Istorija tęsiasi 2015-2020 m. m.

„Auginkime dvasingumą, dorovė pati ateis“

(Istorija tęsiasi. 2015-2020 metai)

2017 metais Klaipėdos Maksimo Gorkio pagrindinė mokykla pakeitė statusą. Ji tapo Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazija (toliau – Progimnazija). Tačiau jos pamatinės vertybės, filosofija išliko nepakitusios. Progimnazijos filosofija grįsta humanistinės pedagogikos autoriaus akademiko, psichologijos daktaro profesoriaus Šalvos Amonašvilio žodžiais:

„Nepriklausomai nuo to, laukia iš tavęs gėrio ar nelaukia -

Kurk gėrį. Nepriklausomai nuo to, pastebės kas nors šį gėrį ar jo nepastebės,

Kurk gėrį. Nepriklausomai nuo to, priima tavo kuriamą gėrį ar atmeta jį –

Kurk gėrį. Nepriklausomai nuo to, kuo tau mokės už gėrį: geru ar piktu –

Kurk gėrį –

Kurk gėrį ir neklausk leidimo,

Nes niekam tavo kuriamas gėris nepavaldus...“

Ruošdamasi mokyklos įkūrimo 75-mečiui, Progimnazijos bendruomenė turi kuo džiaugtis ir didžiuotis. 15 metų švietimo įstaigai sėkmingai vadovauja direktorė Irina Narkevičienė. Ugdymo procesą organizuoti padeda direktoriaus pavaduotojos ugdymui Valerija Kaneva, Irena Rakuceva, Nijolė Ulteravičienė. Mokinių skaičius išaugo iki 804, sukomplektuotos 32 klasės, priešmokyklinėje grupėje ugdoma 20 vaikų. Progimnazijoje dirba 84 pedagogai: 6 mokytojai ekspertai (Laimutė Račkauskienė, lietuvių kalba ir literatūra; Olga Normantienė, anglų kalba, Jurijus Šapenkovas ir Tamara Kaliužnaja, pradinis ugdymas; Galina Semionova, neformalusis švietimas; Loreta Damijonaitytė, šokis), 57 mokytojai metodininkai, 11 vyresniųjų mokytojų, 10 mokytojų), švietimo pagalbą mokiniams teikia 4 specialistai, 1 auklėtojo ir 10 mokytojo padėjėjų.

Progimnazija, kaip ugdymo įstaiga, vertinama už gerus mokinių ugdymosi rezultatus, kultūrinį identitetą ir išskirtinę veiklą. Jos išskirtinumas – kryptingai įgyvendinami humanistinės pedagogikos principai („Ugdome dvasingumą – dorovė pati ateis“). Sukurta savita vidaus gyvenimo kultūra. Progimnazijos bendruomenė, vadovaudamasi humanistinės pedagogikos filosofija, laiko vertybe kiekvieną vaiką, ugdo draugiškumą ir pagarbą, skatina kurti nesavanaudišką gėrį.

Už dviejų sričių - humanistinį ugdymą ir teatrinės veiklos – plėtojimą Progimnazijai 2020 m. įteikta  Klaipėdos Švietimo skyriaus nominacija.

Progimnazijos bendruomenė giriama už išskirtinę teatrinę veiklą. Prieš šešerius metus įsteigtos netradicinio ugdymo (teatro) klasės, kuriose įgyvendinami humanistinės kultūros ugdymo menine veikla sampratos elementai. Mokiniams sudaromos sąlygos įgyti meninių kompetencijų, siekiama, kad per meninę veiklą jie perimtų žmogiškąsias vertybes ir perkeltų jas į gyvenimo ir ugdymo sritis. Sceninės kalbos ir judesio raiškos pamokoms vesti kviečiami profesionalūs teatro pedagogai, kurie per meninę ir pažintinę veiklą sudaro sąlygas kiekvieno vaiko raiškai, savo kaip asmenybės pavyzdžiu formuoja jo kultūros pagrindus. Jaunieji aktoriai sėkmingai atstovavo Progimnazijai tarptautiniuose ir respublikiniuose teatrų festivaliuose „Gintarinė aušra – 2019“, „Kurk teatrą“, „Šimtakojis“ (miesto etape). 2t klasės mokiniai tarptautiniame festivalyje „Rusų klasika Latvijoje“ laimėjo Grand PRIX.

Keletą metų Progimnazijos miesto mažuosius žiūrovus džiugino pradinių klasių mokinių teatras „Vesnuška“ („Strazdanėlė“). Į jo spektaklius susirinkdavo miesto rusakalbių progimnazijų mokiniai, vaikų lopšelių-darželių   ugdytiniai,   jų   tėvai.   Tarptautiniame   teatrų   festivalyje   „Rusijos    klasika Latvijoje“ „Vesnuška“ laimėjo Grand Prix, IX tarptautiniame vaikų ir jaunimo teatrų festivalyje „Gintarinė aušra – 2019“ tapo laureatu.

„Vesnuškos“ nariai palaipsniui įsiliejo į aukštesniųjų klasių teatrą „Maska“ („Kaukė“), kuris jau daugiau kaip 20 metų garsina Progimnaziją respublikoje ir užsienyje. „Maska“ − Lietuvos mėgėjų teatrų sąjungos, tarptautinės teatrų organizacijos AITA narys. XII tarptautiniame teatrų festivalyje    „Jauni    jauniems“    (Maskva,    Rusija) „Maska“ laimėjo nominaciją „Geriausias spektaklis“.

2017 ir 2019 metais rėmėjų   lėšomis   bei padedant socialiniams partneriams buvo organizuoti tradiciniai tarptautiniai vaikų ir jaunimo teatrų festivaliai „Gintarinė aušra 2017“ ir „Gintarinė aušra 2019“, kuriuose dalyvavo įvairių šalių – Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Estijos, Ukrainos, Rusijos, Belgijos, Slovakijos, Italijos, Danijos – kolektyvai.

Festivalis – ne tik teatrinio meistriškumo, bet ir puikaus bendravimo mokykla, kurios metu ugdomas mokinių bendruomeniškumas, tolerancija ir estetinis skonis. Visi pageidaujantys miestiečiai, mokyklų, vaikų lopšelių-darželių ugdytiniai, jų tėvai ir pedagogai turėjo galimybę apsilankyti festivalio spektakliuose.

Nuo savo mokinių neatsiliko ir mokytojai. Jie susibūrė į vienintelį Lietuvoje mokytojų teatrą „Peremena“ („Pertrauka“). Šio teatro spektakliai tapo traukos centru visai Klaipėdos rusakalbių bendruomenei.

Progimnazijos teatrinę veiklą meistriškai organizavo režisierė ekspertė Galina Semionova. Jai talkino pradinių klasių, muzikos, šokio, neformaliojo švietimo ir kiti mokytojai. G. Semionova savo įdirbiu noriai dalijosi su kitais miesto režisieriais, vedė autorinius seminarus – ,,Teatrinių metodų naudojimas literatūros pamokose“ ir ,,Tarptautinis teatrų festivalis − gabių mokinių ugdymo forma“.

Progimnazija buvo giriama už humanistinio ugdymo (toliau − HP) plėtojimą. Dar 2014 metais THPC tarptautinė visuomeninė žiuri jai suteikė Humanistinės pedagogikos švietimo įstaigos vardą. Pateisindama šį garbingą vardą, Progimnazija kasmet organizavo įvairias veiklas HP srityje. Dalis mokytojų − Lietuvos humanistinės pedagogikos asociacijos nariai, aštuoniems pedagogams suteiktas HP Riterio vardas (Irinai Aleksejenko, neformaliojo švietimo mokytojai; Irinai Narkevičienei, direktorei; Irenai Rakucevai, direktoriaus pavaduotojai ugdymui; Majai Tarachovskajai, matematikos mokytojai metodininkei; Jelenai Semionovai, psichologei; Marinai Filičevai, technologijų mokytojia metodininkei; Tatjanai Semenistajai, neformaliojo švietimo mokytojai; Algirdui Malčiui, muzikos mokytojui metodininkui). Progimnazijos direktorė Irina Narkevičienė aktyviai dalyvavo HP valdybos veikloje. Įgyvendindami HP idėjas, Progimnazijos mokytojai kasmet vyko į HP skaitymus Lietuvoje ir užsienio šalyse (Latviją, Estiją, Baku (Azerbaidžianas), Rusiją), Pedagoginių idėjų fejerverką „Gyvenimo pamokos“ Krasnodare (Rusija), Š. Amonašvili autorinį seminarą „Mama, tėtė ir aš“ Kaune. Svarbiais įvykiais Progimnazijos istorijoje tapo organizuotas Šalvos Amonašvilio seminaras „Humanistinio individualaus požiūrio į vaikus pagrindai ugdymo procese“ bei praktinės psichologijos mokyklos direktoriaus Aleksejaus Babajanc (Krasnodaras, Rusija) pamoka mokytojams ir mokiniams ,,Septyni efektyvios asmenybės gebėjimai“. Dalyvauta tarptautinio Humanistinės pedagogikos centro koordinacinės tarybos darbe Bušetijoje (Gruzija).

Mokytojai ne tik gilinosi į HP paslaptis, jas taikė savo praktinėje veikloje, bet ir dalijosi įgyta patirtimi respublikoje ir užsienyje. Organizuota tarptautinė konferencija „Matematikos paslapčių suvokimas protu, rankomis ir širdimi“, respublikinis teorinis – praktinis seminaras „Humanistinės pedagogikos principų taikymas pradinėse klasėse“, autoriniai seminarai

„Mokytojo žodžio galia“, ,,Mokytojas – mokinys“. Bendravimo menas“, ,,Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas“, ,,Kitokie vaikai – kitoks mokymas”, vyko integruotos pamokos Valerijai Nioradzei atminti, apvalaus stalo diskusija ,,Kitokie vaikai. Kokie jie?“, meistriškumo klasės ir paskaitos: „Profesija

− Žmogus“, „Humanistinės pedagogikos pagrindai“, „Tėvų meilės mokykla“, „Mokytojo žodis kaip gyvenimo kūrimo priemonė“, „Pamokos kriterijai pagal humanistinę pedagogiką“, „Nuo gyvenimiškų vertybių, asmenybės bruožų aptarimo prie sąmoningo jų pritaikymo mokyklinėje veikloje“. Grupė mokytojų sėkmės istorijomis dalijosi Marijampolėje Lietuvos pradinio ugdymo pedagogų asociacijos organizuotoje konferencijoje „Kas naujo, mokytojau?“. Šiaulių Gegužių progimnazijos visuminio ugdymo metodinėje praktinėje konferencijoje vesta meistriškumo klasė ,,Matematikos pamoka remiantis humanistinės pedagogikos pagrindais arba kaip padovanoti vaikui džiaugsmą”. 5-10 kl. mokiniams vestos klasės valandėlės „Dvasingo gyvenimo pamokos“, „Vyriškas ir moteriškas pokalbiai“, tėvams − pokalbiai

„Sėkmingų tėvų mokykloje“. Kasmet kovo mėnesį tradiciškai dalintasi Gerumo pamokomis, balandžio mėnesį – vyko mokytojų ir tėvų konferencijos: ,,Svarbiausia gyvenime – šeima“, „Šeimos kultūra – visuomenės kultūros pagrindas“, „Šeima − žmonijos kultūros lopšys“, „Ugdymo trejybė: mokytojai- mokiniai-tėvai“ ir kt.

2016 metais Mokytojų dienos proga už sutelktumą įgyvendinant ir skleidžiant humanistinės pedagogikos idėjas mokyklos vadovai ir visa bendruomenė apdovanota Klaipėdos mero Vytauto Grubliausko padėkos raštu.

Progimnazijoje visiems mokiniams sudarytos sąlygos kokybiškam šiuolaikiškam mokymui(si), atitinkančiam asmens ir dabarties visuomenės poreikius. Siekiama šiuolaikinio ugdymo esmės ˗ ne faktinių žinių kaupimo, o mokinių asmenybės ugdymo, jo paties aktyvaus, sąmoningo mokymosi tikslu išsiugdyti gyvenimui svarbių ir reikalingų kompetencijų paketą. Tokiu keliu pradėta eiti ugdant Progimnazijos gabiuosius mokinius ir sulaukta puikių rezultatų:

 • 2015 metais laimėta 11 pergalių miesto olimpiadose;
 • 2016 m. − 12 pergalių miesto olimpiadose, Lietuvos mokinių meninio skaitymo – II v., laureato diplomas Lietuvos pradinukų matematikos olimpiadoje, pagyrimo raštas Respublikinėje lietuvių kalbos tautinių mažumų mokyklų olimpiadoje. 1 mokinys pateko į tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra“ geriausiųjų 50-tuką;
 • 2017 m. − 4 pergalės miesto olimpiadose: lietuvių kalbos – I v., 8 kl., rusų (gimtosios) kalbos – III v. , 8 kl., anglų kalbos – I , 5 kl., biologijos – III , 10 kl.; 1 mokinys pateko į tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra“ geriausiųjų 50-tuką;
 • 2018 m. − 5 pergalės miesto olimpiadose: Lietuvos pradinukų matematikos – II v., Klaipėdos miesto tautinių mažumų mokyklų 8 klasių mokinių lietuvių kalbos – II–III v., 8 klasių mokinių rusų (gimtosios) kalbos – II v., 8 klasių mokinių biologijos – III v., tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“ penki mokiniai savo klasių grupėje pateko į geriausiųjų Klaipėdos miesto savivaldybėje 10-tuką;
 • 2019 m. − 6 pergalės miesto olimpiadose: Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurse – III v., Klaipėdos miesto 8 klasių mokinių matematikos – II, 5-8 klasių mokinių rusų (gimtosios) kalbos – II ir dvi III v., 8 klasių mokinių fizikos – III v. Du 4 ir 8 klasės mokiniai, dalyvavę tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“, pateko į geriausiųjų respublikoje 50-tuką, penki ˗ į geriausiųjų Klaipėdos miesto savivaldybėje 10-tuką;
 • 2020 m. − 5 pergalės miesto olimpiadose: Klaipėdos miesto mokyklų 5–8 klasių mokinių matematikos – II v., 8 klasių mokinių rusų (gimtosios) kalbos – III v., 4-ojoje Vakarų Lietuvos gamtos mokslų - biologijos – dvi II ir III v. Keturi mokiniai, dalyvavę tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“, pateko į respublikos geriausiųjų 50-tuką.

 

Kūrybinius sumanymus mokiniai demonstravo respublikiniuose bei miesto konkursuose – parodose. Reikšmingiausi pasiekimai šalies ir tarptautiniuose konkursuose: jaunimo turnyre „Svetoč: krikščionybė ir kultūra“ (I v.), Vakarų Lietuvos matematikos „Kodas“ (I v.), Vyskupo Motiejaus Valančiaus raštų meninio skaitymo (II v.),   meninio   skaitymo   ir   dainuojamosios   poezijos  „Lietuvos   žemės šviesoje“ (laureatas), „Užburiantys poezijos garsai“ (I–III v.), „Gimtoji kalba Lietuvoje“ (I v.), 5–8 kl. mokinių gamtos mokslų (I v.), Švietimo informacinių technologijų centro koordinuojamo saugesnio interneto projekte vaizdaraščių-filmukų (III v.), rusų kalbos dailyraščio (I ir II v.), „Piešinys - matematikos uždavinys“ (Padėka), miesto konkursuose: 4 kl. mokinių lietuvių kalbos „Skaitau, rašau, pagalbos neprašau“ (I–II v.), 1–4 kl. meninio skaitymo „Gražiausi žodžiai Lietuvai“ (III v.), lietuvių kalbos diktanto „Baltos lankos – juodos avys“ (II-III v.), „Raštingiausias ketvirtokas“ (I v.); dailyraščio „Plunksnelė“ – (II v.), „Moki žodį-žinai kelią“ (II v.), skaitovų   „Lietuva mažųjų širdyse“ (I, II v.), „Nupinsiu Lietuvai vainiką“ (I–II v.), „Aš ir Lietuva“ (I–II v.), 7–8 klasių mokinių anglų kalbos interpretacinio-meninio skaitymo (I v.), raiškiojo skaitymo anglų kalba „Atverčiu knygą“ (III v.), rusakalbių mokyklų raštingiausių mokinių   (I–II v.), „Mėgstamų pasakų puslapiais“ (I, III v.), „Jazyk rodnoj, druži so mnoj“ (I–III v.), „Rudens fantazijos (I–II v.), „Iš naujo atgimę“ (II–III v.), , „Rusų kalbos žinovai“ (I v.), Raštingumo diktantas (I v.), „Didžiuojuosi savo gimtąja kalba“ (I v.), 5-8 klasių mokinių gimtosios kalbos (rusų) konkurse (II–III v.), „Spelling Bee“ (II v.), „Lets Move 2019“   (III   v.),   anglų   kalbos   „Sing Along“ (Nominacija), „Art Format“ (II-III v.), „Kukulskio taurė“ (Garbės raštas), „Noriu viską žinoti“ (I v.), „Padovanok man angelą“ (II v.), IT ,,Saugus internetas. Tai įmanoma?” (I v.), užsienio kalbų ir muzikos „Smeltės” X-faktorius (Nominacija), technologijų „Jaunasis meistras“ (III v.) ir kt.

Skaitlingi Progimnazijos mokinių sportiniai laimėjimai. Ypač džiugino prizinės vietos Lietuvos jaunučių ir vaikų fechtavimosi (I, II v.), šachmatų (I v.), teniso (I v.), Klaipėdos lengvosios atletikos (I v.), rudens ir pavasario krosų (II, III v.), lengvosios atletikos keturkovės (II v.), trikovės (1 v.), plaukimo (III v.) varžybose. Puikiai sekėsi Mero taurės sporto varžybose: 2016 metais pagrindinių mokyklų komandų grupėje laimėta II vieta, 2017 metais progimnazijų komandų grupėje – II vieta, pradinių klasių grupėje – III vieta (2018 m.), V vieta (2019 m.), III vieta (2020 m.).

Atliepiant šiuolaikinius ugdymo poreikius, Progimnazijoje mokymąsi stengtasi sieti su realiomis problemomis, aktualijomis, tuo, kas svarbu konkretaus amžiaus tarpsnio mokiniams ir kas vyksta už klasės sienų. Pradinių klasių mokinių tiriamųjų darbų rezultatai kasmet pristatyti nacionalinėje mokslinėje- praktinėje konferencijoje „Tyrinėti. Atrasti. Išbandyti“, miesto konferencijose „Žiniuko akademija“, „Pasaulis aplink mus“, Progimnazijos organizuotoje konferencijoje „Atverk duris į pasaulį“. 5–8 klasių mokiniai dalyvavo Klaipėdos miesto ir regiono gamtamokslinėje konferencijoje „Pažink mus supantį pasaulį“, grįžtamojo ryšio siekta dalyvaujant STEAM mokslų konkurse „Mūsų eksperimentas“.

Kasmet įgyvendintos patirtinio ugdymo programos, kurios taip pat akcentavo ne žinias, o patirtį, lemiančią tvirtesnius mokinių įgūdžius.

 

Patirtinio ugdymo programos „Paslaptingas gėlių pasaulis“ ir

„Medus - stebuklingas produktas“

Pastaraisiais metais aktyviai vykdyti tarptautiniai projektai. 2017 metais pradėtas įgyvendinti ES Erasmus+ projektas „Žaidžiame gyvai, mokomės inovatyviai“. Vykta patirties į Rumuniją, Bulgariją, Lenkiją, Turkiją, susipažinta su inovatyviomis mokymo formomis. Projekto dalyviams organizuota pažintis su Lietuva, Progimnazija, jos mokytojų įdirbiu informacinių technologijų naudojimo srityje. Projekto rezultatai pristatyti forume „Erasmus+ projektai: galimybės, patirtis, nauda ugdymo kaitai“.

Kiti tarptautiniai projektai: „Mūsų namai – dorybių žemė“, „Dreams and Teams“, „Tyrinėjimo menas; partnerystės kuriančioms mokykloms“, respublikiniai ˗ „Kultūra, istorija, žmogus“, „Pažink Lietuvos etnografinius regionus“, „Literatūriniai skaitymai“ netradicinėse erdvėse“, „Angelas danguje“, vertimų ir iliustracijų ,,Tavo žvilgsnis”. Progimnazija organizavo

miesto projektus „Spring Festival“, „International Volunteer day“. Dalyvauta respublikinėje švietimo įstaigų „Projektų mugėje“, laimėta „Inovatyviausio projekto“ nominacija.

2020 metais įsijungta į tarptautinius projektus Erasmus+ KA101 „Inovatyvus kūrybiškumo ugdymas tautinių mažumų mokykloje”, Erasmus+ KA229 projektus ,,Mūsų skirtumai yra mūsų turtas” ir ,,Mūsų potyriai spalvina mūsų pasaulį”. Erasmus projektinę veiklą koordinuoja lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Jolanta Paulienė.

Aktyvinant nepamokinę veiklą, ugdant bendrąsias mokinių kompetencijas, stengtasi išlaikyti Progimnazijos tradicijas. Pačios gražiausios ir prasmingiausios – Progimnazijos diena, Šeimos diena, 1-ųjų klasių mokinių įšventinimas į gorkiečius, 4-ųjų klasių mokinių pradinio ugdymo programos baigimo šventė, 8-ųjų klasių mokinių išleistuvės, Spring Festival, Naujametinė šventė, Europos kalbų, Savanorių diena. Kasmet minėtos Lietuvos valstybės ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienų metinės, kalendorinės šventės (Šv. Kalėdos, Užgavėnės, Šv. Velykos), dalyvauta miesto Tautinių kultūrų centro organizuojamos Šeimos, Meilės ir Ištikimybės dienos renginiuose. Organizuoti Tolerancijos dienos renginiai, savaitė be patyčių. Vykdytos miesto akcijos, Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, sporto programa „Pavasarį sutinkame linksmai ir sveikai“. 8-ųjų klasių mokiniams organizuoti pokalbiai su ortodoksų kunigu „Apie dorinį auklėjimą“. 4 klasių mokinių tėvai praleido „Vieną dieną mokykloje“.

Didelis dėmesys skirtas mokinių emociniam saugumui užtikrinti. 2019 m.   pradėta įgyvendinti ,,Olweus“ patyčių prevencijos programos kokybės užtikrinimo sistema (OPKUS). Klaipėdos m. savivaldybės skirtomis lėšomis organizuota edukacinė stovykla užsieniečių vaikams, „Pažinimo džiaugsmas“. Vykdyti projektai „Kiti vaikai“ „Homo sapiens“. Individualios ūgties dirbtuvės“, gerumo akcija „Šviesusis angelas“, aktyviai dalyvauta Šv. Pranciškaus onkologijos centro organizuotame projekte ,,100 vilties miesto darbų Lietuvai”.

Mokiniai pamėgo neformaliojo švietimo būrelius ir studijas. Sėkmingai įgyvendinta 14 neformaliojo švietimo programų: sporto (futbolas, fechtavimas, karatė, aerobika, kvadratas, šachmatai, judrieji žaidimai, kvėpavimo gimnastika), meno (teatras, vokalas, piešimo ant vandens, gitaros), etnokultūros (keramika) ir kt.

Progimnazijos erdves papuošė bendri technologijų mokytojo ir mokinių sukurti darbai: „Venecijos kaukės“, „Papūga. Sagos“, „Žirgas Stimpank“, „Lemūras“, „Kviečiu arbatos“ ir kt.

Progimnazijos bendruomenė ne kartą skatinta už pasiekimus įvairiose veiklos srityse. 2019 metų Progimnazijos veiklą fizinio aktyvumo ir sveikatos stiprinimo srityje vertino Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro sudaryta Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija ir 5 metams suteikė statusą „Aktyvi mokykla“. Gautos padėkos: UPC ir LR Prezidentės vyriausiosios patarėjos pasirašyta padėka už aktyvų dalyvavimą nacionaliniame projekte „Pažink valstybę“ ir prasmingų pilietinių iniciatyvų įgyvendinimą, Klaipėdos mero Vytauto Grubliausko − už originaliausią pranešimą respublikinėje bendrojo ugdymo mokyklų konferencijoje „Sveikas ir saugus vaikas – laiminga ateitis“, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjos Laimos Prižgintienės − už renginio „Šventė puodžių gatvėje“ organizavimą, Lietuvos moksleivių sąjungos padėka − už pagalbą organizuojant „LMS Žiemos forumo 2018-XXV-ąją Neeilinę Asamblėją“, Maltos ordino pagalbos tarnybos − už dalyvavimą akcijoje „Kalėdinis sveikinimas Klaipėdos grupės globojamiems seneliams“, UPC ir Valstybės pažinimo centro padėka − už dalyvavimą nacionaliniame projekte „Pažink valstybę“, Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos padėka − už dalyvavimą viktorinoje „Ar viską žinau apie Lietuvą?“, LR Seimo padėka − už dalyvavimą piešinių konkurse – parodoje „Nupieškime Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį pasitinkančią Klaipėdą“), Ortodoksų religinio švietimo ir ugdymo instituto padėka − už dalyvavimą Respublikinėje pradinių klasių mokinių dorinio ugdymo (tikybos) olimpiadojoje, BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro padėka − už kilnumą ir dosnumą paremiant nepasiturinčias šeimas ir jų vaikus.

Progimnazijos istorija tęsiasi... Ją kuriame jau šiandien... Visi kartu: dabarties ir ateities gorkiečiai, vadovai, mokytojai ir tėvai.

75-ųjų metinių proga vėl prasmingai suskamba Progimnazijos himno žodžiai:

„Plačiai atvertos durys.

Draugai, įeikit drąsiai!..

Pratęskit mūsų darbą,

Pradėtą kažkada.

Te mūs mokykloj gimsta

Fantastiškos idėjos...

Kaip gera, kad visi čia esame drauge!“

 

Nijolė Ulteravičienė, Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Atnaujinta: 2024-02-11
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 08.30 – 09.15
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.25 – 15.10
Iki naujų mokslo metų liko

SVEIKINIMAI!