Atestacijos komisija

Atestacijos komisijos narių sąrašas

Atestacijos komisijos funkcijos:
1. teikti informaciją mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams apie atestacijos tvarką, atestacijos programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir atestacijos komisijos nutarimus;
2. pagal per metus pateiktus mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų prašymus kasmet rengti ir suderinus su institucijos vadovu, mokyklos taryba, mokytojų taryba, darbuotojų atstovais teikti steigėjui/valdymo organui tvirtinti trejų metų (slenkamuoju principu sudaromą) atestacijos programą. Atestacijos laikotarpis programoje gali būti nurodomas mėnesiais, ketvirčiais arba pusmečiais;
3. tvirtinti atestacijos komisijos posėdžių grafiką metams;
4. tvirtinti atestacijos komisijos darbo reglamentą;
5. svarstyti klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams ir galėti priimti sprendimus:
5.1. suteikti mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui pretenduojamą kvalifikacinę kategoriją;
5.2. suteikti mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui žemesnę nei pretenduojama kvalifikacinę kategoriją;
5.3. nesuteikti mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui kvalifikacinės kategorijos;
5.4. siūlyti mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui atestuotis aukštesnei kvalifikacinei kategorijai;
6. svarstyti klausimus dėl mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai;
7. atidėti (pratęsti) atestacijos (pagal atestacijos programą) ar mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai nustatymo terminą gavus motyvuotą mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto prašymą (dėl ligos, stažuotės ar kitų objektyvių priežasčių). Mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai nustatymą komisija gali atidėti ne ilgiau kaip vieneriems metams;
8. svarstyti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų prašymus dėl praktinės veiklos vertinimo peržiūrėjimo (pagal Nuostatų 81 punktą).
9. Atestacijos komisijos darbui vadovauja pirmininkas. Komisijos sekretorius registruoja mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų pateiktus dokumentus, rengia balsavimo biuletenius (esant slaptam balsavimui), rašo posėdžių protokolus, pagal institucijos vadovo patvirtintas kvalifikacines kategorijas išrašo atestacijos pažymėjimus. Atestacijos pažymėjimus atestacijos komisijos pirmininkui išduoda institucijos vadovas, juos pasirašo atestacijos komisijos pirmininkas ir sekretorius. Atestacijos pažymėjimų blankų privalomas formas tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras.
10. Atestacijos komisijos posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip kartą per šešis mėnesius.
11. Atestacijos komisijos posėdyje dalyvauja atestuojamas mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas ir jo praktinio darbo vertintojas (-ai). Posėdyje stebėtojų teisėmis gali dalyvauti Švietimo ir mokslo ministerijos (toliau – ministerija), apskričių viršininkų administracijų valstybinės švietimo priežiūros skyrių (tarnybų) specialistai.
12. Atestacijos komisija priima sprendimus atestacijos komisijos pasirinktu balsavimo būdu. Sprendimas priimamas, jei už jį balsuoja daugiau nei pusė posėdyje dalyvaujančių narių. Priimant sprendimą dalyvauja tik atestacijos komisijos nariai (atestuojamas atestacijos komisijos narys balsuojant nedalyvauja). Posėdis laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 atestacijos komisijos narių. Esant vienodam balsų skaičiui sprendimas nepriimamas, atestacijos komisijos nariai privalo pakartotinai nagrinėti ir aptarti svarstomą klausimą šiame ar kitame komisijos posėdyje (ne vėliau kaip po vieno mėnesio).
13. Posėdyje nedalyvaujant atestacijos komisijos pirmininkui, jo pareigas laikinai perima steigėjo/valdymo organo deleguotas komisijos narys.

Eil. Nr. Vardas Pavardė Pareigos Statusas
1. Jelena Kulik Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pirmininkė
2. Giedra Bočkuvienė Lietivių kalbos mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė Narė
3. Diana Griciuvienė Klaipėdos miesto savivaldybės Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Narė
4. Jelena Osipova Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, mokytoju tarybos atstovė Narė
5. Olga Suchova Anglų kalbos mokytoja metodininkė, tarybos atstovė Narė
6. Galina Malinovskaja Progimnazijos mokinio mama,  tėvų komiteto atstovė Narė
7 Olga Radiuk Progimnazijos mokinio mama, tarybos atstovė Narė
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.25 – 13.10
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.25 – 15.10
Iki naujų mokslo metų liko

SVEIKINIMAI!