Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazijos Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos (Opkus) planas 2019-2020 m. m. (2019-10-28)

 Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazija yra miesto centre, juosiama dviejų judrių gatvių. Mokyklos teritorija, dėl lėšų trūkumo, nėra aptverta. Mokykloje mokosi 779 mokiniai, dirba 129 darbuotojai, iš jų- 79 pedagogai. Įgyvendinant 2018−2019 m. m. ugdymo planą, buvo numatyti prioritetai: efektyvesnė individualios kiekvieno vaiko pažangos stebėsena, siekiant aukštesnių mokymosi rezultatų bei emocinio saugumo užtikrinimas.

       Didelis dėmesys skirtas antrajam prioritetui. Užtikrinant emocinį mokinių saugumą, sėkmingai įgyvendintas Olweus patyčių prevencinės programos I etapas. Programos mokymuose dalyvavo 101 darbuotojas. Patyčių rodiklis Progimnazijoje sumažėjo 2,3 proc. ir atlikto tyrimo duomenimis siekia 12,5 proc. (Lietuvos vidurkis ˗ 16 proc.). 2017 m. lapkričio mėn. vykdytoje apklausoje dalyvavo 388 (79,2%) , o 2018 m. lapkričio mėn.- 371 (70,5%), 3-8 klasių mokinys. Gauti apklausos rezultatai skelbia, jog ženkliai sumažėjo berniukų, patiriančių patyčias, išskyrus 3, 5 klasėse. Tačiau padaugėjo mergaičių, patiriančių kitų mokinių patyčias, skaičius, ypač 3, 5, 6, 8 klasėse. Padidėjo mokinių saugumas klasėje esant mokytojui, sporto salėje ar persirengimo kambaryje. Deja, išaugo mokinių nesaugumas mokyklos koridoriuose, tualete, valgykloje, autobuse ir pan. Apklausa patvirtino, jog viena rizikingiausių vietų patirti bendramokslių patyčias - mokyklos koridoriai. Būtina keisti mokykloje budėjimo sistemą , pertvarkyti budėjimą taip, kad mokiniai jaustųsi saugūs. Sumažėjo skaičius berniukų, linkusių prisidėti prie patyčių, jei tyčiojamasi iš nepatinkančio mokinio. Padidėjo skaičius mokinių niekam nepasisakančių apie patiriamas patyčias. Taip pat sumažėjo skaičius mokinių, kurie yra linkę pasisakyti apie patiriamas patyčias, mokykloje. Taigi, apklausa atskleidė tai, kas svarbiausia ne tik mokiniams, bet ir visai mokyklos bendruomenei- kokios priežastys lemia emocinį ir fizinį mokinių saugumą. Mokyklos bendruomenė pritarė tolesniam programos vykdymui. ES lėšomis vykdytas tarptautinis Erasmus+ projektas „Žaidžiame gyvai, mokomės inovatyviai“, Klaipėdos m. savivaldybės skirtomis lėšomis organizuota edukacinė stovykla užsieniečių vaikams, „Pažinimo džiaugsmas“. Vykdyti projektai „Kiti vaikai“ „Homo sapiens“. Individualios ūgties dirbtuvės“.

     Siekiant emocinio mokinių saugumo, efektyvinta mokymosi pagalba. 29,5 val. per savaitę buvo skirta ilgalaikėms konsultacijoms gabiems ir turintiems mokymosi sunkumų mokiniams (lietuvių kalbos ir literatūros, gimtosios kalba (rusų) ir anglų kalbų, biologijos, chemijos, fizikos, geografijos). Nedarantiems pažangos ar dėl ligos bei kitų priežasčių praleidusiems dalį pamokų bei siekiant išvengti nepasiekusių patenkinamojo lygio mokinių, organizuotos trumpalaikės mokomųjų dalykų konsultacijos. 12 val. skirta diferencijuotam matematikos mokymui 5-8 klasėse. Sėkmingai ugdyti 26 socialiai remtini mokiniai, 28 mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, 53 – kalbos sutrikimų, 50 užsieniečių. Visi pasiekė planuotą ugdymo(si) pasiekimų lygį. Mokomų namie mokinių mokymosi pasiekimai reguliariai analizuoti Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, gabių ir talentingų vaikų ugdymo efektyvumas − Metodinėje taryboje ir metodinėse grupėse. Organizuotos dvi atvirų durų dienos, kuriose pokalbių su tėvais (globėjais, rūpintojais) metu aptarti individualūs mokinių pasiekimai.

OPKUS tikslas: užtikrinti Olweus patyčių prevencijos programoje taikomų priemonių tęstinumą.

Uždaviniai:

1. Mokinių priežiūros pertraukų metu atnaujinimas.

2. Klasių valandėlių sistemingas vedimas.

3. Nuobaudų kopėtėlių atnaujinimas ir sistemingas taikymas.

 

OPKUS (OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS)

veiklos planas 2019-2020 m.m.

Eil.

Nr.

Veiklos turinys

Data

Atsakingas

Dokumento Nr.

1.

Mokyklos personalo susirinkimas.

Susitikimas su mokyklos administracija. OPKUS veiklos plano 2019-2010 m.m. aptarimas, plano patvirtinimas.

Koordinacinės grupės sudarymas ir tvirtinimas.

MSG lyderių tvirtinimas.

Budėjimo tvarkaraščio derinimas ir tvirtinimas.

2 kartus per m.m.

Rugsėjo mėn.

 

 

 

Direktorius

C4

C1

 

 

 

 

 

 

 

2.

Klasių auklėtojų mokymai

Spalio mėn.

Pavaduotoja ugdymui I.Rakuceva,

programos instruktorė R.Saveljeva,

programos koordinatorė R.Malčienė

R3

Naujų darbuotojų mokymai

MSG lyderių mokymai

 

3.

MSG susirinkimai

 

MSG lyderių susirinkimai

5 susirinkimai per m.m.

Pagal poreikį

Pavaduotoja ugdymui I.Rakuceva,

programos koordinatorė R.Malčienė,

MSG lyderiai

R1

 

4.

Mokinių savivaldos susirinkimai

2 kartus per m.m.

Pavaduotoja ugdymui I.Rakuceva,

programos koordinatorė R.Malčienė

 

R4

5.

Klasės valandėlės

2 kartus per mėnesį

Klasių auklėtojai

R2/C2

 

6.

Projekto pristatymas visuotiniame tėvų susirinkime „Atvirų durų diena mokykloje“

Spalio mėn.

Direktorius,

pavaduotoja ugdymui I.Rakuceva,

programos instruktorė R.Saveljeva,

programos koordinatorė R.Malčienė

 

C4

7.

Tolerancijos diena

2019-11-16

Pavaduotoja ugdymui I.Rakuceva,

programos koordinatorė R.Malčienė,

klasių auklėtojai

 

R2/C2

8.

Anoniminė mokinių apklausa

2019-11

Pavaduotoja ugdymui I.Rakuceva,

programos koordinatorė R.Malčienė,

informacinių technologijų mokytoja J.Kulik,

informacinių technologijų mokytoja J.Kruteliova

 

 

9.

I-o pusmečio veiklos aptarimas su mokyklos administracija

2020-01

Pavaduotoja ugdymui I.Rakuceva,

programos instruktorė R.Saveljeva,

programos koordinatorė R.Malčienė

 

C4

 

10.

Anoniminės mokinių apklausos rezultatų pristatymas ir aptarimas:

· Koordinaciniame komitete,

· MGS nariais,

· klasių valandėlių metu,

· klasės tėvų susirinkimuose

 

 

 

Pavaduotoja ugdymui I.Rakuceva,

programos instruktorė R.Saveljeva,

programos koordinatorė R.Malčienė,

klasės auklėtojai

 

 

 

VGK protokolas

R2

Protokolas

C4

 

 

 

11.

Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ-2020

2020-03

Pavaduotoja ugdymui I.Rakuceva,

programos koordinatorė R.Malčienė,

klasių auklėtojai

R2

12.

Dokumentų tikrinimas. Veiklos vertinimas ir įsivertinimas. Numatomos veiklos aptarimas.

 

Direktorius,

pavaduotoja ugdymui I.Rakuceva,

programos instruktorė R.Saveljeva,

programos koordinatorė R.Malčienė

 

C1

 

 

 

 

NUOBAUDŲ KOPETĖLĖS (NB)

 

1. Patyčias pastebėjęs asmuo praveda korekcinį pokalbį, užpildo Patyčių atvejų registracijos žurnalo protokolą;

2. Klasės auklėtojas per 2 darbo dienas aptaria mokinio elgesį individualiai/su klase;

3. Klasės auklėtojas apie įvykį žodžiu/raštu informuoja mokinio tėvus;

4. Klasės auklėtojas kviečia mokinio tėvus atvykti į mokyklą. Socialinis pedagogas praveda pokalbį su mokiniu ir jo tėvais dalyvaujant klasės auklėtojui.

5. Mokinio elgesys svarstomas VGK.

PASTABA: išskirtiniais atvejais skiriant nuobaudą mokykla pasilieka teisę nesilaikyti Nuobaudų kopetėlių nuoseklumo.

Mokyklos taisyklės prieš patyčias Atnaujinta Dydis
Mokyklos taisyklės prieš patyčias 2021-07-18 12:58:40 8.24 MB

Atnaujinta: 2024-02-11
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.30 – 09.15
 • 2. 09.25 – 10.10
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.25 – 15.10
Iki naujų mokslo metų liko

SVEIKINIMAI!