Metodinė taryba

Metodinės tarybos pirmininkė
Rita Bakanaitė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Mokyklos metodinių grupių pirmininkai:
Gimtosios kalbos (rusų) mokytojų metodinė grupė
Irina Gorbačiova, gimtosios kalbos (rusų) kalbos mokytoja metodininkė
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinė grupė
Rita Bakanaitė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė
Olga Normantienė, užsienio kalbos mokytoja ekspertė
Matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinė grupė
Jelena Ščiukina, matematikos mokytoja metodininkė
Socialinių, gamtos mokslų ir kūno kultūros mokytojų metodinė grupė
Tatjana Čekmariova, geografijos mokytoja metodininkė
Dorinio ugdymo, menų ir technologijų mokytojų metodinė grupė
Svetlana Kuzmenko, muzikos mokytoja metodininkė
Pradinio ugdymo mokytojų metodinė grupė
Olga Kerpiškienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
Pagalbos mokiniui specialistų metodinė grupė
Rūta Malčienė, soc. pedagogė metodininkė
Mokytojų padėjėjų metodinė grupė
Valerija  Koroliova, mokytojo padėjėja
Progimnazijos metodinės tarybos funkcijos
 • Dalyvauja ir teikia siūlymus, planuojant ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir inovacijų diegimą, nustatant mokytojų metodinės veiklos prioritetus;
 • Koordinuoja mokykloje veikiančių metodinių grupių veiklą, siekiant ugdymo dermės, tęstinumo ir kokybės užtikrinimo.
 • Aptaria mokyklos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus.
 • Inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis ir kt.
 • Vertina mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą.

Dokumentai

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.25 – 15.10
Iki naujų mokslo metų liko

SVEIKINIMAI!