svarbu.. («Мамочка, ты полежишь со мной?» — о том, что действительно важно…) 2021-12-10 12:52:44 99.71 KB
Kai jūs galvojote, jog aš nežiūrėjau...(Когда вы думали, что я не смотрел…) 2021-12-10 12:52:44 49.38 KB
Tikrosios artumo su vaikais akimirkos ( 2021-12-10 12:52:44 55.29 KB
Моменты настоящей близости с нашими детьми) 2021-12-10 12:52:45 59.56 KB
Šeimos tradicijos  (Cемейные традиции) 2021-12-10 12:52:45 62.75 KB
Šiurkštumo pasekmės (K чему приводит грубость) 2021-12-10 12:52:45 73.6 KB
Priešmokyklinio ugdymo dokumentai Atnaujinta Dydis
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 2021-12-10 17:17:58 1.57 MB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2021-12-10 17:18:18 30.68 KB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Kaip elgtis, jei sąlytį su COVID-19 sergančiuoju ugdymo įstaigoje turėjo vaikas, besimokantis pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą. (2021-10-18) 2022-02-17 14:54:52 448.13 KB
Kaip elgtis, jei sąlytį su COVID-19 sergančiuoju turėjo nevakcinuotas arba nepersirgęs ugdymo įstaigos darbuotojas. (2021-10-18) 2022-02-17 14:54:52 506.09 KB
Kaip elgtis, jei sąlytį su COVID-19 sergančiuoju turėjo vakcinuotas arba persirgęs ugdymo įstaigos darbuotojas. (2021-10-18) 2022-02-17 14:54:52 506.56 KB
Kaip elgtis, jei sąlytį su COVID-19 sergančiuoju ugdymo įstaigoje turėjo vaikas, besimokantis pagal pradinio, vidurinio ar pagrindinio ugdymo programą. (2021-10-18) 2022-02-17 14:54:52 476.33 KB
Kaip elgtis, jei sąlytį su COVID-19 sergančiuoju ugdymo įstaigoje turėjo vaikas, besimokantis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, vidurinio ar pagrindinio mokymo programą. (2021-10-18) 2022-02-17 14:54:52 473.2 KB
Kontaktas su užsikrėtusiuoju COVID-19 ugdymo įstaigoje-ALGORITMAI (2021-10-18) 2022-02-17 14:54:52 729.11 KB
Pajutę peršalimo simptomus likime namie 2022-02-17 14:54:52 167.67 KB
Didelės rizikos sąlytį turėjusių asmenų izoliavimas (2021-10-07) 2022-02-17 14:54:52 661.58 KB
Dažniausiai užduodami klausimai (DUK) apie koronavirusinę infekciją ( 2020-05-06) 2022-02-17 14:54:52 1.2 MB
Įtraukusis ugdymas Atnaujinta Dydis
Sėkmingas mokymasis - kai veikiame drauge. Mokiniams, jų tėvams ir mokytojams 2023-05-04 16:23:28 1.29 MB
Vaikams apie neįgaliųjų teisių konvenciją 2023-05-04 16:23:35 3.13 MB
REKOMENDACIJŲ LEIDINYS. Pasiruošimasdarbui su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų 2023-05-04 16:23:43 24.93 MB
Patarimai pedagogams įtraukiojo ugdymo temomis 2023-05-04 16:23:49 7.87 MB
Mokymosi aktyvumo ir dėmesio sutrikimai. Metodologinis vadovas 2023-05-04 16:24:19 1.11 MB
Sėkmingas mokymasis - kai veikiame drauge. Mokiniams, jų tėvams ir mokytojams 2023-05-04 16:24:12 1.29 MB
Švietimo, sporto ir mokslo ministerija apie įtraukųjį ugdymą 2023-05-04 16:24:44 16.77 KB
Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo bendrojo ugdymo mokyklose rekomendacijos 2023-05-04 16:24:38 18.21 MB
Dokumentai, reglamentuojantys progimnazijos veiklą Atnaujinta Dydis
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos 2023–2024 mokslo metų ugdymo planas 2023-09-15 18:07:07 968.19 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos 2023 metų veiklos planas 2023-09-15 18:02:51 167.18 KB
Klaipėdos uostamiesčio progimnazijos 2022-2024 metų strateginis planas 2023-09-15 18:05:06 135.21 KB
Sprendimas dėl Klaipedos Maksimo Gorkio progimnazijos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo 2023-09-15 19:41:43 1.24 MB
Mokinių sveikatos duomenų analizės Atnaujinta Dydis
2015 m. mokinių sveikatos duomenų analizė 2023-09-15 23:33:24 3.23 MB
2017 m. mokinių sveikatos duomenų analizė 2023-09-15 23:28:24 651.02 KB
2018-2019 m. mokinių sveikatos duomenų analizė 2023-09-15 23:33:52 693.48 KB
2019-2020 m. mokinių sveikatos duomenų analizė 2023-09-15 23:34:12 685.42 KB
2021-2022 m. mokinių sveikatos duomenų analizė 2023-09-15 23:34:30 457.24 KB
2020-2021 m. mokinių sveikatos duomenų analizė 2023-09-15 23:36:12 457.24 KB
Aktuali informacija Atnaujinta Dydis
Nemokamos psichologinės gerovės stiprinimopaslaugos klaipėdiečiams 2023-09-15 23:56:59 935.81 KB
Alergiško vaiko valgiaraštis 2023-09-15 23:43:14 621.96 KB
Vaiko gimtadienis darželyje ir mokykloje 2023-09-15 23:43:15 554.34 KB
priminimas dėl mokinio sveikatos patikros 2023-09-15 23:53:49 13.02 KB
Ką reikia žinoti apie nemokamą vaikų dantų silantavimą? 2023-09-16 00:01:46 348.01 KB
Visiems tėvams kartais reikia pasitarti 2023-09-16 00:04:37 275.1 KB
Dėl privačių odontologijos įstaigų išduodamų neegaliojančių "popierinių pažymų" 2023-09-16 00:08:11 376.29 KB
Metas pasirūpinti vaikų sveikatos pažymėjimais 2023-09-16 00:03:28 674.16 KB
Tinkama burnos ertmės priežiūra – sveiki dantys! 2023-09-19 19:49:59 514.32 KB