Įtraukusis ugdymas

Įtraukusis ugdymas Klaipėdos uostamiesčio progimnazijoje

Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Valstybinėje švietimo 2013–2022 m. strategijoje, Geros mokyklos koncepcijoje (2015 m.) suformuluota perėjimo nuo švietimo visiems prie švietimo kiekvienam, suasmeninto ugdymo(si) ir mokymo(si) nuostata.
2024 m. rugsėjo mėn. įsigalios Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimas ir įstatymo papildymas 45 straipsniu, kurie numato, kad kiekvienam vaikui turi būti sudarytos sąlygos ugdytis artimiausioje ugdymo įstaigoje kartu su savo bendraamžiais. Todėl mokyklose vyksta pasiruošimas įtraukiajam ugdymui.
Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui, sietinas su personalizuotu kiekvieno mokinio ugdymu, atitinkančiu kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir poreikius. Įtraukusis ugdymas apima ugdymo turinio, mokytojų rengimo, pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai, vertinimo, ugdymo organizavimo sritis.
Progimnazijos bendruomenei rekomenduojama  susipažinti su esamais dokumentais, reglamentuojančiais įtraukųjį ugdymą:
1. Teisės aktais apie įtrauktį, Nacionalinė švietimo agentūra.
2.  Pradinio, pagrindinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
3. Specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarka.
4. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarka.
5. Rekomendacijomis mokykloms dėl mokinių, turinčių klausos, regos sutrikimus, ugdymo organizavimo.
6. Ugdymo organizavimo rekomendacijomis mokiniams, kuriems diagnozuotas autizmas, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. V-1367.
7. Rekomendacijomis, skirtomis pasirengti darbui su įvairiapusių raidos sutrikimų turinčiais vaikais (arba autizmo spektro sutrikimus turinčiais vaikais), Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius.
8. Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašu. Šiame apraše išdėstyta, kas yra specialiosios pagalbos gavėjai, teikėjai ir jų funkcijos, specialiosios pagalbos organizavimo tvarka, aprašyta mokytojų padėjėjų ir gestų kalbos vertėjo paslaugų organizavimo tvarka.
9. Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu. Mokyklos vaiko gerovės komisijos paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. Įtraukiojo ugdymo kontekste jos vaidmuo ypatingai svarbus.
10. Rekomendacijomis dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems vaikams skirtos bendrojo ugdymo mokykloms.
Įtraukusis ugdymas progimnazijoje organizuojamas šiais etapais:
    I. Pasirengimas (situacijos analizė. Planavimas).
    II. Įgyvendinimas.
    III. Veiklos analizė.
    IV. Tobulinimas.
Progimnazijoje jau daug metų sėkmingai ugdomi mokiniai, turintys didelių ir vidutinių specialiųjų poreikių. Kryptinga pagalba ugdytiniui teikiama tik įvertinus individualius vaiko ugdymosi poreikius, jo galias, sunkumus, vaiko bei jo šeimos pasirengimą dalyvauti ugdymo procese. Atsižvelgiant į ugdomo vaiko sutrikimus ir poreikius, jam pritaikomas ugdymo planas, vadovaujantis pedagoginės psichologinės tarnybos išvadomis, gali būti skiriamas mokytojo padėjėjas.  Siekiant teikiamos pagalbos efektyvumo, progimnazijos mokytojai bei švietimo pagalbos specialistai ne tik išnaudoja jau turimus įgūdžius bei resursus, bet ir plečia savo kompetencijas, objektyviai analizuoja taikomas priemones, vertina ugdytinio pažangą, kelia naujus tikslus sau ir komandai, įtraukia ugdytinio tėvus (globėjus, rūpintojus) į bendradarbiavimą.
Ruošiantis platesniam įtraukiajam ugdymui, formuojamos bendruomenės narių vertybinės nuostatos, tradicijos, tarpusavio santykiai.  Sudaryta darbo grupė diegti įtraukųjį ugdymą, įgyvendinamas veiksmų planas: progimnazijos bendruomenės švietimas, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir mokytojo padėjėjų kvalifikacijos tobulinimas, aplinkos pritaikymas, reikalingų priemonių, atitinkančių įvairius ugdymosi poreikius, įsigijimas.

Dokumentai

Įtraukusis ugdymas Atnaujinta Dydis
Sėkmingas mokymasis - kai veikiame drauge. Mokiniams, jų tėvams ir mokytojams 2023-05-04 16:23:28 1.29 MB
Vaikams apie neįgaliųjų teisių konvenciją 2023-05-04 16:23:35 3.13 MB
REKOMENDACIJŲ LEIDINYS. Pasiruošimasdarbui su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų 2023-05-04 16:23:43 24.93 MB
Patarimai pedagogams įtraukiojo ugdymo temomis 2023-05-04 16:23:49 7.87 MB
Mokymosi aktyvumo ir dėmesio sutrikimai. Metodologinis vadovas 2023-05-04 16:24:19 1.11 MB
Sėkmingas mokymasis - kai veikiame drauge. Mokiniams, jų tėvams ir mokytojams 2023-05-04 16:24:12 1.29 MB
Švietimo, sporto ir mokslo ministerija apie įtraukųjį ugdymą 2023-05-04 16:24:44 16.77 KB
Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo bendrojo ugdymo mokyklose rekomendacijos 2023-05-04 16:24:38 18.21 MB

Atnaujinta: 2024-02-11
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.25 – 15.10
Iki naujų mokslo metų liko

SVEIKINIMAI!