Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

SVEIKATA BRANGIAUSIAS TURTAS
Progimnazijoje pamokų metu dirba sveikatos priežiūros specialistė, todėl nesivaržykite ir drąsiai kreipkitės.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialiste progimnazijoje dirba

Diana Užgalienė Sveikatos priežiūros specialistė

126 kab.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.30 – 17.30

12.00 – 12.30

Antradienis

7.30 – 17.00

12.00 – 12.30

Trečiadienis

7.30 – 17.00

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

7.30 – 17.06

12.00 – 12.30

Penktadienis 7.30 – 17.00 12.00 – 12.30

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Visuomenės sveikatos specialistė

 • Teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams).
 • Teikia informaciją ir konsultacijas sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais.
 • Įgyvendina užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros priemones mokykloje.
 • Prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.
 • Teikia konsultacinę pagalbą organizuojant kūno kultūrą mokykloje – komplektuojant pagrindines, parengiamąsias, specialiąsias kūno kultūros užsiėmimų mokinių grupes.
 • Derina sporto varžybose dalyvaujančių mokinių sąrašą, atsižvelgdama į jų sveikatos būklę.
 • Tvarko mokinių sveikatos būklės dokumentus, kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos tikrinimus, analizuoja jų rezultatus.
 • Analizuoja mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius, pateikia informaciją mokyklos bendruomenei, tėvams (globėjams), savivaldybei bei kitoms suinteresuotoms institucijoms.
 • Bendradarbiauja su asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigomis, savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnyba.
 • Dalyvauja mokyklos prevencinio darbo grupėje, sprendžiant mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas.
 • Teikia pirmąją pagalbą traumos, nelaimingo atsitikimo, ūmaus apsinuodijimo atveju.

Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veikla yra kompleksinė

 • Pirmosios pagalbos teikimas.
 • Higienos normų laikymosi priežiūra.
 • Prevencinė ir švietėjiška veikla.

Visuomenės sveikatos specialistės funkcijos

 • Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato ir suderina su pedagogine psichologine tarnyba kalbos ir kalbėjimo sutrikimus bei jos šalina.
 • Numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes ir jas taiko vedant individualias, pogrupines ir grupines pratybas mokiniams.
 • Sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą.
 • Konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių turinčių mokinių tėvus ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pagalbos mokiniams teikimo klausimais.
 • Dalyvauja progimnazijos vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Taiko savo darbe logopedijos naujoves.
 • Šviečia progimnazijos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišsilavinimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, spec. pedagoginės pagalbos teikimo klausimais. metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams).
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 14.25 – 15.10
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.25 – 15.10