Turinio auditas

65%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
124 2023-09-30 1-4 klasių pamokų tvarkaraštis Neutrali

Mindaugai, from pdf to word and paste

Marina
244 2023-09-30 7-8 klasių pamokų tvarkaraštis Neutrali

Mindaugai, from pdf to word and paste

Marina
246 2023-09-30 Mokinių priežiūros pertraukų metu tvarkaraštis Neutrali

Mindaugai, from pdf to word and paste

Marina
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
263 2023-09-30 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Bendrieji reikalavimai

Užpildykite reikiama informacija.

Marina
264 2023-09-30 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų).
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Marina
18 2023-09-30 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą, jeigu turite - būrelių aprašymus.
Neformaliojo ugdymo tvarkaraštį.

Marina
158 2023-09-30 Priešmokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų).

Marina
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
22 2023-09-30 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti specialisto funkcijas.

Marina
57 2023-09-30 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti specialisto funkcijas, paslaugos aprašymą.

Marina
167 2023-09-30 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai Marina
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
28 2023-09-30 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (socialinė pedagogė/kažkas iš pavaduotojų).
Paslaugos aprašymą - kas (kokia įmonė, jos kontaktai) teikia maitinimo paslaugą, kur ir kaip galima kreiptis dėl nemokamo maitinimo ir pan.
Su paslauga susijusius dokumentus, valgiaraščius ir pan.

Marina
30 2023-09-30 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą, pvz. nuomojate sporto salę?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų/direktorius).
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Marina
81 2023-09-30 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (socialinė pedagogė/kažkas iš pavaduotojų)
Paslaugos aprašymą - kaip yra vykdomas mokinių pavežėjimas, kur ir kaip galima dėl to kreiptis.
Su paslauga susijusius dokumentus, maršrutus ir tvarkaraščius.

Marina
165 2023-09-30 Biblioteka Neutrali

Prašome pateikti:

Bibliotekos veiklos aprašymą, kokios paslaugos yra teikiamos bibliotekoje, kokių turite resursų ir pan.
Atsinaujinkite dokumentus.

Marina
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
8 2023-09-30 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai

Atsinaujinkite narių sąrašą ir mokslo metus.

Marina
11 2023-09-30 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Atsinaujinkite tarybos sąrašą ir mokslo metus.

Marina
118 2023-09-30 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Atnaujinkite narių sąrašą ir mokslo metus.

Marina
170 2023-09-30 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Atsinaujinkite komitetų sąrašus ir mokslo metus.

Marina
172 2023-09-30 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Atsinaujinkite tarybos ir pimininkų sąrašus, pristatymo dokumentą pakeiskite nauju arba išimkite, nes tai jau pasenusi informacija.

Marina
173 2023-09-30 Tėvų taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti tarybos funkcijas.
Atsinaujinkite tarybos sąrašą ir mokslo metus.

Marina
175 2023-09-30 Atestacijos komisija Bendrieji reikalavimai

Atnaujinkite komisijos narių sarąšą ir mokslo metus.

Marina
176 2023-09-30 Mokyklos veiklos kokybės ir įsivertinimo komisija Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komisijos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas komisijoje.
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Marina
177 2023-09-30 Darbo grupė mokyklos interneto svetainei administruoti ir informacijai skelbti Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komisijos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas komisijoje.
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Marina
253 2023-09-30 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Atnaujinkite metodinių tarybų narių sąrašus.

Marina
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
35 2023-09-30 Ugdymo organizavimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti šių mokslo metų ugdymo planą.

Marina
52 2023-09-30 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti trūkstamas ir naujausias biudžeto ataskaitas.
Taip pat pagalvokite ar tikrai reikia senesnių nei 5 metų ataskaitų, jei ne - ištrinkite.

Marina
107 2023-09-30 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti trūkstamas ir naujausias finansines ataskaitas.
Taip pat pagalvokite ar tikrai reikia senesnių nei 5 metų ataskaitų, jei ne - ištrinkite.

Marina
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2023-09-30 Administracija Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys administracijos bei pagalbiniai darbuotojai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

--------------------

Pateikite administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas - direktoriui.
Nuotraukas kitiems adm. darbuotojams - neprivaloma, bet rekomenduojame.
Metines vadovo veiklos ataskaitas - direktoriui.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą - visiems.
Darbo valandas - visiems.
Kabineto numerį - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.
Nuotraukas ​​​​​​​- neprivaloma, bet rekomenduojame.

Marina
4 2023-09-30 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią mokytojų sąrašą (2022-2023 m.m.) su šia informacija:
Mokytojų vardus, pavardes.
Pareigas (mokomą dalyką).
Kvalifikacinę katgoriją (pvz. vyr. mokytoja, mokytoja metodininkė).
Klasę, kuriai vadovauja.

Marina
87 2023-09-30 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti techninių/aptarnaujančių (ne pedagogų) darbuotojų, pvz. sargas, valytoja ir pan.:
Vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Kiekvienos pareigybės aprašą (tik dokumentą, be darbuotojų vardų, pavardžių ir parašų).

Marina
155 2023-09-30 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys specialistai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

Pateikite visų dirbančių specialistų:
Vardą, pavardę
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Nuotrauką (neprivaloma, bet rekomenduojame)

Marina
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
261 2023-09-30 Dažniausiai užduodami klausimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Marina
53 2023-09-30 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie vidutinį darbo užmokestį.

Marina
55 2023-09-30 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai

Paskutinė informacija 2019 metų. Gal kažko naujo turite?

Marina
114 2023-09-30 Civilinė sauga Rekomendacija

Paprastai mokyklos čia skelbia evakuacijos planus ir panašią informaciją, kurią jūs turėtumėte turėti. Nežinome kas to reikalauja, gal kokia priešgaisrinė tarnyba. Tai geriaus įsidėti ir ramu :)

Marina
161 2023-09-30 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Marina
174 2023-09-30 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Marina
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
74 2023-09-30 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Kokiomis nuorodomis papildyti? Čia turėtų būti įstaigos, institucijos su kuriomis jūs dirbate šalies arba savivaldybės lygmeniu.

Nepainioti su Naudingomis nuorodomis

Marina
115 2023-09-30 Progimnazijos simboliai Rekomendacija

Čia reikėtų geros kokybės logotipą, vėliavos nuotraukas.

Jei turite logotipo vektorinius - darbinius failus ir rekomenduotume juos čia pasidėti.

Marina
133 2023-09-30 Ugdymo aplinka Rekomendacija

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Marina
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
256 2023-09-30 Covid-19 Neutrali Marina
1 2023-09-30 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Marina
257 2023-09-30 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Bendrieji reikalavimai Marina
259 2023-09-30 Pranešėjų apsauga Bendrieji reikalavimai Marina
260 2023-09-30 Konsultavimasis su visuomene Bendrieji reikalavimai Marina
6 2023-09-30 Struktūra ir kontaktai Neutrali Marina
262 2023-09-30 Lėšos veiklai viešinti Bendrieji reikalavimai Marina
7 2023-09-30 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai Marina
9 2023-09-30 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai

Mindaugai, pakurk visas darbo grupes kokios yra

http://gorkio.lt/komisijos+darbo+grupes,237.html

 

Sukurtos grupės Mindaugas

Marina
12 2023-09-30 Pasiekimai Sena informacija

Gal naujesnių pasiekimų lentelės yra?

Marina
19 2023-09-30 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Marina
21 2023-09-30 Psichologas Bendrieji reikalavimai Marina
23 2023-09-30 Sveikatos specialistas Neutrali Marina
27 2023-09-30 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

Marina
32 2023-09-30 1,2% parama Neutrali

Primename, kad šią informaciją reikia atnaujinti kasmet

Marina
34 2023-09-30 Ugdymas Neutrali Marina
41 2023-09-30 Projektinė veikla Neutrali

Tarptautinis Erasmus+ KA229 bendrojo ugdymo mokyklų mainų projektas “Mūsų skirtumai - mūsų turtas” (Our Differences are our Ri

Tarptautinis Erasmus+ KA229 bendrojo ugdymo mokyklų mainų projektas “Nauji potyriai spalvina mūsų pasaulį” ( Life is colored w

Erasmus+ KA101 projektas

Projektas „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms

Gamtos mokslų edukacinė erdvė „Kelias į mokslą“

OLWEUS patyčių prevencijos programa

‘’Let’s play lively, study digitally ‘’

Marina
43 2023-09-30 Aktualu mokiniams Neutrali Marina
44 2023-09-30 Aktualu mokytojams Neutrali Marina
45 2023-09-30 Aktualu tėvams Neutrali Marina
46 2023-09-30 Administracinė informacija Neutrali Marina
47 2023-09-30 Nuostatai Rekomendacija

Ką radome perkėlėme. Peržiūrėkite ir papildykite jei turite daugiau. 

Marina
56 2023-09-30 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai Marina
62 2023-09-30 Progimnazija Neutrali Marina
63 2023-09-30 Vizija, misija, filosofija, vertybės Rekomendacija Marina
68 2023-09-30 Tvarkaraščiai Neutrali Marina
77 2023-09-30 Versija neįgaliesiems Neutrali Marina
78 2023-09-30 Svetainės medis Neutrali Marina
79 2023-09-30 Apie progimnaziją Bendrieji reikalavimai

Mindaugai, 

atsidaryk failus ir pakopink tekstus čia. Tokio tipo info nededame failuose.

Sudėti tekstai Mindaugas

Marina
82 2023-09-30 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Marina
83 2023-09-30 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Marina
86 2023-09-30 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Struktūros schema privaloma

Marina
104 2023-09-30 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai Marina
123 2023-09-30 Bendradarbiavimas Neutrali Marina
126 2023-09-30 5-6 klasių pamokų tvarkaraštis Neutrali Marina
129 2023-09-30 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Marina
130 2023-09-30 Slapukų politika Neutrali Marina
156 2023-09-30 Turinio auditas Neutrali Marina
159 2023-09-30 Logopedas Neutrali Marina
160 2023-09-30 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Marina
162 2023-09-30 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turėtume ką papildyti be to ką dedame visiems?

Marina
163 2023-09-30 Savivalda Neutrali Marina
166 2023-09-30 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Marina
168 2023-09-30 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai Marina
171 2023-09-30 Priėmimas į progimnaziją Rekomendacija

Čia turėtų būti koncentruota ir empatiška informacija, kaip patekti į jūsų mokyklą mokytis.

 

Marina
178 2023-09-30 Istorija tęsiasi 2015-2020 m. m. Neutrali Marina
179 2023-09-30 Tarptautinis Erasmus+ KA229 bendrojo ugdymo mokyklų mainų projektas “Mūsų skirtumai - mūsų turtas” (Our Differences are our Rich) Neutrali Marina
180 2023-09-30 Tarptautinis Erasmus+ KA229 bendrojo ugdymo mokyklų mainų projektas “Nauji potyriai spalvina mūsų pasaulį” (Life is colored with new information) Neutrali Marina
181 2023-09-30 Erasmus+ KA101 projektas Neutrali Marina
182 2023-09-30 Projektas „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms Neutrali Marina
183 2023-09-30 Gamtos mokslų edukacinė erdvė „Kelias į mokslą“ Neutrali Marina
184 2023-09-30 OLWEUS patyčių prevencijos programa Neutrali Marina
185 2023-09-30 ‘’Let’s play lively, study digitally‘’ Neutrali Marina
186 2023-09-30 Penkta diena (2021-05-28) Neutrali Marina
187 2023-09-30 Ketvirta diena (2021-05-27) Neutrali Marina
188 2023-09-30 Trečia diena (2021-05-26) Neutrali Marina
189 2023-09-30 Antra diena (2021-05-25) Neutrali Marina
190 2023-09-30 Pirma diena (2021-05-24) Neutrali Marina
191 2023-09-30 Erasmus+ KA101 projektas "Inovatyvus kūrybiškumo ugdymas tautinių mažumų mokykloje “ (2021-05-23) Neutrali Marina
192 2023-09-30 „Kūrybinių jungčių“ ir British Council finansuojamo tarptautinio projekto „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms 2019-2020 m. m.“ baigiamasis renginys (2020-03-17) Neutrali Marina
193 2023-09-30 Tęsiasi „Kūrybinių jungčių“ ir British Council finansuojamas tarptautiniame projektas „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms 2019-2020 m. m.“ (2020-02-25) Neutrali Marina
194 2023-09-30 Tęsiasi „Kūrybinių jungčių“ ir British Council finansuojamas tarptautinis projektas „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms 2019-2020 m. m.“. (2020-02-12) Neutrali Marina
195 2023-09-30 Tęsiasi „Kūrybinių jungčių“ ir British Council finansuojamas tarptautinis projektas „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms 2019-2020 m. m.“ (2019-12-09) Neutrali Marina
196 2023-09-30 Tęsiasi „Kūrybinių jungčių“ ir British Council finansuojamas tarptautinis projektas „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms 2019-2020 m. m.“ (2020-01-30) Neutrali Marina
197 2023-09-30 Projektas „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms 2019-2020 m. m“ (III) (2019-11-13) Neutrali Marina
198 2023-09-30 Projektas „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms 2019-2020 m. m.“ (II) (2019-10-24) Neutrali Marina
199 2023-09-30 Projektas „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms 2019-2020 m. m (I) (2019-10-22) Neutrali Marina
200 2023-09-30 Nuotolinė Gamtamokslinė praktinių – tiriamųjų darbų konferencija per ZOOM platformą „Pažink mus supantį pasaulį“ (2020-12-17) Neutrali Marina
201 2023-09-30 V-oji Nacionalinė švietimo įstaigų projektų paroda – mini mokymai „Projektų mugė “Klaipėdos Gedminų progimnazijoje (2020-02-22) Neutrali Marina
202 2023-09-30 Pasaulinė AIDS diena paminėta ir mokykloje (2020-01-13) Neutrali Marina
203 2023-09-30 Dalyvavimas respublikiniame 5-8 klasių gamtos mokslų konkurse (2019-11-20) Neutrali Marina
204 2023-09-30 Gamtamokslinė praktinių – tiriamųjų darbų konferencija „Pažink mus supantį pasaulį“ (2019-10-25) Neutrali Marina
205 2023-09-30 Paroda-konkursas „Iš naujo atgimę 2019“ (2019-06-12) Neutrali Marina
206 2023-09-30 Intelektualinis žaidimas "Kur logika?" (2019-06-11) Neutrali Marina
207 2023-09-30 Viktorina „Žemės diena 2019“ (2019-04-07) Neutrali Marina
208 2023-09-30 Žaidimas fotokvestas Žemės dienai paminėti (2019-03-24) Neutrali Marina
209 2023-09-30 Gamtosauginis forumas "Farmacinės atliekos - grėsmė Baltijos jūrai" (2019-03-21) Neutrali Marina
210 2023-09-30 Projektų mugė 2019 (2019-03-05) Neutrali Marina
211 2023-09-30 Seminaras „Einšteino skaitmeninės laboratorijos panaudojimas gamtamokslinėje tiriamojoje veikloje (2019-03-01) Neutrali Marina
212 2023-09-30 Gamtos mokslų olimpiados I-asis etapas (2019-01-09) Neutrali Marina
213 2023-09-30 Pasaulinė AIDS diena (2019-01-09) Neutrali Marina
214 2023-09-30 Kelionė į Kauną (2019-01-09) Neutrali Marina
215 2023-09-30 Paroda – konkursas „Floristinė knyga“ (2018-12-17) Neutrali Marina
216 2023-09-30 Išvyka į Klaipėdos botanikos sodą (2018-11-30) Neutrali Marina
217 2023-09-30 Gamtamokslinė konferencija „Pažink mus supantį pasaulį“ (2018-11-23) Neutrali Marina
218 2023-09-30 Gamtos mokslų edukacinė erdvė „Kelias į mokslą“ (2018-11-12) Neutrali Marina
219 2023-09-30 Olweus mokyklos vardo ženkliukas (2021-07-09) Neutrali Marina
220 2023-09-30 Kovas - mėnuo BE PATYČIŲ (2021-03-16) Neutrali Marina
221 2023-09-30 OPKUS anoniminė mokinių apklausa (2021-02-22) Neutrali Marina
222 2023-09-30 Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazijos 2020-2021 mokslo metų Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos (Opkus) planas (2020-09-21) Neutrali Marina
223 2023-09-30 OPKUS anoniminė mokinių apklausa (2020-02-18) Neutrali Marina
224 2023-09-30 Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė (2019-12-18) Neutrali Marina
225 2023-09-30 Tarptautinė Tolerancijos diena mokykloje (2019-11-20) Neutrali Marina
226 2023-09-30 Įsakymas dėl nuobaudų kopėtėlių, skirtų smurto ir patyčių prevencijai, tvirtinimo (2019-11-07) Neutrali Marina
227 2023-09-30 Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazijos Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos (Opkus) planas 2019-2020 m. m. (2019-10-28) Neutrali Marina
228 2023-09-30 Pastebėti ir spręsti vaikų patyčių situacijas padės „Vaikų linijos“ nemokami mokymai tėvams internetu (2019-10-16) Neutrali Marina
229 2023-09-30 "Sferinins kinas" (2019-05-26) Neutrali Marina
230 2023-09-30 Integruota lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo ir matematikos pamoka parduotuvėje (2019-05-26) Neutrali Marina
231 2023-09-30 Lietuvių kalbos pamokose moderniosios technologijos padeda mokiniams lengviau ir greičiau išmokti temą (2019-05-26) Neutrali Marina
232 2023-09-30 Orientavimosi sporto varžybos 2-7 klasėse (2019-03-24) Neutrali Marina
233 2023-09-30 Tyrimas "Kompiuteriniai žaidimai gerai ar blogai" (2019-03-17) Neutrali Marina
234 2023-09-30 Forumas „ERASMUS+ PROJEKTAI GALIMYBĖS, PATIRTIS, NAUDA UGDYMO KAITAI" (2019-02-06) Neutrali Marina
235 2023-09-30 Valentino širdelė (2019-03-17) Neutrali Marina
236 2023-09-30 Pirmos dienos Erasmus+ projekto partnerių susitikimo Lenkijoje (2019-02-28) Neutrali Marina
237 2023-09-30 Antra Erasmus+ projekto partnerių susitikimo Lenkijoje diena kupina įspūdžių (2019-02-28) Neutrali Marina
238 2023-09-30 5a grade. Integrated social indoor activity (2019-02-19) Neutrali Marina
239 2023-09-30 ERASMUS+ projekto "Žaiskime gyvai - mokykimės inovatyviai" tikslas, nauda ir įspūdžiai miesto dienraštyje "Vakarų ekspresas". (2019-02-07) Neutrali Marina
240 2023-09-30 Į Maksimo Gorkio progimnazijos 3a klasę įžengė pasaka (2019-01-27) Neutrali Marina
241 2023-09-30 3c klasė susipažino su mentaline aritmetika (2019-01-27) Neutrali Marina
242 2023-09-30 Įdomūs Kalėdiniai žaidimai (2019-01-09) Neutrali Marina
243 2023-09-30 Įdomūs Kalėdiniai žaidimai (2019-01-09) Neutrali Marina
245 2023-09-30 Neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštis Neutrali

Mindaugai, from pdf to word and paste

Marina
247 2023-09-30 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali Marina
248 2023-09-30 Tėvų linija Neutrali Marina
249 2023-09-30 Humanistinė pedagogika Neutrali Marina
250 2023-09-30 Tėvų sėkmės mokykla Neutrali Marina
252 2023-09-30 Vaikų, grįžusių iš užsienio, priėmimas ir ugdymas Neutrali Marina
254 2023-09-30 Olweus patyčių prevencijos programa Neutrali Marina
255 2023-09-30 Įsivertinimas Neutrali Marina
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
267 2023-09-30 Kryptingo meninio ugdymo (teatro) programos klasės Neutrali Marina
268 2023-09-30 Projektas "Erasmus + KA1 "Iššūkiai tautinių mažumų mokykloje".Pirma diena (2023-03-27) Neutrali Marina
270 2023-09-30 Projektas "Erasmus + KA1 "Iššūkiai tautinių mažumų mokykloje". Trečia diena. (2023-03-29) Neutrali Marina
271 2023-09-30 Projektas "Erasmus + KA1 "Iššūkiai tautinių mažumų mokykloje" (2023-03-28) Neutrali Marina
272 2023-09-30 Projektas "Erasmus + KA1 "Iššūkiai tautinių mažumų mokykloje" (2023-03-27) Neutrali Marina
273 2023-09-30 Projektas "Erasmus + KA1 "Iššūkiai tautinių mažumų mokykloje". Antra diena. (2023-03-28) Neutrali Marina
274 2023-09-30 Projektas "Erasmus + KA1 "Iššūkiai tautinių mažumų mokykloje". Ketvirta diena. (2023-03-30) Neutrali Marina
275 2023-09-30 Projektas "Erasmus + KA1 "Iššūkiai tautinių mažumų mokykloje". Penkta diena. (2023-03-31) Neutrali Marina
276 2023-09-30 Projektas "Erasmus + KA1 "Iššūkiai tautinių mažumų mokykloje" (2023-03-30) Neutrali Marina
278 2023-09-30 Įtraukusis ugdymas Neutrali Marina
280 2023-09-30 Darbo grupė įtraukiajam ugdymui koordinuoti Neutrali Marina
281 2023-09-30 Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) įgyvendinimo ir koordinavimo komanda Neutrali Marina
282 2023-09-30 Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė Neutrali Marina
283 2023-09-30 Tarptautinis Erasmus+ projekto "Nauji potyriai spalvina mūsų pasaulį" vizitas Turkijoje. Pirma diena. (2023-04-24) Neutrali Marina
284 2023-09-30 arptautinis Erasmus+ projektas "Nauji potyriai spalvina mūsų pasaulį". Antra diena. (2023-04-25) Neutrali Marina
286 2023-09-30 arptautinis Erasmus+ projektas "Nauji potyriai spalvina mūsų pasaulį". Trečia diena (2023-04-26) Neutrali Marina
287 2023-09-30 Tarptautinis Erasmus+ projektas "Nauji potyriai spalvina mūsų pasaulį". Ketvirta diena. (2023-04-27) Neutrali Marina
288 2023-09-30 Tarptautinis Erasmus+ projektas "Nauji potyriai spalvina mūsų pasaulį". Penkta, atsisveikinimo ir sertifikatų įteikimo, diena. (2023-04-28) Neutrali Marina
290 2023-09-30 Tarptautinio Erasmus+ projekto "Nauji potyriai spalvina mūsų pasaulį" paskutinis mobilumas Turkijoje. Pirma diena. (2023-05-22) Neutrali Marina
291 2023-09-30 Tarptautinis Erasmus+ projektas "Nauji potyriai spalvina mūsų pasaulį". Antra diena. (2023-05-23) Neutrali Marina
292 2023-09-30 Tarptautinis Erasmus+ projektas "Nauji potyriai spalvina mūsų pasaulį". Trečia diena. (2023-05-24) Neutrali Marina
293 2023-09-30 Tarprautinis Erasmus+ projektas "Nauji potyriai spalvina mūsų pasaulį". Ketvirta diena. (2023-05-25) Neutrali Marina
294 2023-09-30 arprautinis Erasmus+ projektas "Nauji potyriai spalvina mūsų pasaulį". Penkta diena (2023-05-26) Neutrali Marina
302 2023-09-30 Dokumentai, reglamentuojantys progimnazijos veiklą Neutrali Marina
251 2023-09-30 Mokytojų budėjimo tvarkaraštis Neutrali Marina
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
256 2023-09-30 Covid-19 Neutrali Marina
1 2023-09-30 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Marina
257 2023-09-30 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Bendrieji reikalavimai Marina
2 2023-09-30 Administracija Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys administracijos bei pagalbiniai darbuotojai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

--------------------

Pateikite administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas - direktoriui.
Nuotraukas kitiems adm. darbuotojams - neprivaloma, bet rekomenduojame.
Metines vadovo veiklos ataskaitas - direktoriui.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą - visiems.
Darbo valandas - visiems.
Kabineto numerį - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.
Nuotraukas ​​​​​​​- neprivaloma, bet rekomenduojame.

Marina
259 2023-09-30 Pranešėjų apsauga Bendrieji reikalavimai Marina
4 2023-09-30 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią mokytojų sąrašą (2022-2023 m.m.) su šia informacija:
Mokytojų vardus, pavardes.
Pareigas (mokomą dalyką).
Kvalifikacinę katgoriją (pvz. vyr. mokytoja, mokytoja metodininkė).
Klasę, kuriai vadovauja.

Marina
260 2023-09-30 Konsultavimasis su visuomene Bendrieji reikalavimai Marina
261 2023-09-30 Dažniausiai užduodami klausimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Marina
6 2023-09-30 Struktūra ir kontaktai Neutrali Marina
262 2023-09-30 Lėšos veiklai viešinti Bendrieji reikalavimai Marina
7 2023-09-30 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai Marina
263 2023-09-30 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Bendrieji reikalavimai

Užpildykite reikiama informacija.

Marina
8 2023-09-30 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai

Atsinaujinkite narių sąrašą ir mokslo metus.

Marina
264 2023-09-30 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų).
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Marina
9 2023-09-30 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai

Mindaugai, pakurk visas darbo grupes kokios yra

http://gorkio.lt/komisijos+darbo+grupes,237.html

 

Sukurtos grupės Mindaugas

Marina
11 2023-09-30 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Atsinaujinkite tarybos sąrašą ir mokslo metus.

Marina
267 2023-09-30 Kryptingo meninio ugdymo (teatro) programos klasės Neutrali Marina
12 2023-09-30 Pasiekimai Sena informacija

Gal naujesnių pasiekimų lentelės yra?

Marina
268 2023-09-30 Projektas "Erasmus + KA1 "Iššūkiai tautinių mažumų mokykloje".Pirma diena (2023-03-27) Neutrali Marina
270 2023-09-30 Projektas "Erasmus + KA1 "Iššūkiai tautinių mažumų mokykloje". Trečia diena. (2023-03-29) Neutrali Marina
271 2023-09-30 Projektas "Erasmus + KA1 "Iššūkiai tautinių mažumų mokykloje" (2023-03-28) Neutrali Marina
272 2023-09-30 Projektas "Erasmus + KA1 "Iššūkiai tautinių mažumų mokykloje" (2023-03-27) Neutrali Marina
273 2023-09-30 Projektas "Erasmus + KA1 "Iššūkiai tautinių mažumų mokykloje". Antra diena. (2023-03-28) Neutrali Marina
18 2023-09-30 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą, jeigu turite - būrelių aprašymus.
Neformaliojo ugdymo tvarkaraštį.

Marina
274 2023-09-30 Projektas "Erasmus + KA1 "Iššūkiai tautinių mažumų mokykloje". Ketvirta diena. (2023-03-30) Neutrali Marina
19 2023-09-30 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Marina
275 2023-09-30 Projektas "Erasmus + KA1 "Iššūkiai tautinių mažumų mokykloje". Penkta diena. (2023-03-31) Neutrali Marina
276 2023-09-30 Projektas "Erasmus + KA1 "Iššūkiai tautinių mažumų mokykloje" (2023-03-30) Neutrali Marina
21 2023-09-30 Psichologas Bendrieji reikalavimai Marina
22 2023-09-30 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti specialisto funkcijas.

Marina
278 2023-09-30 Įtraukusis ugdymas Neutrali Marina
23 2023-09-30 Sveikatos specialistas Neutrali Marina
280 2023-09-30 Darbo grupė įtraukiajam ugdymui koordinuoti Neutrali Marina
281 2023-09-30 Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) įgyvendinimo ir koordinavimo komanda Neutrali Marina
282 2023-09-30 Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė Neutrali Marina
27 2023-09-30 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

Marina
283 2023-09-30 Tarptautinis Erasmus+ projekto "Nauji potyriai spalvina mūsų pasaulį" vizitas Turkijoje. Pirma diena. (2023-04-24) Neutrali Marina
28 2023-09-30 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (socialinė pedagogė/kažkas iš pavaduotojų).
Paslaugos aprašymą - kas (kokia įmonė, jos kontaktai) teikia maitinimo paslaugą, kur ir kaip galima kreiptis dėl nemokamo maitinimo ir pan.
Su paslauga susijusius dokumentus, valgiaraščius ir pan.

Marina
284 2023-09-30 arptautinis Erasmus+ projektas "Nauji potyriai spalvina mūsų pasaulį". Antra diena. (2023-04-25) Neutrali Marina
30 2023-09-30 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą, pvz. nuomojate sporto salę?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų/direktorius).
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Marina
286 2023-09-30 arptautinis Erasmus+ projektas "Nauji potyriai spalvina mūsų pasaulį". Trečia diena (2023-04-26) Neutrali Marina
287 2023-09-30 Tarptautinis Erasmus+ projektas "Nauji potyriai spalvina mūsų pasaulį". Ketvirta diena. (2023-04-27) Neutrali Marina
32 2023-09-30 1,2% parama Neutrali

Primename, kad šią informaciją reikia atnaujinti kasmet

Marina
288 2023-09-30 Tarptautinis Erasmus+ projektas "Nauji potyriai spalvina mūsų pasaulį". Penkta, atsisveikinimo ir sertifikatų įteikimo, diena. (2023-04-28) Neutrali Marina
34 2023-09-30 Ugdymas Neutrali Marina
290 2023-09-30 Tarptautinio Erasmus+ projekto "Nauji potyriai spalvina mūsų pasaulį" paskutinis mobilumas Turkijoje. Pirma diena. (2023-05-22) Neutrali Marina
35 2023-09-30 Ugdymo organizavimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti šių mokslo metų ugdymo planą.

Marina
291 2023-09-30 Tarptautinis Erasmus+ projektas "Nauji potyriai spalvina mūsų pasaulį". Antra diena. (2023-05-23) Neutrali Marina
292 2023-09-30 Tarptautinis Erasmus+ projektas "Nauji potyriai spalvina mūsų pasaulį". Trečia diena. (2023-05-24) Neutrali Marina
293 2023-09-30 Tarprautinis Erasmus+ projektas "Nauji potyriai spalvina mūsų pasaulį". Ketvirta diena. (2023-05-25) Neutrali Marina
294 2023-09-30 arprautinis Erasmus+ projektas "Nauji potyriai spalvina mūsų pasaulį". Penkta diena (2023-05-26) Neutrali Marina
41 2023-09-30 Projektinė veikla Neutrali

Tarptautinis Erasmus+ KA229 bendrojo ugdymo mokyklų mainų projektas “Mūsų skirtumai - mūsų turtas” (Our Differences are our Ri

Tarptautinis Erasmus+ KA229 bendrojo ugdymo mokyklų mainų projektas “Nauji potyriai spalvina mūsų pasaulį” ( Life is colored w

Erasmus+ KA101 projektas

Projektas „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms

Gamtos mokslų edukacinė erdvė „Kelias į mokslą“

OLWEUS patyčių prevencijos programa

‘’Let’s play lively, study digitally ‘’

Marina
43 2023-09-30 Aktualu mokiniams Neutrali Marina
44 2023-09-30 Aktualu mokytojams Neutrali Marina
45 2023-09-30 Aktualu tėvams Neutrali Marina
46 2023-09-30 Administracinė informacija Neutrali Marina
302 2023-09-30 Dokumentai, reglamentuojantys progimnazijos veiklą Neutrali Marina
47 2023-09-30 Nuostatai Rekomendacija

Ką radome perkėlėme. Peržiūrėkite ir papildykite jei turite daugiau. 

Marina
52 2023-09-30 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti trūkstamas ir naujausias biudžeto ataskaitas.
Taip pat pagalvokite ar tikrai reikia senesnių nei 5 metų ataskaitų, jei ne - ištrinkite.

Marina
53 2023-09-30 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie vidutinį darbo užmokestį.

Marina
55 2023-09-30 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai

Paskutinė informacija 2019 metų. Gal kažko naujo turite?

Marina
56 2023-09-30 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai Marina
57 2023-09-30 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti specialisto funkcijas, paslaugos aprašymą.

Marina
62 2023-09-30 Progimnazija Neutrali Marina
63 2023-09-30 Vizija, misija, filosofija, vertybės Rekomendacija Marina
68 2023-09-30 Tvarkaraščiai Neutrali Marina
74 2023-09-30 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Kokiomis nuorodomis papildyti? Čia turėtų būti įstaigos, institucijos su kuriomis jūs dirbate šalies arba savivaldybės lygmeniu.

Nepainioti su Naudingomis nuorodomis

Marina
77 2023-09-30 Versija neįgaliesiems Neutrali Marina
78 2023-09-30 Svetainės medis Neutrali Marina
79 2023-09-30 Apie progimnaziją Bendrieji reikalavimai

Mindaugai, 

atsidaryk failus ir pakopink tekstus čia. Tokio tipo info nededame failuose.

Sudėti tekstai Mindaugas

Marina
81 2023-09-30 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (socialinė pedagogė/kažkas iš pavaduotojų)
Paslaugos aprašymą - kaip yra vykdomas mokinių pavežėjimas, kur ir kaip galima dėl to kreiptis.
Su paslauga susijusius dokumentus, maršrutus ir tvarkaraščius.

Marina
82 2023-09-30 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Marina
83 2023-09-30 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Marina
86 2023-09-30 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Struktūros schema privaloma

Marina
87 2023-09-30 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti techninių/aptarnaujančių (ne pedagogų) darbuotojų, pvz. sargas, valytoja ir pan.:
Vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Kiekvienos pareigybės aprašą (tik dokumentą, be darbuotojų vardų, pavardžių ir parašų).

Marina
104 2023-09-30 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai Marina
107 2023-09-30 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti trūkstamas ir naujausias finansines ataskaitas.
Taip pat pagalvokite ar tikrai reikia senesnių nei 5 metų ataskaitų, jei ne - ištrinkite.

Marina
114 2023-09-30 Civilinė sauga Rekomendacija

Paprastai mokyklos čia skelbia evakuacijos planus ir panašią informaciją, kurią jūs turėtumėte turėti. Nežinome kas to reikalauja, gal kokia priešgaisrinė tarnyba. Tai geriaus įsidėti ir ramu :)

Marina
115 2023-09-30 Progimnazijos simboliai Rekomendacija

Čia reikėtų geros kokybės logotipą, vėliavos nuotraukas.

Jei turite logotipo vektorinius - darbinius failus ir rekomenduotume juos čia pasidėti.

Marina
118 2023-09-30 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Atnaujinkite narių sąrašą ir mokslo metus.

Marina
123 2023-09-30 Bendradarbiavimas Neutrali Marina
124 2023-09-30 1-4 klasių pamokų tvarkaraštis Neutrali

Mindaugai, from pdf to word and paste

Marina
126 2023-09-30 5-6 klasių pamokų tvarkaraštis Neutrali Marina
129 2023-09-30 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Marina
130 2023-09-30 Slapukų politika Neutrali Marina
133 2023-09-30 Ugdymo aplinka Rekomendacija

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Marina
155 2023-09-30 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys specialistai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

Pateikite visų dirbančių specialistų:
Vardą, pavardę
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Nuotrauką (neprivaloma, bet rekomenduojame)

Marina
156 2023-09-30 Turinio auditas Neutrali Marina
158 2023-09-30 Priešmokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų).

Marina
159 2023-09-30 Logopedas Neutrali Marina
160 2023-09-30 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Marina
161 2023-09-30 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Marina
162 2023-09-30 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turėtume ką papildyti be to ką dedame visiems?

Marina
163 2023-09-30 Savivalda Neutrali Marina
165 2023-09-30 Biblioteka Neutrali

Prašome pateikti:

Bibliotekos veiklos aprašymą, kokios paslaugos yra teikiamos bibliotekoje, kokių turite resursų ir pan.
Atsinaujinkite dokumentus.

Marina
166 2023-09-30 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Marina
167 2023-09-30 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai Marina
168 2023-09-30 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai Marina
170 2023-09-30 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Atsinaujinkite komitetų sąrašus ir mokslo metus.

Marina
171 2023-09-30 Priėmimas į progimnaziją Rekomendacija

Čia turėtų būti koncentruota ir empatiška informacija, kaip patekti į jūsų mokyklą mokytis.

 

Marina
172 2023-09-30 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Atsinaujinkite tarybos ir pimininkų sąrašus, pristatymo dokumentą pakeiskite nauju arba išimkite, nes tai jau pasenusi informacija.

Marina
173 2023-09-30 Tėvų taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti tarybos funkcijas.
Atsinaujinkite tarybos sąrašą ir mokslo metus.

Marina
174 2023-09-30 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Marina
175 2023-09-30 Atestacijos komisija Bendrieji reikalavimai

Atnaujinkite komisijos narių sarąšą ir mokslo metus.

Marina
176 2023-09-30 Mokyklos veiklos kokybės ir įsivertinimo komisija Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komisijos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas komisijoje.
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Marina
177 2023-09-30 Darbo grupė mokyklos interneto svetainei administruoti ir informacijai skelbti Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komisijos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas komisijoje.
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Marina
178 2023-09-30 Istorija tęsiasi 2015-2020 m. m. Neutrali Marina
179 2023-09-30 Tarptautinis Erasmus+ KA229 bendrojo ugdymo mokyklų mainų projektas “Mūsų skirtumai - mūsų turtas” (Our Differences are our Rich) Neutrali Marina
180 2023-09-30 Tarptautinis Erasmus+ KA229 bendrojo ugdymo mokyklų mainų projektas “Nauji potyriai spalvina mūsų pasaulį” (Life is colored with new information) Neutrali Marina
181 2023-09-30 Erasmus+ KA101 projektas Neutrali Marina
182 2023-09-30 Projektas „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms Neutrali Marina
183 2023-09-30 Gamtos mokslų edukacinė erdvė „Kelias į mokslą“ Neutrali Marina
184 2023-09-30 OLWEUS patyčių prevencijos programa Neutrali Marina
185 2023-09-30 ‘’Let’s play lively, study digitally‘’ Neutrali Marina
186 2023-09-30 Penkta diena (2021-05-28) Neutrali Marina
187 2023-09-30 Ketvirta diena (2021-05-27) Neutrali Marina
188 2023-09-30 Trečia diena (2021-05-26) Neutrali Marina
189 2023-09-30 Antra diena (2021-05-25) Neutrali Marina
190 2023-09-30 Pirma diena (2021-05-24) Neutrali Marina
191 2023-09-30 Erasmus+ KA101 projektas "Inovatyvus kūrybiškumo ugdymas tautinių mažumų mokykloje “ (2021-05-23) Neutrali Marina
192 2023-09-30 „Kūrybinių jungčių“ ir British Council finansuojamo tarptautinio projekto „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms 2019-2020 m. m.“ baigiamasis renginys (2020-03-17) Neutrali Marina
193 2023-09-30 Tęsiasi „Kūrybinių jungčių“ ir British Council finansuojamas tarptautiniame projektas „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms 2019-2020 m. m.“ (2020-02-25) Neutrali Marina
194 2023-09-30 Tęsiasi „Kūrybinių jungčių“ ir British Council finansuojamas tarptautinis projektas „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms 2019-2020 m. m.“. (2020-02-12) Neutrali Marina
195 2023-09-30 Tęsiasi „Kūrybinių jungčių“ ir British Council finansuojamas tarptautinis projektas „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms 2019-2020 m. m.“ (2019-12-09) Neutrali Marina
196 2023-09-30 Tęsiasi „Kūrybinių jungčių“ ir British Council finansuojamas tarptautinis projektas „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms 2019-2020 m. m.“ (2020-01-30) Neutrali Marina
197 2023-09-30 Projektas „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms 2019-2020 m. m“ (III) (2019-11-13) Neutrali Marina
198 2023-09-30 Projektas „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms 2019-2020 m. m.“ (II) (2019-10-24) Neutrali Marina
199 2023-09-30 Projektas „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms 2019-2020 m. m (I) (2019-10-22) Neutrali Marina
200 2023-09-30 Nuotolinė Gamtamokslinė praktinių – tiriamųjų darbų konferencija per ZOOM platformą „Pažink mus supantį pasaulį“ (2020-12-17) Neutrali Marina
201 2023-09-30 V-oji Nacionalinė švietimo įstaigų projektų paroda – mini mokymai „Projektų mugė “Klaipėdos Gedminų progimnazijoje (2020-02-22) Neutrali Marina
202 2023-09-30 Pasaulinė AIDS diena paminėta ir mokykloje (2020-01-13) Neutrali Marina
203 2023-09-30 Dalyvavimas respublikiniame 5-8 klasių gamtos mokslų konkurse (2019-11-20) Neutrali Marina
204 2023-09-30 Gamtamokslinė praktinių – tiriamųjų darbų konferencija „Pažink mus supantį pasaulį“ (2019-10-25) Neutrali Marina
205 2023-09-30 Paroda-konkursas „Iš naujo atgimę 2019“ (2019-06-12) Neutrali Marina
206 2023-09-30 Intelektualinis žaidimas "Kur logika?" (2019-06-11) Neutrali Marina
207 2023-09-30 Viktorina „Žemės diena 2019“ (2019-04-07) Neutrali Marina
208 2023-09-30 Žaidimas fotokvestas Žemės dienai paminėti (2019-03-24) Neutrali Marina
209 2023-09-30 Gamtosauginis forumas "Farmacinės atliekos - grėsmė Baltijos jūrai" (2019-03-21) Neutrali Marina
210 2023-09-30 Projektų mugė 2019 (2019-03-05) Neutrali Marina
211 2023-09-30 Seminaras „Einšteino skaitmeninės laboratorijos panaudojimas gamtamokslinėje tiriamojoje veikloje (2019-03-01) Neutrali Marina
212 2023-09-30 Gamtos mokslų olimpiados I-asis etapas (2019-01-09) Neutrali Marina
213 2023-09-30 Pasaulinė AIDS diena (2019-01-09) Neutrali Marina
214 2023-09-30 Kelionė į Kauną (2019-01-09) Neutrali Marina
215 2023-09-30 Paroda – konkursas „Floristinė knyga“ (2018-12-17) Neutrali Marina
216 2023-09-30 Išvyka į Klaipėdos botanikos sodą (2018-11-30) Neutrali Marina
217 2023-09-30 Gamtamokslinė konferencija „Pažink mus supantį pasaulį“ (2018-11-23) Neutrali Marina
218 2023-09-30 Gamtos mokslų edukacinė erdvė „Kelias į mokslą“ (2018-11-12) Neutrali Marina
219 2023-09-30 Olweus mokyklos vardo ženkliukas (2021-07-09) Neutrali Marina
220 2023-09-30 Kovas - mėnuo BE PATYČIŲ (2021-03-16) Neutrali Marina
221 2023-09-30 OPKUS anoniminė mokinių apklausa (2021-02-22) Neutrali Marina
222 2023-09-30 Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazijos 2020-2021 mokslo metų Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos (Opkus) planas (2020-09-21) Neutrali Marina
223 2023-09-30 OPKUS anoniminė mokinių apklausa (2020-02-18) Neutrali Marina
224 2023-09-30 Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė (2019-12-18) Neutrali Marina
225 2023-09-30 Tarptautinė Tolerancijos diena mokykloje (2019-11-20) Neutrali Marina
226 2023-09-30 Įsakymas dėl nuobaudų kopėtėlių, skirtų smurto ir patyčių prevencijai, tvirtinimo (2019-11-07) Neutrali Marina
227 2023-09-30 Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazijos Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos (Opkus) planas 2019-2020 m. m. (2019-10-28) Neutrali Marina
228 2023-09-30 Pastebėti ir spręsti vaikų patyčių situacijas padės „Vaikų linijos“ nemokami mokymai tėvams internetu (2019-10-16) Neutrali Marina
229 2023-09-30 "Sferinins kinas" (2019-05-26) Neutrali Marina
230 2023-09-30 Integruota lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo ir matematikos pamoka parduotuvėje (2019-05-26) Neutrali Marina
231 2023-09-30 Lietuvių kalbos pamokose moderniosios technologijos padeda mokiniams lengviau ir greičiau išmokti temą (2019-05-26) Neutrali Marina
232 2023-09-30 Orientavimosi sporto varžybos 2-7 klasėse (2019-03-24) Neutrali Marina
233 2023-09-30 Tyrimas "Kompiuteriniai žaidimai gerai ar blogai" (2019-03-17) Neutrali Marina
234 2023-09-30 Forumas „ERASMUS+ PROJEKTAI GALIMYBĖS, PATIRTIS, NAUDA UGDYMO KAITAI" (2019-02-06) Neutrali Marina
235 2023-09-30 Valentino širdelė (2019-03-17) Neutrali Marina
236 2023-09-30 Pirmos dienos Erasmus+ projekto partnerių susitikimo Lenkijoje (2019-02-28) Neutrali Marina
237 2023-09-30 Antra Erasmus+ projekto partnerių susitikimo Lenkijoje diena kupina įspūdžių (2019-02-28) Neutrali Marina
238 2023-09-30 5a grade. Integrated social indoor activity (2019-02-19) Neutrali Marina
239 2023-09-30 ERASMUS+ projekto "Žaiskime gyvai - mokykimės inovatyviai" tikslas, nauda ir įspūdžiai miesto dienraštyje "Vakarų ekspresas". (2019-02-07) Neutrali Marina
240 2023-09-30 Į Maksimo Gorkio progimnazijos 3a klasę įžengė pasaka (2019-01-27) Neutrali Marina
241 2023-09-30 3c klasė susipažino su mentaline aritmetika (2019-01-27) Neutrali Marina
242 2023-09-30 Įdomūs Kalėdiniai žaidimai (2019-01-09) Neutrali Marina
243 2023-09-30 Įdomūs Kalėdiniai žaidimai (2019-01-09) Neutrali Marina
244 2023-09-30 7-8 klasių pamokų tvarkaraštis Neutrali

Mindaugai, from pdf to word and paste

Marina
245 2023-09-30 Neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštis Neutrali

Mindaugai, from pdf to word and paste

Marina
246 2023-09-30 Mokinių priežiūros pertraukų metu tvarkaraštis Neutrali

Mindaugai, from pdf to word and paste

Marina
247 2023-09-30 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali Marina
248 2023-09-30 Tėvų linija Neutrali Marina
249 2023-09-30 Humanistinė pedagogika Neutrali Marina
250 2023-09-30 Tėvų sėkmės mokykla Neutrali Marina
251 2023-09-30 Mokytojų budėjimo tvarkaraštis Neutrali Marina
252 2023-09-30 Vaikų, grįžusių iš užsienio, priėmimas ir ugdymas Neutrali Marina
253 2023-09-30 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Atnaujinkite metodinių tarybų narių sąrašus.

Marina
254 2023-09-30 Olweus patyčių prevencijos programa Neutrali Marina
255 2023-09-30 Įsivertinimas Neutrali Marina