Progimnazijos taryba

Progimnazijos tarybos nariai

Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1. Oksana Zametta Mokytojų atstovė Pirmininkė
2. Laima Stelingienė  Mokytojų atstovė Sekretorė
3. Lidija Kaupienė Mokytojų atstovė narė
4. Viktorija Kravčenko Mokytojų atstovė narė
5. Viktorija Liepinaitienė Tėvų atstovė narė
6. Rana Mammadova Tėvų atstovė narė
7. Galina Malinovskaja Tėvų atstovė narė
15. Aliaksei Chykishau Mokinių atstovė narė
16. Arina Bakanova Mokinių atstovė narė
17. Taisija Solomatina Mokinių atstovas narys

Progimnazijos tarybos funkcijos

 • Teikia siūlymus dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių.
 • Derina mokyklos strateginį planą, metinį veiklos planą, vidaus ir darbo tvarkos taisykles, kitus mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus.
 • Teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, mokyklos vidaus struktūros tobulinimo.
 • Išklauso mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl mokyklos veiklos tobulinimo.
 • Teikia siūlymus formuojant mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius.
 • Teikia siūlymus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai, mokyklos direktoriui dėl mokyklos materialinio aprūpinimo, lėšų panaudojimo, saugių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo.
 • Svarsto mokyklos mokytojų, mokinių ir tėvų (kitų teisėtų mokinių atstovų) savivaldos institucijų ar bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus mokyklos direktoriui.
 • Deleguoja atstovus į mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos ir viešo konkurso laisvai mokyklos direktoriaus vietai užimti komisijas.
 • Svarsto kitus mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.25 – 15.10
Iki naujų mokslo metų liko

SVEIKINIMAI!