Turinio auditas

55%
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
124 1-4 klasių pamokų tvarkaraštis Neutrali

Mindaugai, from pdf to word and paste

Eimantas
244 7-8 klasių pamokų tvarkaraštis Neutrali

Mindaugai, from pdf to word and paste

Eimantas
246 Mokinių priežiūros pertraukų metu tvarkaraštis Neutrali

Mindaugai, from pdf to word and paste

Eimantas
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
263 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Bendrieji reikalavimai

Užpildykite reikiama informacija.

Eimantas
264 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų).
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Eimantas
18 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą, jeigu turite - būrelių aprašymus.
Neformaliojo ugdymo tvarkaraštį.

Eimantas
158 Priešmokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų).

Eimantas
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
57 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti specialisto funkcijas, paslaugos aprašymą.

Eimantas
167 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai Eimantas
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
28 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (socialinė pedagogė/kažkas iš pavaduotojų).
Paslaugos aprašymą - kas (kokia įmonė, jos kontaktai) teikia maitinimo paslaugą, kur ir kaip galima kreiptis dėl nemokamo maitinimo ir pan.
Su paslauga susijusius dokumentus, valgiaraščius ir pan.

Marina
30 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą, pvz. nuomojate sporto salę?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų/direktorius).
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Eimantas
81 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (socialinė pedagogė/kažkas iš pavaduotojų)
Paslaugos aprašymą - kaip yra vykdomas mokinių pavežėjimas, kur ir kaip galima dėl to kreiptis.
Su paslauga susijusius dokumentus, maršrutus ir tvarkaraščius.

Eimantas
165 Biblioteka Neutrali

Prašome pateikti:

Bibliotekos veiklos aprašymą, kokios paslaugos yra teikiamos bibliotekoje, kokių turite resursų ir pan.
Atsinaujinkite dokumentus.

Eimantas
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
8 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai

Atsinaujinkite narių sąrašą ir mokslo metus.

Marina
11 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Atsinaujinkite tarybos sąrašą ir mokslo metus.

Marina
118 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Atnaujinkite narių sąrašą ir mokslo metus.

Eimantas
170 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Atsinaujinkite komitetų sąrašus ir mokslo metus.

Eimantas
172 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Atsinaujinkite tarybos ir pimininkų sąrašus, pristatymo dokumentą pakeiskite nauju arba išimkite, nes tai jau pasenusi informacija.

Eimantas
173 Tėvų taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti tarybos funkcijas.
Atsinaujinkite tarybos sąrašą ir mokslo metus.

Marina
175 Atestacijos komisija Bendrieji reikalavimai

Atnaujinkite komisijos narių sarąšą ir mokslo metus.

Eimantas
177 Darbo grupė mokyklos interneto svetainei administruoti ir informacijai skelbti Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komisijos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas komisijoje.
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
253 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Atnaujinkite metodinių tarybų narių sąrašus.

Marina
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
35 Ugdymo organizavimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti šių mokslo metų ugdymo planą.

Eimantas
52 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti trūkstamas ir naujausias biudžeto ataskaitas.
Taip pat pagalvokite ar tikrai reikia senesnių nei 5 metų ataskaitų, jei ne - ištrinkite.

Eimantas
107 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti trūkstamas ir naujausias finansines ataskaitas.
Taip pat pagalvokite ar tikrai reikia senesnių nei 5 metų ataskaitų, jei ne - ištrinkite.

Eimantas
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 Administracija Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys administracijos bei pagalbiniai darbuotojai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

--------------------

Pateikite administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas - direktoriui.
Nuotraukas kitiems adm. darbuotojams - neprivaloma, bet rekomenduojame.
Metines vadovo veiklos ataskaitas - direktoriui.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą - visiems.
Darbo valandas - visiems.
Kabineto numerį - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.
Nuotraukas ​​​​​​​- neprivaloma, bet rekomenduojame.

Eimantas
4 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią mokytojų sąrašą (2022-2023 m.m.) su šia informacija:
Mokytojų vardus, pavardes.
Pareigas (mokomą dalyką).
Kvalifikacinę katgoriją (pvz. vyr. mokytoja, mokytoja metodininkė).
Klasę, kuriai vadovauja.

Marina
155 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys specialistai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

Pateikite visų dirbančių specialistų:
Vardą, pavardę
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Nuotrauką (neprivaloma, bet rekomenduojame)

Eimantas
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
261 Dažniausiai užduodami klausimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Eimantas
53 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie vidutinį darbo užmokestį.

Marina
55 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai

Paskutinė informacija 2019 metų. Gal kažko naujo turite?

Eimantas
114 Civilinė sauga Rekomendacija

Paprastai mokyklos čia skelbia evakuacijos planus ir panašią informaciją, kurią jūs turėtumėte turėti. Nežinome kas to reikalauja, gal kokia priešgaisrinė tarnyba. Tai geriaus įsidėti ir ramu :)

Eimantas
161 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Eimantas
174 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Eimantas
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
74 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Kokiomis nuorodomis papildyti? Čia turėtų būti įstaigos, institucijos su kuriomis jūs dirbate šalies arba savivaldybės lygmeniu.

Nepainioti su Naudingomis nuorodomis

Eimantas
115 Progimnazijos simboliai Rekomendacija

Čia reikėtų geros kokybės logotipą, vėliavos nuotraukas.

Jei turite logotipo vektorinius - darbinius failus ir rekomenduotume juos čia pasidėti.

Eimantas
133 Ugdymo aplinka Rekomendacija

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Eimantas
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
256 Covid-19 Neutrali Eimantas
1 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Eimantas
257 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Bendrieji reikalavimai Eimantas
259 Pranešėjų apsauga Bendrieji reikalavimai Eimantas
260 Konsultavimasis su visuomene Bendrieji reikalavimai Eimantas
6 Struktūra ir kontaktai Neutrali Eimantas
262 Lėšos veiklai viešinti Bendrieji reikalavimai Eimantas
7 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai Eimantas
9 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai

Mindaugai, pakurk visas darbo grupes kokios yra

http://gorkio.lt/komisijos+darbo+grupes,237.html

 

Sukurtos grupės Mindaugas

Eimantas
12 Pasiekimai Sena informacija

Gal naujesnių pasiekimų lentelės yra?

Marina
19 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Eimantas
21 Psichologas Bendrieji reikalavimai Eimantas
23 Sveikatos specialistas Neutrali Marina
27 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

Eimantas
32 1,2% parama Neutrali

Primename, kad šią informaciją reikia atnaujinti kasmet

Eimantas
34 Ugdymas Neutrali Eimantas
41 Projektinė veikla Neutrali

Tarptautinis Erasmus+ KA229 bendrojo ugdymo mokyklų mainų projektas “Mūsų skirtumai - mūsų turtas” (Our Differences are our Ri

Tarptautinis Erasmus+ KA229 bendrojo ugdymo mokyklų mainų projektas “Nauji potyriai spalvina mūsų pasaulį” ( Life is colored w

Erasmus+ KA101 projektas

Projektas „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms

Gamtos mokslų edukacinė erdvė „Kelias į mokslą“

OLWEUS patyčių prevencijos programa

‘’Let’s play lively, study digitally ‘’

Eimantas
43 Aktualu mokiniams Neutrali Eimantas
44 Aktualu mokytojams Neutrali Eimantas
45 Aktualu tėvams Neutrali Eimantas
46 Administracinė informacija Neutrali Eimantas
47 Nuostatai Rekomendacija

Ką radome perkėlėme. Peržiūrėkite ir papildykite jei turite daugiau. 

Eimantas
56 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai Marina
315 Atsiskaitomieji darbai Neutrali Eimantas
62 Progimnazija Neutrali Eimantas
63 Vizija, misija, filosofija, vertybės Rekomendacija Eimantas
68 Tvarkaraščiai Neutrali Eimantas
77 Versija neįgaliesiems Neutrali Eimantas
78 Svetainės medis Neutrali Eimantas
79 Apie progimnaziją Bendrieji reikalavimai

Mindaugai, 

atsidaryk failus ir pakopink tekstus čia. Tokio tipo info nededame failuose.

Sudėti tekstai Mindaugas

Eimantas
82 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Eimantas
83 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Eimantas
86 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Struktūros schema privaloma

Eimantas
104 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai Eimantas
123 Bendradarbiavimas Neutrali Eimantas
126 5-6 klasių pamokų tvarkaraštis Neutrali Eimantas
129 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Marina
130 Slapukų politika Neutrali Eimantas
156 Turinio auditas Neutrali Eimantas
159 Logopedas Neutrali Eimantas
160 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Eimantas
162 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turėtume ką papildyti be to ką dedame visiems?

Eimantas
163 Savivalda Neutrali Eimantas
166 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Eimantas
168 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai Eimantas
171 Priėmimas į progimnaziją Rekomendacija

Čia turėtų būti koncentruota ir empatiška informacija, kaip patekti į jūsų mokyklą mokytis.

 

Marina
178 Istorija tęsiasi 2015-2020 m. m. Neutrali Eimantas
179 Tarptautinis Erasmus+ KA229 bendrojo ugdymo mokyklų mainų projektas “Mūsų skirtumai - mūsų turtas” (Our Differences are our Rich) Neutrali Eimantas
180 Tarptautinis Erasmus+ KA229 bendrojo ugdymo mokyklų mainų projektas “Nauji potyriai spalvina mūsų pasaulį” (Life is colored with new information) Neutrali Eimantas
181 Erasmus+ KA101 projektas Neutrali Eimantas
182 Projektas „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms Neutrali Eimantas
183 Gamtos mokslų edukacinė erdvė „Kelias į mokslą“ Neutrali Eimantas
184 OLWEUS patyčių prevencijos programa Neutrali Eimantas
185 ‘’Let’s play lively, study digitally‘’ Neutrali Eimantas
186 Penkta diena. Ispanija (2021-05-28) Neutrali Marina
187 Ketvirta diena.Ispanija (2021-05-27) Neutrali Marina
188 Trečia diena. Ispanija (2021-05-26) Neutrali Marina
189 Antra diena. Ispanija (2021-05-25) Neutrali Marina
190 Pirma diena. Ispanija (2021-05-24) Neutrali Marina
191 Erasmus+ KA101 projektas "Inovatyvus kūrybiškumo ugdymas tautinių mažumų mokykloje “ (2021-05-23) Neutrali Eimantas
192 „Kūrybinių jungčių“ ir British Council finansuojamo tarptautinio projekto „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms 2019-2020 m. m.“ baigiamasis renginys (2020-03-17) Neutrali Eimantas
193 Tęsiasi „Kūrybinių jungčių“ ir British Council finansuojamas tarptautiniame projektas „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms 2019-2020 m. m.“ (2020-02-25) Neutrali Eimantas
194 Tęsiasi „Kūrybinių jungčių“ ir British Council finansuojamas tarptautinis projektas „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms 2019-2020 m. m.“. (2020-02-12) Neutrali Eimantas
195 Tęsiasi „Kūrybinių jungčių“ ir British Council finansuojamas tarptautinis projektas „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms 2019-2020 m. m.“ (2019-12-09) Neutrali Eimantas
196 Tęsiasi „Kūrybinių jungčių“ ir British Council finansuojamas tarptautinis projektas „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms 2019-2020 m. m.“ (2020-01-30) Neutrali Eimantas
197 Projektas „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms 2019-2020 m. m“ (III) (2019-11-13) Neutrali Eimantas
198 Projektas „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms 2019-2020 m. m.“ (II) (2019-10-24) Neutrali Eimantas
199 Projektas „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms 2019-2020 m. m (I) (2019-10-22) Neutrali Eimantas
200 Nuotolinė Gamtamokslinė praktinių – tiriamųjų darbų konferencija per ZOOM platformą „Pažink mus supantį pasaulį“ (2020-12-17) Neutrali Eimantas
201 V-oji Nacionalinė švietimo įstaigų projektų paroda – mini mokymai „Projektų mugė “Klaipėdos Gedminų progimnazijoje (2020-02-22) Neutrali Eimantas
202 Pasaulinė AIDS diena paminėta ir mokykloje (2020-01-13) Neutrali Eimantas
203 Dalyvavimas respublikiniame 5-8 klasių gamtos mokslų konkurse (2019-11-20) Neutrali Eimantas
204 Gamtamokslinė praktinių – tiriamųjų darbų konferencija „Pažink mus supantį pasaulį“ (2019-10-25) Neutrali Eimantas
205 Paroda-konkursas „Iš naujo atgimę 2019“ (2019-06-12) Neutrali Eimantas
206 Intelektualinis žaidimas "Kur logika?" (2019-06-11) Neutrali Eimantas
207 Viktorina „Žemės diena 2019“ (2019-04-07) Neutrali Eimantas
208 Žaidimas fotokvestas Žemės dienai paminėti (2019-03-24) Neutrali Eimantas
209 Gamtosauginis forumas "Farmacinės atliekos - grėsmė Baltijos jūrai" (2019-03-21) Neutrali Eimantas
210 Projektų mugė 2019 (2019-03-05) Neutrali Eimantas
211 Seminaras „Einšteino skaitmeninės laboratorijos panaudojimas gamtamokslinėje tiriamojoje veikloje (2019-03-01) Neutrali Eimantas
212 Gamtos mokslų olimpiados I-asis etapas (2019-01-09) Neutrali Eimantas
213 Pasaulinė AIDS diena (2019-01-09) Neutrali Eimantas
214 Kelionė į Kauną (2019-01-09) Neutrali Eimantas
215 Paroda – konkursas „Floristinė knyga“ (2018-12-17) Neutrali Eimantas
216 Išvyka į Klaipėdos botanikos sodą (2018-11-30) Neutrali Eimantas
217 Gamtamokslinė konferencija „Pažink mus supantį pasaulį“ (2018-11-23) Neutrali Eimantas
218 Gamtos mokslų edukacinė erdvė „Kelias į mokslą“ (2018-11-12) Neutrali Eimantas
219 Olweus mokyklos vardo ženkliukas (2021-07-09) Neutrali Eimantas
220 Kovas - mėnuo BE PATYČIŲ (2021-03-16) Neutrali Eimantas
221 OPKUS anoniminė mokinių apklausa (2021-02-22) Neutrali Eimantas
222 Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazijos 2020-2021 mokslo metų Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos (Opkus) planas (2020-09-21) Neutrali Eimantas
223 OPKUS anoniminė mokinių apklausa (2020-02-18) Neutrali Eimantas
224 Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė (2019-12-18) Neutrali Eimantas
225 Tarptautinė Tolerancijos diena mokykloje (2019-11-20) Neutrali Eimantas
226 Įsakymas dėl nuobaudų kopėtėlių, skirtų smurto ir patyčių prevencijai, tvirtinimo (2019-11-07) Neutrali Eimantas
227 Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazijos Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos (Opkus) planas 2019-2020 m. m. (2019-10-28) Neutrali Eimantas
228 Pastebėti ir spręsti vaikų patyčių situacijas padės „Vaikų linijos“ nemokami mokymai tėvams internetu (2019-10-16) Neutrali Eimantas
229 "Sferinins kinas" (2019-05-26) Neutrali Eimantas
230 Integruota lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo ir matematikos pamoka parduotuvėje (2019-05-26) Neutrali Eimantas
231 Lietuvių kalbos pamokose moderniosios technologijos padeda mokiniams lengviau ir greičiau išmokti temą (2019-05-26) Neutrali Eimantas
232 Orientavimosi sporto varžybos 2-7 klasėse (2019-03-24) Neutrali Eimantas
233 Tyrimas "Kompiuteriniai žaidimai gerai ar blogai" (2019-03-17) Neutrali Eimantas
234 Forumas „ERASMUS+ PROJEKTAI GALIMYBĖS, PATIRTIS, NAUDA UGDYMO KAITAI" (2019-02-06) Neutrali Eimantas
235 Valentino širdelė (2019-03-17) Neutrali Eimantas
236 Pirmos dienos Erasmus+ projekto partnerių susitikimo Lenkijoje (2019-02-28) Neutrali Eimantas
237 Antra Erasmus+ projekto partnerių susitikimo Lenkijoje diena kupina įspūdžių (2019-02-28) Neutrali Eimantas
238 5a grade. Integrated social indoor activity (2019-02-19) Neutrali Eimantas
239 ERASMUS+ projekto "Žaiskime gyvai - mokykimės inovatyviai" tikslas, nauda ir įspūdžiai miesto dienraštyje "Vakarų ekspresas". (2019-02-07) Neutrali Eimantas
240 Į Maksimo Gorkio progimnazijos 3a klasę įžengė pasaka (2019-01-27) Neutrali Eimantas
241 3c klasė susipažino su mentaline aritmetika (2019-01-27) Neutrali Eimantas
242 Įdomūs Kalėdiniai žaidimai (2019-01-09) Neutrali Eimantas
243 Įdomūs Kalėdiniai žaidimai (2019-01-09) Neutrali Eimantas
245 Neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštis Neutrali

Mindaugai, from pdf to word and paste

Eimantas
247 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali Eimantas
248 Tėvų linija Neutrali Eimantas
249 Humanistinė pedagogika Neutrali Eimantas
250 Tėvų sėkmės mokykla Neutrali Eimantas
252 Vaikų, grįžusių iš užsienio, priėmimas ir ugdymas Neutrali Eimantas
254 Olweus patyčių prevencijos programa Neutrali Marina
255 Įsivertinimas Neutrali Eimantas
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
267 Kryptingo meninio ugdymo (teatro) programos klasės Neutrali Eimantas
268 Projektas "Erasmus + KA1 "Iššūkiai tautinių mažumų mokykloje".Pirma diena (2023-03-27) Neutrali Eimantas
270 Projektas "Erasmus + KA1 "Iššūkiai tautinių mažumų mokykloje". Trečia diena. (2023-03-29) Neutrali Eimantas
271 Projektas "Erasmus + KA1 "Iššūkiai tautinių mažumų mokykloje" (2023-03-28) Neutrali Eimantas
272 Projektas "Erasmus + KA1 "Iššūkiai tautinių mažumų mokykloje" (2023-03-27) Neutrali Eimantas
273 Projektas "Erasmus + KA1 "Iššūkiai tautinių mažumų mokykloje". Antra diena. (2023-03-28) Neutrali Eimantas
274 Projektas "Erasmus + KA1 "Iššūkiai tautinių mažumų mokykloje". Ketvirta diena. (2023-03-30) Neutrali Eimantas
275 Projektas "Erasmus + KA1 "Iššūkiai tautinių mažumų mokykloje". Penkta diena. (2023-03-31) Neutrali Eimantas
276 Projektas "Erasmus + KA1 "Iššūkiai tautinių mažumų mokykloje" (2023-03-30) Neutrali Eimantas
278 Įtraukusis ugdymas Neutrali Eimantas
280 Darbo grupė įtraukiajam ugdymui koordinuoti Neutrali Marina
281 Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) įgyvendinimo ir koordinavimo komanda Neutrali Eimantas
282 Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė Neutrali Eimantas
283 Tarptautinis Erasmus+ projekto "Nauji potyriai spalvina mūsų pasaulį" vizitas Turkijoje. Pirma diena. (2023-04-24) Neutrali Eimantas
284 Tarptautinis Erasmus+ projektas "Nauji potyriai spalvina mūsų pasaulį". Antra diena. (2023-04-25) Neutrali Eimantas
286 Tarptautinis Erasmus+ projektas "Nauji potyriai spalvina mūsų pasaulį". Trečia diena (2023-04-26) Neutrali Eimantas
287 Tarptautinis Erasmus+ projektas "Nauji potyriai spalvina mūsų pasaulį". Ketvirta diena. (2023-04-27) Neutrali Eimantas
288 Tarptautinis Erasmus+ projektas "Nauji potyriai spalvina mūsų pasaulį". Penkta, atsisveikinimo ir sertifikatų įteikimo, diena. (2023-04-28) Neutrali Eimantas
290 Tarptautinio Erasmus+ projekto "Nauji potyriai spalvina mūsų pasaulį" paskutinis mobilumas Turkijoje. Pirma diena. (2023-05-22) Neutrali Eimantas
291 Tarptautinis Erasmus+ projektas "Nauji potyriai spalvina mūsų pasaulį". Antra diena. (2023-05-23) Neutrali Eimantas
292 Tarptautinis Erasmus+ projektas "Nauji potyriai spalvina mūsų pasaulį". Trečia diena. (2023-05-24) Neutrali Eimantas
293 Tarprautinis Erasmus+ projektas "Nauji potyriai spalvina mūsų pasaulį". Ketvirta diena. (2023-05-25) Neutrali Eimantas
294 Tarprautinis Erasmus+ projektas "Nauji potyriai spalvina mūsų pasaulį". Penkta diena (2023-05-26) Neutrali Eimantas
302 Dokumentai, reglamentuojantys progimnazijos veiklą Neutrali Eimantas
314 Atsiskaitomieji darbai Neutrali Eimantas
316 Tarptautinis Erasmus+ projektas "Iššūkiai tautinių mažumų mokykloje" Maltoje (2023-11-06) Neutrali Eimantas
317 Tarptautinis Erasmus+ projektas "Iššūkiai tautinių mažumų mokykloje" Maltoje (2023-11-07) Neutrali Eimantas
318 Tarptautinis Erasmus+ projektas "Iššūkiai tautinių mažumų mokykloje" Maltoje (2023-11-08) Neutrali Eimantas
319 Tarptautinis Erasmus+ projektas "Iššūkiai tautinių mažumų mokykloje" Maltoje (2023-11-09) Neutrali Eimantas
320 Tarptautinis Erasmus+ projektas "Iššūkiai tautinių mažumų mokykloje" Maltoje (2023-11-10) Neutrali Eimantas
321 Korupcijos prevencijai vykdyti darbo grupė Neutrali Eimantas
323 Socialinė-pilietinė veikla Neutrali Eimantas
326 Socialinė-pilietinė veikla Neutrali Eimantas
327 Tarptautinis Erasmus+ KA229 bendrojo ugdymo mokyklų mainų projektas “Nauji potyriai spalvina mūsų pasaulį” (Life is colored with new information) (2021-02-05) Neutrali Eimantas
328 Progimnazijos komanda išvyksta į Š. Makedoniją (2022-03-20) Neutrali Eimantas
329 Pirma diena - Erasmus+ projektas "Nauji potyriai spalvina pasaulį" "Ljuben Lape" mokykloje (2022-03-22) Neutrali Eimantas
330 Antra diena "Ljuben Lape" mokykloje ir Skopje (Š.Makedonija) (2022-03-23) Neutrali Eimantas
331 Trečia diena "Ljuben Lape" mokykloje ir Skopje (Š.Makedonija) (2022-03-24) Neutrali Eimantas
332 Ketvirta diena - Š. Makedonija, Ohrid. (2022-03-25) Neutrali Eimantas
333 Penkta diena Š. Makedonijoje (2022-03-26) Neutrali Eimantas
335 Projektas "Nauji potyriai spalvina pasaulį" susitikimą Italijoje, Mazara del Vello mieste, Baldo Bonsignores pradinėje mokykloje (2022-05-30) Neutrali Eimantas
336 ANTRA DIENA B. Bonsignore mokykloje (2022-05-31) Neutrali Eimantas
337 TREČIOS DIENOS projekto "Nauji potyriai spalvina pasaulį" Via Livorno pradinėje mokykloje (2022-06-01) Neutrali Eimantas
338 KETVIRTA DIENA. Birželio 2-oji - Italijos respublikos diena (2022-06-02) Neutrali Eimantas
339 PENKTĄ DIENĄ "Nauji potyriai spalvina pasaulį" Via Livorno pradinėje mokykloje (2022-06-03) Neutrali Eimantas
340 Trečiasis tarptautinio Erasmus+ projekto mobilumas Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazijoje (2022-10-03) Neutrali Eimantas
341 Antroji tarptautinio Erasmus+ bendrojo ugdymo mokyklų projekto „Nauji potyriai spalvina mūsų pasaulį“ diena (2022-10-04) Neutrali Eimantas
342 Trečioji tarptautinio Erasmus+ bendrojo ugdymo mokyklų projekto „Nauji potyriai spalvina mūsų pasaulį“ diena (2022-10-05) Neutrali Eimantas
343 Penktoji tarptautinio Erasmus+ bendrojo ugdymo mokyklų projekto „Nauji potyriai spalvina mūsų pasaulį“ diena (2022-10-07) Neutrali Eimantas
344 Rumunija, Breilo mieste "Sfantul Andrei" mokykloje (2022-11-07) Neutrali Eimantas
345 ANTROJI DIENA "Sfantul Andrei" mokykloje (2023-11-08) Neutrali Eimantas
346 TREČIOJI DIENA "Sfantul Andrei" mokykloje (2022-11-09) Neutrali Eimantas
347 KETVIRTOJI projekto "Nauji potyriai spalvina pasaulį" diena (2023-11-10) Neutrali Eimantas
348 Paskutinę projekto dieną Rumunijoje (2022-11-11) Neutrali Eimantas
349 SOCIALINIS PEDAGOGAS Neutrali Eimantas
351 Projektas "Iššūkiai tautinių mažumų mokykloje" Malagoje (2024-04-29) Neutrali
352 Projektas "Iššūkiai tautinių mažumų mokykloje" Malagoje (2024-04-30) Neutrali
353 Projektas "Iššūkiai tautinių mažumų mokykloje" Malagoje (2024-05-02) Neutrali
354 Projektas "Iššūkiai tautinių mažumų mokykloje" Malagoje (2024-05-03) Neutrali
355 Projektas "Iššūkiai tautinių mažumų mokykloje" Malagoje (2024-05-03) Neutrali
356 Idėjų bankas Neutrali Marina
251 Mokytojų budėjimo tvarkaraštis Neutrali Eimantas
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
256 Covid-19 Neutrali Eimantas
1 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Eimantas
257 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Bendrieji reikalavimai Eimantas
2 Administracija Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys administracijos bei pagalbiniai darbuotojai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

--------------------

Pateikite administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas - direktoriui.
Nuotraukas kitiems adm. darbuotojams - neprivaloma, bet rekomenduojame.
Metines vadovo veiklos ataskaitas - direktoriui.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą - visiems.
Darbo valandas - visiems.
Kabineto numerį - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.
Nuotraukas ​​​​​​​- neprivaloma, bet rekomenduojame.

Eimantas
259 Pranešėjų apsauga Bendrieji reikalavimai Eimantas
4 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią mokytojų sąrašą (2022-2023 m.m.) su šia informacija:
Mokytojų vardus, pavardes.
Pareigas (mokomą dalyką).
Kvalifikacinę katgoriją (pvz. vyr. mokytoja, mokytoja metodininkė).
Klasę, kuriai vadovauja.

Marina
260 Konsultavimasis su visuomene Bendrieji reikalavimai Eimantas
261 Dažniausiai užduodami klausimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Eimantas
6 Struktūra ir kontaktai Neutrali Eimantas
262 Lėšos veiklai viešinti Bendrieji reikalavimai Eimantas
7 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai Eimantas
263 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Bendrieji reikalavimai

Užpildykite reikiama informacija.

Eimantas
8 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai

Atsinaujinkite narių sąrašą ir mokslo metus.

Marina
264 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų).
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Eimantas
9 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai

Mindaugai, pakurk visas darbo grupes kokios yra

http://gorkio.lt/komisijos+darbo+grupes,237.html

 

Sukurtos grupės Mindaugas

Eimantas
11 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Atsinaujinkite tarybos sąrašą ir mokslo metus.

Marina
267 Kryptingo meninio ugdymo (teatro) programos klasės Neutrali Eimantas
12 Pasiekimai Sena informacija

Gal naujesnių pasiekimų lentelės yra?

Marina
268 Projektas "Erasmus + KA1 "Iššūkiai tautinių mažumų mokykloje".Pirma diena (2023-03-27) Neutrali Eimantas
270 Projektas "Erasmus + KA1 "Iššūkiai tautinių mažumų mokykloje". Trečia diena. (2023-03-29) Neutrali Eimantas
271 Projektas "Erasmus + KA1 "Iššūkiai tautinių mažumų mokykloje" (2023-03-28) Neutrali Eimantas
272 Projektas "Erasmus + KA1 "Iššūkiai tautinių mažumų mokykloje" (2023-03-27) Neutrali Eimantas
273 Projektas "Erasmus + KA1 "Iššūkiai tautinių mažumų mokykloje". Antra diena. (2023-03-28) Neutrali Eimantas
18 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą, jeigu turite - būrelių aprašymus.
Neformaliojo ugdymo tvarkaraštį.

Eimantas
274 Projektas "Erasmus + KA1 "Iššūkiai tautinių mažumų mokykloje". Ketvirta diena. (2023-03-30) Neutrali Eimantas
19 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Eimantas
275 Projektas "Erasmus + KA1 "Iššūkiai tautinių mažumų mokykloje". Penkta diena. (2023-03-31) Neutrali Eimantas
276 Projektas "Erasmus + KA1 "Iššūkiai tautinių mažumų mokykloje" (2023-03-30) Neutrali Eimantas
21 Psichologas Bendrieji reikalavimai Eimantas
278 Įtraukusis ugdymas Neutrali Eimantas
23 Sveikatos specialistas Neutrali Marina
280 Darbo grupė įtraukiajam ugdymui koordinuoti Neutrali Marina
281 Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) įgyvendinimo ir koordinavimo komanda Neutrali Eimantas
282 Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė Neutrali Eimantas
27 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

Eimantas
283 Tarptautinis Erasmus+ projekto "Nauji potyriai spalvina mūsų pasaulį" vizitas Turkijoje. Pirma diena. (2023-04-24) Neutrali Eimantas
28 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (socialinė pedagogė/kažkas iš pavaduotojų).
Paslaugos aprašymą - kas (kokia įmonė, jos kontaktai) teikia maitinimo paslaugą, kur ir kaip galima kreiptis dėl nemokamo maitinimo ir pan.
Su paslauga susijusius dokumentus, valgiaraščius ir pan.

Marina
284 Tarptautinis Erasmus+ projektas "Nauji potyriai spalvina mūsų pasaulį". Antra diena. (2023-04-25) Neutrali Eimantas
30 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą, pvz. nuomojate sporto salę?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų/direktorius).
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Eimantas
286 Tarptautinis Erasmus+ projektas "Nauji potyriai spalvina mūsų pasaulį". Trečia diena (2023-04-26) Neutrali Eimantas
287 Tarptautinis Erasmus+ projektas "Nauji potyriai spalvina mūsų pasaulį". Ketvirta diena. (2023-04-27) Neutrali Eimantas
32 1,2% parama Neutrali

Primename, kad šią informaciją reikia atnaujinti kasmet

Eimantas
288 Tarptautinis Erasmus+ projektas "Nauji potyriai spalvina mūsų pasaulį". Penkta, atsisveikinimo ir sertifikatų įteikimo, diena. (2023-04-28) Neutrali Eimantas
34 Ugdymas Neutrali Eimantas
290 Tarptautinio Erasmus+ projekto "Nauji potyriai spalvina mūsų pasaulį" paskutinis mobilumas Turkijoje. Pirma diena. (2023-05-22) Neutrali Eimantas
35 Ugdymo organizavimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti šių mokslo metų ugdymo planą.

Eimantas
291 Tarptautinis Erasmus+ projektas "Nauji potyriai spalvina mūsų pasaulį". Antra diena. (2023-05-23) Neutrali Eimantas
292 Tarptautinis Erasmus+ projektas "Nauji potyriai spalvina mūsų pasaulį". Trečia diena. (2023-05-24) Neutrali Eimantas
293 Tarprautinis Erasmus+ projektas "Nauji potyriai spalvina mūsų pasaulį". Ketvirta diena. (2023-05-25) Neutrali Eimantas
294 Tarprautinis Erasmus+ projektas "Nauji potyriai spalvina mūsų pasaulį". Penkta diena (2023-05-26) Neutrali Eimantas
41 Projektinė veikla Neutrali

Tarptautinis Erasmus+ KA229 bendrojo ugdymo mokyklų mainų projektas “Mūsų skirtumai - mūsų turtas” (Our Differences are our Ri

Tarptautinis Erasmus+ KA229 bendrojo ugdymo mokyklų mainų projektas “Nauji potyriai spalvina mūsų pasaulį” ( Life is colored w

Erasmus+ KA101 projektas

Projektas „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms

Gamtos mokslų edukacinė erdvė „Kelias į mokslą“

OLWEUS patyčių prevencijos programa

‘’Let’s play lively, study digitally ‘’

Eimantas
43 Aktualu mokiniams Neutrali Eimantas
44 Aktualu mokytojams Neutrali Eimantas
45 Aktualu tėvams Neutrali Eimantas
46 Administracinė informacija Neutrali Eimantas
302 Dokumentai, reglamentuojantys progimnazijos veiklą Neutrali Eimantas
47 Nuostatai Rekomendacija

Ką radome perkėlėme. Peržiūrėkite ir papildykite jei turite daugiau. 

Eimantas
52 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti trūkstamas ir naujausias biudžeto ataskaitas.
Taip pat pagalvokite ar tikrai reikia senesnių nei 5 metų ataskaitų, jei ne - ištrinkite.

Eimantas
53 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie vidutinį darbo užmokestį.

Marina
55 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai

Paskutinė informacija 2019 metų. Gal kažko naujo turite?

Eimantas
56 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai Marina
57 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti specialisto funkcijas, paslaugos aprašymą.

Eimantas
314 Atsiskaitomieji darbai Neutrali Eimantas
315 Atsiskaitomieji darbai Neutrali Eimantas
316 Tarptautinis Erasmus+ projektas "Iššūkiai tautinių mažumų mokykloje" Maltoje (2023-11-06) Neutrali Eimantas
317 Tarptautinis Erasmus+ projektas "Iššūkiai tautinių mažumų mokykloje" Maltoje (2023-11-07) Neutrali Eimantas
62 Progimnazija Neutrali Eimantas
318 Tarptautinis Erasmus+ projektas "Iššūkiai tautinių mažumų mokykloje" Maltoje (2023-11-08) Neutrali Eimantas
63 Vizija, misija, filosofija, vertybės Rekomendacija Eimantas
319 Tarptautinis Erasmus+ projektas "Iššūkiai tautinių mažumų mokykloje" Maltoje (2023-11-09) Neutrali Eimantas
320 Tarptautinis Erasmus+ projektas "Iššūkiai tautinių mažumų mokykloje" Maltoje (2023-11-10) Neutrali Eimantas
321 Korupcijos prevencijai vykdyti darbo grupė Neutrali Eimantas
323 Socialinė-pilietinė veikla Neutrali Eimantas
68 Tvarkaraščiai Neutrali Eimantas
326 Socialinė-pilietinė veikla Neutrali Eimantas
327 Tarptautinis Erasmus+ KA229 bendrojo ugdymo mokyklų mainų projektas “Nauji potyriai spalvina mūsų pasaulį” (Life is colored with new information) (2021-02-05) Neutrali Eimantas
328 Progimnazijos komanda išvyksta į Š. Makedoniją (2022-03-20) Neutrali Eimantas
329 Pirma diena - Erasmus+ projektas "Nauji potyriai spalvina pasaulį" "Ljuben Lape" mokykloje (2022-03-22) Neutrali Eimantas
74 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Kokiomis nuorodomis papildyti? Čia turėtų būti įstaigos, institucijos su kuriomis jūs dirbate šalies arba savivaldybės lygmeniu.

Nepainioti su Naudingomis nuorodomis

Eimantas
330 Antra diena "Ljuben Lape" mokykloje ir Skopje (Š.Makedonija) (2022-03-23) Neutrali Eimantas
331 Trečia diena "Ljuben Lape" mokykloje ir Skopje (Š.Makedonija) (2022-03-24) Neutrali Eimantas
332 Ketvirta diena - Š. Makedonija, Ohrid. (2022-03-25) Neutrali Eimantas
77 Versija neįgaliesiems Neutrali Eimantas
333 Penkta diena Š. Makedonijoje (2022-03-26) Neutrali Eimantas
78 Svetainės medis Neutrali Eimantas
79 Apie progimnaziją Bendrieji reikalavimai

Mindaugai, 

atsidaryk failus ir pakopink tekstus čia. Tokio tipo info nededame failuose.

Sudėti tekstai Mindaugas

Eimantas
335 Projektas "Nauji potyriai spalvina pasaulį" susitikimą Italijoje, Mazara del Vello mieste, Baldo Bonsignores pradinėje mokykloje (2022-05-30) Neutrali Eimantas
336 ANTRA DIENA B. Bonsignore mokykloje (2022-05-31) Neutrali Eimantas
81 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (socialinė pedagogė/kažkas iš pavaduotojų)
Paslaugos aprašymą - kaip yra vykdomas mokinių pavežėjimas, kur ir kaip galima dėl to kreiptis.
Su paslauga susijusius dokumentus, maršrutus ir tvarkaraščius.

Eimantas
337 TREČIOS DIENOS projekto "Nauji potyriai spalvina pasaulį" Via Livorno pradinėje mokykloje (2022-06-01) Neutrali Eimantas
82 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Eimantas
338 KETVIRTA DIENA. Birželio 2-oji - Italijos respublikos diena (2022-06-02) Neutrali Eimantas
83 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Eimantas
339 PENKTĄ DIENĄ "Nauji potyriai spalvina pasaulį" Via Livorno pradinėje mokykloje (2022-06-03) Neutrali Eimantas
340 Trečiasis tarptautinio Erasmus+ projekto mobilumas Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazijoje (2022-10-03) Neutrali Eimantas
341 Antroji tarptautinio Erasmus+ bendrojo ugdymo mokyklų projekto „Nauji potyriai spalvina mūsų pasaulį“ diena (2022-10-04) Neutrali Eimantas
86 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Struktūros schema privaloma

Eimantas
342 Trečioji tarptautinio Erasmus+ bendrojo ugdymo mokyklų projekto „Nauji potyriai spalvina mūsų pasaulį“ diena (2022-10-05) Neutrali Eimantas
343 Penktoji tarptautinio Erasmus+ bendrojo ugdymo mokyklų projekto „Nauji potyriai spalvina mūsų pasaulį“ diena (2022-10-07) Neutrali Eimantas
344 Rumunija, Breilo mieste "Sfantul Andrei" mokykloje (2022-11-07) Neutrali Eimantas
345 ANTROJI DIENA "Sfantul Andrei" mokykloje (2023-11-08) Neutrali Eimantas
346 TREČIOJI DIENA "Sfantul Andrei" mokykloje (2022-11-09) Neutrali Eimantas
347 KETVIRTOJI projekto "Nauji potyriai spalvina pasaulį" diena (2023-11-10) Neutrali Eimantas
348 Paskutinę projekto dieną Rumunijoje (2022-11-11) Neutrali Eimantas
349 SOCIALINIS PEDAGOGAS Neutrali Eimantas
351 Projektas "Iššūkiai tautinių mažumų mokykloje" Malagoje (2024-04-29) Neutrali
352 Projektas "Iššūkiai tautinių mažumų mokykloje" Malagoje (2024-04-30) Neutrali
353 Projektas "Iššūkiai tautinių mažumų mokykloje" Malagoje (2024-05-02) Neutrali
354 Projektas "Iššūkiai tautinių mažumų mokykloje" Malagoje (2024-05-03) Neutrali
355 Projektas "Iššūkiai tautinių mažumų mokykloje" Malagoje (2024-05-03) Neutrali
356 Idėjų bankas Neutrali Marina
104 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai Eimantas
107 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti trūkstamas ir naujausias finansines ataskaitas.
Taip pat pagalvokite ar tikrai reikia senesnių nei 5 metų ataskaitų, jei ne - ištrinkite.

Eimantas
114 Civilinė sauga Rekomendacija

Paprastai mokyklos čia skelbia evakuacijos planus ir panašią informaciją, kurią jūs turėtumėte turėti. Nežinome kas to reikalauja, gal kokia priešgaisrinė tarnyba. Tai geriaus įsidėti ir ramu :)

Eimantas
115 Progimnazijos simboliai Rekomendacija

Čia reikėtų geros kokybės logotipą, vėliavos nuotraukas.

Jei turite logotipo vektorinius - darbinius failus ir rekomenduotume juos čia pasidėti.

Eimantas
118 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Atnaujinkite narių sąrašą ir mokslo metus.

Eimantas
123 Bendradarbiavimas Neutrali Eimantas
124 1-4 klasių pamokų tvarkaraštis Neutrali

Mindaugai, from pdf to word and paste

Eimantas
126 5-6 klasių pamokų tvarkaraštis Neutrali Eimantas
129 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Marina
130 Slapukų politika Neutrali Eimantas
133 Ugdymo aplinka Rekomendacija

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Eimantas
155 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys specialistai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

Pateikite visų dirbančių specialistų:
Vardą, pavardę
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Nuotrauką (neprivaloma, bet rekomenduojame)

Eimantas
156 Turinio auditas Neutrali Eimantas
158 Priešmokyklinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų).

Eimantas
159 Logopedas Neutrali Eimantas
160 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Eimantas
161 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Eimantas
162 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turėtume ką papildyti be to ką dedame visiems?

Eimantas
163 Savivalda Neutrali Eimantas
165 Biblioteka Neutrali

Prašome pateikti:

Bibliotekos veiklos aprašymą, kokios paslaugos yra teikiamos bibliotekoje, kokių turite resursų ir pan.
Atsinaujinkite dokumentus.

Eimantas
166 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Eimantas
167 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai Eimantas
168 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai Eimantas
170 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Atsinaujinkite komitetų sąrašus ir mokslo metus.

Eimantas
171 Priėmimas į progimnaziją Rekomendacija

Čia turėtų būti koncentruota ir empatiška informacija, kaip patekti į jūsų mokyklą mokytis.

 

Marina
172 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Atsinaujinkite tarybos ir pimininkų sąrašus, pristatymo dokumentą pakeiskite nauju arba išimkite, nes tai jau pasenusi informacija.

Eimantas
173 Tėvų taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti tarybos funkcijas.
Atsinaujinkite tarybos sąrašą ir mokslo metus.

Marina
174 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Eimantas
175 Atestacijos komisija Bendrieji reikalavimai

Atnaujinkite komisijos narių sarąšą ir mokslo metus.

Eimantas
177 Darbo grupė mokyklos interneto svetainei administruoti ir informacijai skelbti Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komisijos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas komisijoje.
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
178 Istorija tęsiasi 2015-2020 m. m. Neutrali Eimantas
179 Tarptautinis Erasmus+ KA229 bendrojo ugdymo mokyklų mainų projektas “Mūsų skirtumai - mūsų turtas” (Our Differences are our Rich) Neutrali Eimantas
180 Tarptautinis Erasmus+ KA229 bendrojo ugdymo mokyklų mainų projektas “Nauji potyriai spalvina mūsų pasaulį” (Life is colored with new information) Neutrali Eimantas
181 Erasmus+ KA101 projektas Neutrali Eimantas
182 Projektas „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms Neutrali Eimantas
183 Gamtos mokslų edukacinė erdvė „Kelias į mokslą“ Neutrali Eimantas
184 OLWEUS patyčių prevencijos programa Neutrali Eimantas
185 ‘’Let’s play lively, study digitally‘’ Neutrali Eimantas
186 Penkta diena. Ispanija (2021-05-28) Neutrali Marina
187 Ketvirta diena.Ispanija (2021-05-27) Neutrali Marina
188 Trečia diena. Ispanija (2021-05-26) Neutrali Marina
189 Antra diena. Ispanija (2021-05-25) Neutrali Marina
190 Pirma diena. Ispanija (2021-05-24) Neutrali Marina
191 Erasmus+ KA101 projektas "Inovatyvus kūrybiškumo ugdymas tautinių mažumų mokykloje “ (2021-05-23) Neutrali Eimantas
192 „Kūrybinių jungčių“ ir British Council finansuojamo tarptautinio projekto „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms 2019-2020 m. m.“ baigiamasis renginys (2020-03-17) Neutrali Eimantas
193 Tęsiasi „Kūrybinių jungčių“ ir British Council finansuojamas tarptautiniame projektas „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms 2019-2020 m. m.“ (2020-02-25) Neutrali Eimantas
194 Tęsiasi „Kūrybinių jungčių“ ir British Council finansuojamas tarptautinis projektas „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms 2019-2020 m. m.“. (2020-02-12) Neutrali Eimantas
195 Tęsiasi „Kūrybinių jungčių“ ir British Council finansuojamas tarptautinis projektas „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms 2019-2020 m. m.“ (2019-12-09) Neutrali Eimantas
196 Tęsiasi „Kūrybinių jungčių“ ir British Council finansuojamas tarptautinis projektas „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms 2019-2020 m. m.“ (2020-01-30) Neutrali Eimantas
197 Projektas „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms 2019-2020 m. m“ (III) (2019-11-13) Neutrali Eimantas
198 Projektas „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms 2019-2020 m. m.“ (II) (2019-10-24) Neutrali Eimantas
199 Projektas „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms 2019-2020 m. m (I) (2019-10-22) Neutrali Eimantas
200 Nuotolinė Gamtamokslinė praktinių – tiriamųjų darbų konferencija per ZOOM platformą „Pažink mus supantį pasaulį“ (2020-12-17) Neutrali Eimantas
201 V-oji Nacionalinė švietimo įstaigų projektų paroda – mini mokymai „Projektų mugė “Klaipėdos Gedminų progimnazijoje (2020-02-22) Neutrali Eimantas
202 Pasaulinė AIDS diena paminėta ir mokykloje (2020-01-13) Neutrali Eimantas
203 Dalyvavimas respublikiniame 5-8 klasių gamtos mokslų konkurse (2019-11-20) Neutrali Eimantas
204 Gamtamokslinė praktinių – tiriamųjų darbų konferencija „Pažink mus supantį pasaulį“ (2019-10-25) Neutrali Eimantas
205 Paroda-konkursas „Iš naujo atgimę 2019“ (2019-06-12) Neutrali Eimantas
206 Intelektualinis žaidimas "Kur logika?" (2019-06-11) Neutrali Eimantas
207 Viktorina „Žemės diena 2019“ (2019-04-07) Neutrali Eimantas
208 Žaidimas fotokvestas Žemės dienai paminėti (2019-03-24) Neutrali Eimantas
209 Gamtosauginis forumas "Farmacinės atliekos - grėsmė Baltijos jūrai" (2019-03-21) Neutrali Eimantas
210 Projektų mugė 2019 (2019-03-05) Neutrali Eimantas
211 Seminaras „Einšteino skaitmeninės laboratorijos panaudojimas gamtamokslinėje tiriamojoje veikloje (2019-03-01) Neutrali Eimantas
212 Gamtos mokslų olimpiados I-asis etapas (2019-01-09) Neutrali Eimantas
213 Pasaulinė AIDS diena (2019-01-09) Neutrali Eimantas
214 Kelionė į Kauną (2019-01-09) Neutrali Eimantas
215 Paroda – konkursas „Floristinė knyga“ (2018-12-17) Neutrali Eimantas
216 Išvyka į Klaipėdos botanikos sodą (2018-11-30) Neutrali Eimantas
217 Gamtamokslinė konferencija „Pažink mus supantį pasaulį“ (2018-11-23) Neutrali Eimantas
218 Gamtos mokslų edukacinė erdvė „Kelias į mokslą“ (2018-11-12) Neutrali Eimantas
219 Olweus mokyklos vardo ženkliukas (2021-07-09) Neutrali Eimantas
220 Kovas - mėnuo BE PATYČIŲ (2021-03-16) Neutrali Eimantas
221 OPKUS anoniminė mokinių apklausa (2021-02-22) Neutrali Eimantas
222 Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazijos 2020-2021 mokslo metų Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos (Opkus) planas (2020-09-21) Neutrali Eimantas
223 OPKUS anoniminė mokinių apklausa (2020-02-18) Neutrali Eimantas
224 Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė (2019-12-18) Neutrali Eimantas
225 Tarptautinė Tolerancijos diena mokykloje (2019-11-20) Neutrali Eimantas
226 Įsakymas dėl nuobaudų kopėtėlių, skirtų smurto ir patyčių prevencijai, tvirtinimo (2019-11-07) Neutrali Eimantas
227 Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazijos Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos (Opkus) planas 2019-2020 m. m. (2019-10-28) Neutrali Eimantas
228 Pastebėti ir spręsti vaikų patyčių situacijas padės „Vaikų linijos“ nemokami mokymai tėvams internetu (2019-10-16) Neutrali Eimantas
229 "Sferinins kinas" (2019-05-26) Neutrali Eimantas
230 Integruota lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo ir matematikos pamoka parduotuvėje (2019-05-26) Neutrali Eimantas
231 Lietuvių kalbos pamokose moderniosios technologijos padeda mokiniams lengviau ir greičiau išmokti temą (2019-05-26) Neutrali Eimantas
232 Orientavimosi sporto varžybos 2-7 klasėse (2019-03-24) Neutrali Eimantas
233 Tyrimas "Kompiuteriniai žaidimai gerai ar blogai" (2019-03-17) Neutrali Eimantas
234 Forumas „ERASMUS+ PROJEKTAI GALIMYBĖS, PATIRTIS, NAUDA UGDYMO KAITAI" (2019-02-06) Neutrali Eimantas
235 Valentino širdelė (2019-03-17) Neutrali Eimantas
236 Pirmos dienos Erasmus+ projekto partnerių susitikimo Lenkijoje (2019-02-28) Neutrali Eimantas
237 Antra Erasmus+ projekto partnerių susitikimo Lenkijoje diena kupina įspūdžių (2019-02-28) Neutrali Eimantas
238 5a grade. Integrated social indoor activity (2019-02-19) Neutrali Eimantas
239 ERASMUS+ projekto "Žaiskime gyvai - mokykimės inovatyviai" tikslas, nauda ir įspūdžiai miesto dienraštyje "Vakarų ekspresas". (2019-02-07) Neutrali Eimantas
240 Į Maksimo Gorkio progimnazijos 3a klasę įžengė pasaka (2019-01-27) Neutrali Eimantas
241 3c klasė susipažino su mentaline aritmetika (2019-01-27) Neutrali Eimantas
242 Įdomūs Kalėdiniai žaidimai (2019-01-09) Neutrali Eimantas
243 Įdomūs Kalėdiniai žaidimai (2019-01-09) Neutrali Eimantas
244 7-8 klasių pamokų tvarkaraštis Neutrali

Mindaugai, from pdf to word and paste

Eimantas
245 Neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštis Neutrali

Mindaugai, from pdf to word and paste

Eimantas
246 Mokinių priežiūros pertraukų metu tvarkaraštis Neutrali

Mindaugai, from pdf to word and paste

Eimantas
247 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali Eimantas
248 Tėvų linija Neutrali Eimantas
249 Humanistinė pedagogika Neutrali Eimantas
250 Tėvų sėkmės mokykla Neutrali Eimantas
251 Mokytojų budėjimo tvarkaraštis Neutrali Eimantas
252 Vaikų, grįžusių iš užsienio, priėmimas ir ugdymas Neutrali Eimantas
253 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Atnaujinkite metodinių tarybų narių sąrašus.

Marina
254 Olweus patyčių prevencijos programa Neutrali Marina
255 Įsivertinimas Neutrali Eimantas