Metodinė taryba

Progimnazijos metodinė taryba 2022-2023 m. m.

Metodinės tarybos pirmininkė

Rita Bakanaitė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Mokyklos metodinių grupių pirmininkai:

Gimtosios kalbos (rusų) mokytojų metodinė grupė

Irina Gorbačiova, gimtosios kalbos (rusų) kalbos mokytoja metodininkė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinė grupė

Rita Bakanaitė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė

Olga Normantienė, užsienio kalbos mokytoja ekspertė

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinė grupė

Jelena Ščiukina, matematikos mokytoja metodininkė

Socialinių, gamtos mokslų ir kūno kultūros mokytojų metodinė grupė

Tatjana Čekmariova, geografijos mokytoja metodininkė

Dorinio ugdymo, menų ir technologijų mokytojų metodinė grupė

Svetlana Kuzmenko, muzikos mokytoja metodininkė

Pradinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

Olga Kerpiškienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pagalbos mokiniui specialistų metodinė grupė

Rūta Malčienė, soc. pedagogė metodininkė

Mokytojų padėjėjų metodinė grupė

Valerija  Koroliova, mokytojo padėjėja

Progimnazijos metodinės tarybos funkcijos

 • Dalyvauja ir teikia siūlymus, planuojant ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir inovacijų diegimą, nustatant mokytojų metodinės veiklos prioritetus;
 • Koordinuoja mokykloje veikiančių metodinių grupių veiklą, siekiant ugdymo dermės, tęstinumo ir kokybės užtikrinimo.
 • Aptaria mokyklos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus.
 • Inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis ir kt.
 • Vertina mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą.

Dokumentai

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.25 – 14.10
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.25 – 15.10